Voorzichtige start huurheffing

Body: 
Het college van bestuur kan verder met de uitwerkingvan het plan om de huisvestingslasten te decentraliseren naardiensten en faculteiten. Hiertoe heeft het college zijn voornemenswel moeten aanpassen. Zo is de invoeringsdatum uitgesteld totjanuari 2001 en heeft de Universiteitsraad slechts positiefgeadviseerd over de start van een 'omkeerbareverkenningsfase'.

Dit voorjaar kwam het college van bestuur met het plan omfaculteiten en diensten huur te laten betalen voor de ruimte die zegebruiken. Hiertoe krijgen zij van het huidige huisvestingsbudgetelk naar rato een deel. Het college hoopt dat de gebruikershierdoor efficiƫnter met de ruimte om zullen springen. Wiemeer in gebruik heeft dan noodzakelijk voelt dat in de portemonnee.Wie zuinig is met kantoren en onderwijsruimten houdt geld over voorandere zaken als onderwijs en onderzoek.

In principe zijn een meerderheid van decanen, directeuren enU-raadsleden het eens met de stelling van het college dat geld eengoede prikkel is om de beschikbare ruimte efficiƫnter tegebruiken. Maar het al redelijk uitgewerkte plan van het collegezoals de voorgestelde rekensom om huur te berekenen, viel niet ingoede aarde. Het collegeplan riep nog veel te veel vragen op.Vandaar dat het college zijn plan heeft moeten aanpassen.

Afgesproken is nu dat er twee projectgroepen worden opgerichtwaarin afgevaardigden van de U-raad, faculteiten en dienstenzitting hebben. Zij buigen zich over de verdere uitwerkingsplannenvan het college zoals de rekensom die uitsluitsel moet geven overde hoogte van de huur die diensten en faculteiten moeten gaanbetalen. Ook de invoeringsdatum is uitgesteld. De eerste fase vanhuurberekening gaat nu niet in 2000 maar pas in 2001 in. Als eerstewordt een huur berekend voor kantoorruimtes enstandaard-onderwijsruimtes. Het college zal de hoogte van de huurin juni 2000 bekend maken. Het eerste jaar zullen faculteiten endiensten die te veel ruimte innemen nog niet financieel wordenafgestraft. Zij krijgen een jaar de tijd om maatregelen tenemen.

GK