Vreugdeloos getob over de liefde

Body: 
Vanwege haar tienjarige jubileum organiseert deUniversiteit voor Humanistiek drie debatavonden over zingeving metals overkoepelende titel `Zin in de volgende eeuw?' Het derde enlaatste debat ging over de liefde.De grote favorieten The Thin Red Line en Saving Private Ryan,beide over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, moestenhet bij de Oscaruitreiking afleggen tegen Shakespeare in Love, eenpretentieloze romantische komedie over de onmogelijke liefde tussende jonge dramaschrijver en een schone blonde van goede komaf. Dedebatten over moraal en carrière die aan het derde en laatstestudentendebat van de UvH vooraf gingen, moesten het watbezoekersaantallen betreft afleggen tegen de bijeenkomst met alscentrale vraag of de ware liefde nog bestaat anno 2000.

"Waarom zit de zaal bomvol als het over de liefde gaat?", vroegUvH docent Joep Dohmen zich hardop af. Zijn eigen antwoord op dievraag kwam erop neer dat de laat-moderne samenleving zoveelonzekerheid met zich meebrengt dat de mens op zoek is naar houvast."We zijn allemaal op zoek naar een vluchtheuvel", zei hij. "Liefdeis de religie van dit moment." Een geloofsovertuiging die volgensDohmen in sterke mate wordt beïnvloed door de media.

Columnist Patrick Vlug leek het hier volledig mee eens: "Vanafmijn vijfde heb ik één zekerheid in het leven: hetbestaan van de ware. Een zekerheid die met grote kracht in mijnbewustzijn gestanst werd door op het oog onschuldige kinderseriesals De Berenboot en Barbapapa. Helaas bestaat die ene ware alleenin ons hoofd en in films, verhalen, liedjes en bouquetreeksen."

'De Ware' bestaat niet meer maar heeft plaats gemaakt voormeerdere ware liefdes met een kleine 'w', zo lijkt de communisopinio. Of de ware liefde vroeger dan wel bestond of dat de liefdein tijdsgewrichten zonder Hollywoodfilms en All You Need Is Love demensen inderdaad minder bezig hield was geen onderwerp vandiscussie op de debatavond. Het gesprek bleef dichter bij huis enging voornamelijk over de maakbaarheid van de liefde en de vraag ofzij egoïstisch is. In hoeverre is zij te beheersen? Kun je despreekwoordelijke knop omdraaien en besluiten dat je verliefd wordtof is het juist iets dat je overkomt en waar niks tegen te doen is?Beginnen we alleen relaties omdat we zelf liefde willen ontvangenof bestaat er zoiets als onvoorwaardelijke liefde?

Verklaringen kunnen soms ontnuchterend werken. Al zoekende naareen verklaring voor het fenomeen liefde werd het gesmoord doorwoorden alsvluchtgedrag, bindingsangst en eigenbelang. "Wat eenvreugdeloos getob", riep tegen het einde van de avond iemand vanuithet publiek, "het lijkt wel een therapiesessie. Kunnen we nog metpassie over de

liefde spreken?"

De man werd op zijn wenken bediend want Marleen Meijaard, eenvan de drie panelleden, droeg uit haar hoofd een gedicht voor overde liefde en ook Dohmen relativeerde zijn cynische beschouwing metpoëzie. Het kan dus wel, gepassioneerd over de liefde spreken,maar blijkbaar niet in de naar objectiviteit en waarheid zoekendetaal van de wetenschap.

Sommige dingen zijn niet te bevatten maar zijn er slechts om jeover te verwonderen, niet in een overvolle kantine, maar met zijntweeën, buiten in de lentezon:

Ga mee in de velden / dan gaan we daar slapen / dan gaan wedaar kijken / hoe alles gegroeid is / of de knoppen al botten / deblaadjes al groenen, // daar ga ik je zoenen (JudithHerzberg).

Raymond van de Wiel