Vrouwelijke onderzoekers worden gediscrimineerd

Body: 
Seksisme speelt een rol in het toewijzen van geldvoor onderzoek. In sommige vakgebieden hebben vrouwen een streepjevoor. Maar elders worden ze juist achtergesteld.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands GenootschapVrouwenstudies (NGV). De aanleiding was een Zweedse studie van tweejaar geleden, die seksisme en nepotisme aan het licht bracht.Mannen bleken meer kans te maken op onderzoekssubsidie dan vrouwen.Ook aanvragers die de beoordelaars kenden, hadden een groterekans.

Zo hard als de Zweedse conclusies zijn die van het NGV niet.Maar ook in Nederland maakt de sekse van de aanvrager uit. Tot diebevinding komt het NGV op grond van de toewijzingen van zogehetenTalent- en Pionier-subsidies van de landelijkeonderzoeksorganisatie NWO en 'fellowships' van de wetenschappelijkeacademie KNAW.

Met name de analyse van Talent-toewijzingen levert verschillenop. Het NGV onderzocht de dossiers van 128 aanvragen (waarvanzeventien van vrouwen) in de biologische en exacte wetenschappen.In beide vakgebieden meten de beoordelaars met twee maten: in debiologie maken vrouwen minder kans, in de exacte vakken meer dan zeop grond van hun prestaties zouden mogen verwachten.

De KNAW-fellowships en NWO-Pioniers werden minder grondigonderzocht, maar ook daar doen zich op het eerste gezichtopmerkelijke verschillen voor. In de geesteswetenschappen hebbenvrouwen betrekkelijk weinig succes met hun aanvragen, in demedische wetenschappen scoren ze wel goed.

Het NGV kan de verschillen tussen de vakgebieden niet goedverklaren. Het lijkt erop dat 'concurrentiedruk' een rol speelt:naarmate er minder subsidies te vergeven zijn, neemt dediscriminatie van vrouwen toe. Ook het aantal vrouwen dat in eendiscipline actief is, maakt uit. In vakken waar slechts heel weinigvrouwen werken, zijn ze zeer welkom. Maar zodra hun aantal groeit,neemt ook de weerstand toe.

Veel vrouwen zijn overigens al afgehaakt voordat ze aan eenaanvraag bij NWO of KNAW toe zijn, merkt het NGV op. Relatiefweinig vrouwelijke afgestudeerden gaan promoveren, en nog weerminder vragen vervolgens subsidie aan. "Bij elke stap in decarrièrelijn daalt het percentage vrouwen", vat hetNGV-rapport samen.

HOP, HO