'Waar anders kun je nou ongestraft met granaten gooien?'

Body: 
Op het IBB-net woeden nachtenlang bloedige gevechten.Quake is een virtueel spel waarbij het erom gaat zoveel mogelijkslachtoffers te maken. Over campen, levels bouwen, gastheren en'Death Match'. "Het is heel spannend en bevredigend om mensen opeen onschuldige manier aan flarden te schieten"

Quake is een computerspelletje van 89,50 gulden waarbij het debedoeling is zoveel mogelijk tegenstanders overhoop te schieten.Het spel is een geavanceerde uitvoering van het aloude Doom. Maarin de nieuwste versies van Quake is het mogelijk om op Internettegen echte tegenstanders te spelen.

Met name op het IBB-net woeden nachtenlang bloedige gevechtenwaarbij op bijzonder plastische wijze de afgeschoten lichaamsdelenen de stukken vlees in het rond vliegen. Sander Van Geloven en Jaapvan Bekhoven zijn fanatieke spelers. Zeker vier uur in de weekbesteden ze aan hun moordpraktijken. Van Bekhoven: "Het is heelspannend en bevredigend om mensen op een onschuldige manier aanflarden te schieten"

Echt duur is quaken niet voor studenten. De kosten voor hetIBB-net bedragen vijfentwintig gulden per maand. Bovendien blijkenveel studenten in staat om het spel op minder legale wijze tebemachtigen.

Je start het spel op en je kunt op het net uitzoeken op welkeplekken je kunt spelen. Het aantal spelers is heel wisselend. Maarhet soort spel varieert ook. Zo is er het zogenaamde Death Match,waar het er alleen om draait zoveel mogelijk dodelijke slachtofferste maken. Elke slachtoffer levert punten op, wordt een speler zelfgeraakt dan kost dat een punt. Met een simpele klik van de muiskomt hij echter weer tot leven. Je bent op dat moment wel al jewapens kwijt. Het is goed gebuik onder quakers om mensen die netdood zijn geweest niet onmiddellijk weer af te knallen, maar ze dekans te geven te herstellen.

Hoewel er eigenlijk geen regels zijn, is het zogenaamde campenerg fout. Campen is een laffe techniek waarbij een speler zichverstopt een stil hoekje en alles afknalt wat voorbijkomt. Bijverschillende clans is dit verboden.

Spelers die de handen ineen willen slaan richten een clan op. Jekunt je als clan aanmelden bij de makers van het spel. Met minimaalvijf spelers en een eigen Internetpagina ben je een officiëleQuakeclan. "We hebben inmiddels onze eigen IBB-clan opgericht",vertelt Van Geloven. "Maar dat is nog niet echt serieus", voegt hijdaar aan toe.

Goede spelers worden gevraagd door clans met welluidende namenals SQA, Solo Quake Alliance. De quakers zelf verschuilen zichachter namenals UA-Killer. Van Geloven heeft gekozen voor naamMusubi, Van Bekhoven treedt op als Dook. Er zijn ook quakers die'appelmoes' als strijdkreet hebben.

Knutselen

Op het IBB-net kan het spel gespeeld worden op de IBB-server.Maar zijn er veel mensen op het net dan wordt het spel langzaam.Daarom treedt een van de spelers vaak als gastheer op. Zijn systeemfungeert dan als server. De gastheer bepaalt in welk level er wordtgespeeld en volgens welke regels. 'Gastheer' moet trouwensletterlijk worden genomen, want de spelers zijn volgens Van Gelovenaltijd mannen.

Ook biedt het spel de mogelijkheid om zelf levels te maken. Demakers van het spel zijn erg slim. Op verschillende plaatsen op netzijn tools te vinden om zelf een level te bouwen. Handige hackersknutselen hele nieuwe levels in elkaar door nulletjes en eentjes inde programmacode te veranderen.

Je komt hele absurde dingen tegen. Spelers die het Witte Huishebben nagebouwd. Studenten in Delft bouwden hun sociëteit na.Van Bekhoven heeft met het idee gespeeld om een virtueel IBB temaken. "Maar eigenlijk is dat saai, het is allemaal rechttoerechtaan", vindt hij bij nader inzien.

Het wordt regelmatig nachtwerk maar Van Geloven heeft niet hetidee dat het quaken ten koste gaat van zijn sociale leven. "Hetbrengt juist enige regelmaat in mijn bestaan. Door het quaken komik minder in het café. En ik kijk geen televisie."

Het contact met de tegenstander, een belangrijkelement bij demeeste ander sporten en spellen, ontbreekt bij quaken volkomen. VanBekhoven: "We kunnen elkaar wel boodschappen sturen. De tekstverschijnt dan boven in het scherm. Je kunt afspreken om even niette schieten en met elkaar te praten." Van Geloven: "Je kuntproberen elkaar op te naaien, door teksten als: Jezus wat ben jijslecht. Maar de meeste spelers trekken zich daar niets vanaan.'

Je wordt een goede quaker door het spel heel vaak te spelen.Maar ook hier is het materiaal van wezenlijk belang. Zonder eensnelle computer ben je helemaal nergens. Dan ontwijk je te langzaamen ben je een willig slachtoffer voor quakers als Van Bekhoven, diewel over de nieuwste apparatuur beschikken.

Waarom trekken rustige en beschaafde types als Van Bekhoven enVan Geloven op het Internet ten strijde tegen spelers die zichtooien met namen als UA Killer. Van Geloven: "Waar anders kun jenou ongestraft met granaten gooien. Andere mensen geven kapitalenuit aan vuurwerk. Ik besteed liever honderd gulden aan Quake."

Over het bloederige uiterlijk van het spel kan hij kort zijn."Bij stratego lopen ze ook op bommen. Dat is toch ook zielig voordat poppetje."

Jurgen Swart