Vleeskeuring risico voor volksgezondheid

Body: 
De huidige manier van vleeskeuring brengtonacceptabele risico's met zich mee voor de volksgezondheid. Metsalmonella-bacteriën besmet varkensvlees wordt zelden of nooitdoor de keurmeesters van de slachthuizen ontdekt. Alleen periodiekekeuringen in een veel eerder stadium kunnen dit probleemverhelpen.

Dat is het harde oordeel van veterinair onderzoeker drs BoydBerends. Donderdag 10 september promoveert hij op een onderzoeknaar de risico's die verbonden zijn aan de huidige manier waaropvarkensvlees wordt gekeurd, en die risico's zijn fors, zo blijktuit zijn studie. Met name de salmonella-bacterie is een regelmatigegast in veel Nederlandse varkensstallen en Berends schat dan ookdat tussen de vijf en de dertig procent van het Nederlandsevarkensvlees met salmonella besmet is. Van de twintig à dertigsterfgevallen die in ons land jaarlijks door salmonella wordenveroorzaakt, is een deel het gevolg van het eten van besmet endaarna onvoldoende verhit varkensvlees, bij voorbeeld bij debarbecue.

Grote schuldige is in de ogen van Berends de vleeskeuring dienog is gebaseerd op principes van honderd jaar geleden. Toen ginghet erom dieren op te sporen met voor het blote oog waarneembareafwijkingen die een gevaar voor de volksgezondheid vormden, zoalstuberculose. Vandaar dat de keuring bestond uit een medischonderzoek kort voor de slacht en een eenvoudig onderzoek van hetkarkas erna. Die nog steeds gehanteerde methode is echter nietgeschikt om de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen zoalsbacteriën aan te tonen. Ook sporen van diergeneesmiddelenzoals groeihormonen, die bij mensen kunnen leiden tot eenongewenste resistentie tegen anti-biotica, glippen op dit momentnog vrijwel altijd door de controle, zo ontdekte Berends.

Volgens de promovendus kan alleen een ingrijpende veranderingvan de keuringspraktijk soelaas bieden. Hij pleit voor een systeem,waarbij al op de boerderij periodiek wordt nagegaan of dierensalmonella-vrij zijn. Is dat niet het geval, dan is er nog geen manover boord, want dan kan de totale varkenspopulatie op zo'nboerderij worden bestemd voor verwerking in gekookte vleessoorten.Ook vindt Berends dat de keuring veel specifieker gericht moetworden op micro-organismen en stoffen waarvan duidelijk is dat zeop dat moment een reëel gevaar voor de volksgezondheid of voorhet milieu met zich meebrengen.

Een nog effectievere aanpak zou in de visie van Berends eensystematischeontsmetting zijn van karkassen direct na de slacht."Daarbij denk ik aan een soortgelijke methode als wordt gebruiktbij de melkproductie. Melk is niet voor niets een van de veiligstelandbouw-producten. Dat is vooral te danken aan de snellepasteurisatie. Wat mij betreft zou een soortgelijke vorm vanontsmetting, bijvoorbeeld met melkzuur, ook in de vleesindustrieworden toegepast. Helaas is die methode op dit moment echterverboden door de Europese Unie omdat men bang is dat medewerkersvan slachthuizen anders maar gaan aanrotzooien en het niet meer zonauw nemen met de veiligheidsvoorschriften."

EH

Veterinairen in opleiding tijdens een practicum in hetslachthuis.

Maarten Hartman