'Vreemd om geld te krijgen van degene waar je kritiek op hebt'

'Vreemd om geld te krijgen van degene waar je kritiek ophebt'

Doodmoe zitten vier studenten van de University of Zimbabwe rondhet tafeltje van een Utrechts café. Ze hebben er drukke wekenopzitten. Samen met drie Utrechtse en drie Zweedse studenten hebbenzij als UNITWIN student network een bezoek gebracht aan elkaarsuniversiteit.

Voor de vier studenten uit Harare was de drieweekse trip heteerste

kijkje over de grens van Zimbabwe, met de daarbijbehorendecultuurshocks. "Ik was erg onder de indruk van het transportsysteemhier", zegt Loveness, studente economie. "En de huizen op het waterin Amsterdam!", voegt ze er aan toe. Patrick, student rechten zegthoofdschuddend dat hij nu werkelijk in elk vervoermiddel heeftgezeten. Hij veert omhoog: "Het Ajax-stadion vond ik fantastisch!"Samson, student techniek, kon niet geloven dat Amsterdam echt onderzeeniveau ligt. Tijdens de hele discussie is Albert, de vierdestudent opvallend stil. Hij wrijft in zijn ogen achter zijn bril:hij is op.

De drie Utrechtse studenten zien er nu uitgerust en fris uit.Maar zij zijn tijdens hun bezoek aan Harare afgelopen augustus ookniet gespaard gebleven voor cultuurshocks. Het bezoek aan deuniversiteit was wat kaal, want deze was sinds destudentendemonstraties gesloten. Toch mochten ze, na veel gedoe eenkijkje nemen. "Het was volkomen absurd. Je kon erg goed merken datde situatie nogal gepolitiseerd was. In de gang lagen kapottekopieerapparaten en een stukgesmeten fax, telefoondraden warendoorgeknipt en de kantoortjes van de Student Executive Counsil(SEC), het enige studentenorgaan, waren opengebroken", verteltArco, student internationale betrekkingen. "Moet je je voorstellendat de FBU-security zou inbreken bij de U-raad!" roept Sanne,student sociale geografie verontwaardigd. Maaike, studente rechten,kon haar ogen niet droog houden bij de aanblik van de velestraatkinderen die haar om geld smeekten. Arco was vooral geschoktdoor wat hij meemaakt op hun eerste logeeradres. "Nadat we eentocht door Harare hadden gemaakt en geconfronteerd waren met allearmoede daar, kwamen we aan bij een vent die handelde intelefoonkaarten. Hij was zo ontzettend rijk! Hij had een zwembad,televisie, honderd cd's, enhij serveerde ons champagne. Dietegenstelling, daar kon ik echt niet bij." Sanne, is het niet methem eens. "In eerste instantie had ik dat ook, maar het slaatnergens op, want in Nederland zijn er ook grote verschillen tussenarm en rijk."

"Hij vroeg me ook als eerste wat mijn vader deed en welkeprogramma's ik keek op tv", vertelt Arco verder. "Toen ik zei datik geen tv had, keek hij me aan alsof ik gek was. Voor hem zijn datstatussymbolen."

"Dat materialisme gaat zover dat de tv altijd keihard aanstaatop CNN, zodat geen enkel gesprek mogelijk is", lacht Sanne.

"We hebben veel van elkaar geleerd", vertelt Maaike, terwijl zeeen slokje spa neemt. "Vooral hier in Utrecht. Ze hebben heel veelkritische vragen gesteld aan verschillende studentenorganisaties.Je merkt dan ook dat wij bevoorrecht zijn, gewoon omdat we allesmogen zeggen en opschrijven wat we vinden. Wij weten waar debeslissingen worden genomen. Ons systeem is veel doorzichtiger. Zovroeg Patrick aan een meisje van de LSVb of zij geen nadeligeconsequenties ondervond van haar positie bij de LSVb. Of ze minderstudiepunten kreeg, of minder geld. Dat meisje begreep helemaalniet waar hij het over had! Want hier in Nederland word je doorzo'n positie juist alleen maar meer gewaardeerd."

"Wat me opvalt is dat hier ontzettend veel studentenorganisatieszijn die elkaar overlappen", zegt Loveness. Ze blaast haar wangenop: "Je weet op die manier niet meer wie wat doet." Patrick kniktinstemmend. Loveness vraagt zich af of het misschien beter zou zijnals Utrecht een overkoepelende studentenorganisatie zou hebben."Het is ook vreemd dat sommige organisaties geld krijgen van degenewaar ze juist kritiek op hebben." Samson vond de UtrechtseOER-organisatie erg interessant, omdat kritiek op het onderwijs inHarare nauwelijks gehoor vindt. Hij hoopt dat onderwijsevaluatie inHarare kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

"Hier in Utrecht is alles zo open. Er is alleen erg weiniginteresse van

de studenten", zegt Samson verbaasd. Loveness is ook verwonderddat er

zoveel gefinancierd wordt. Altijd komt wel ergens geld vandaan.De

Zimbabwanen vonden het buitengewoon vreemd dat er geenverkiezingen meer zijn voor studenten in de diverse raden. Is datdan democratisch? Ze hebben het voorstel om iedere student te latenbetalen voor het Utrecht Overleg Orgaan -dat is in de plaatsgekomen voor de verkiezingen-, zodat studenten bewuster zoudenworden van het bestaan van een dergelijk orgaan.

Maandag 25 oktober is de universiteit van Harare weer opengegaan na een maandenlange sluiting. Patrick neemt het woord: "Erwas al jaren onvrede onder de studenten. De universiteit is bezigde catering en de

accommodatieservice te privatiseren. De studenten wordenhierabsoluut niet over geraadpleegd, terwijl het wel consequentiesheeft. Economisch gaat het niet al te goed met als gevolg dat deprijzen

al jaren aan het stijgen zijn. Onze beurzen blijven echterhetzelfde. Wat

gebeurt er na de privatisering? We wonen bijna allemaal op decampus. Eten, drinken en wonen zullen nu waarschijnlijk veelduurder worden."

Patrick vertelt dat demonstreren de enige manier is waarop destudent

zijn onvrede kan uiten. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Er isdrie keer

gedemonstreerd. De politie greep hard in en er raakte eenstudent gewond. Sindsdien is de universiteit gesloten geweest. Destudenten denken, dat er veel voorkomen had kunnen worden, als ermeer sprake was geweest van studentenparticipatie en beterecommunicatie. Op het hoogste niveau binnen de universiteit is ernamelijk maar één student die alle studentenvertegenwoordigd.

Samson gaat verder: "Wat we nu moeten doen als we terug komen isvertellen wat we hier allemaal gezien hebben, wat we kunnen doen omte voorkomen dat studenten gaan demonstreren. Maar eerst",zegt hij,terwijl hij vermoeid opkijkt, "moeten we gaan leren voor detentamens."

Phaedra Werkhoven