VU-vrouw wordt voorzitter U-raad

Body: 
Désirée Verberk wordt per 15 maart 2000 denieuwe voorzitter van de Universiteitsraad. Momenteel is Verberkdirecteur bedrijfsvoering van de Letterenfaculteit aan de VrijeUniversiteit in Amsterdam. Zij volgt Johan Janssen op die op 1oktober naar de provincie Gelderland is vertrokken.

Verberk (41) heeft zelf gesolliciteerd naar de twintigurige baanvan voorzitter. Nu ze is aangenomen, wil ze haar voorzitterschapcombineren met freelance-werk als organisatie- enmanagement-adviseur.

Na haar filosofiestudie in Nijmegen heeft ze kortstondig gewerktaan de universiteiten van Nijmegen en Groningen. Daarna is zevertrokken naar Amsterdam. "Bij de UVA zat ik bijna vijf jaar enhier zit ik drie jaar." Daarnaast heeft ze een bestuursfunctie bijhet wetenschapplijk instituut voor vrouw en recht, het ClaraWichmann Instituut.

Ze zegt dat het een platitude is, maar dat ze de baan alsvoorzitter van de U-raad een uitdaging vindt. "In de eerste plaatsomdat ik het strategisch beleid van het college van bestuur vanUtrecht interessant vind om te volgen. Daarnaast lijkt het me leukeen grote vergadering voor te zitten. Het is bovendien eeninteressant moment voor de medezeggenschap van de U-raad. Twee jaargeleden zijn de nieuwe spelregels vastgelegd in de MUB(modernisering universitaire bestuursstructuur, red.). Het wordt nutijd het spel te gaan spelen."

Waar ze zich actief voor wil gaan inzetten, is de verbeteringvan het imago van de U-raad. "De lage opkomst bij verkiezingenbaart mij zorgen. Dat werkt door op de manier waarop de raad zichprofileert en de manier waarop het college en de organisatie tegende raad aankijken." Zelf is ze niet eerder lid van een U-raadgeweest. "Wel was ik actief in faculteitsraden en in de vroegereAcademische Raad."

(GK)