Voorziening Leeftijdbewust Kwaliteitsbeleid: deeltijd werken voor oudere werknemers

Body: 
Voor sommige oudere medewerkers is het zwaar om de jaren voordatze gebruik kunnen maken van de seniorenregeling of de flexibelepensioenvoorziening (FPU) voltijd te blijven werken. De UU heeftdaarom alleen voor 1999 de Voorziening LeeftijdbewustKwaliteitsbeleid (VLK) getroffen. Dit houdt in, dat in bijzonderesituaties de leiding aan een oudere medewerker kan aanbieden omtijdens die laatste jaren (tot de zogeheten FPU-spilleeftijd) indeeltijd te werken. De betrokkene beslist zelf of dat een goedeoplossing is en neemt vrijwillig deel. Medewerkers kunnen er ookzelf met hun leidinggevende over beginnen.

Voorziening Leeftijdbewust Kwaliteitsbeleid: deeltijd werkenvoor oudere werknemers

Aan de voorziening kunnen geen rechten ontleend worden. Wanneereen medewerker gebruik mag maken van een individuele VLK, dan moetde aanvraag in ieder geval voor 1 januari 2000 bij het college vanbestuur binnen zijn. Het college weegt vervolgens elke aanvraag enomdat er een beperkt budget beschikbaar is, is er een reƫlekans dat de aanvraag niet wordt gehonoreerd.

Een VLK-deelnemer ontvangt over het deeltijdverlof 70 procentvan het overeenkomstige bruto salaris. Meer informatie hierover bijde personeelsfunctionaris.