Wageningen in Bètawaaier

Body: 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) ende Universiteit Utrecht gaan de curricula van de bio-agrarische,biomedische, natuurwetenschappelijke en aardwetenschappelijkeopleidingen op elkaar afstemmen. Vorige week donderdag werd door derectores van beide instellingen een convenant getekend waarin deintentie tot verregaande strategische samenwerking werdvastgelegd.

Het convenant is het resultaat van bestuurlijk overleg dat indecember plaatsvond op aandringen van de raad van bestuur van WUR.De Wageningse universiteit zag zich geconfronteerd met de negatievegevolgen van een noodgedwongen bezuiniging van 25 miljoen. De WURwilde op korte termijn tot afspraken komen met het Utrechtsecollege van bestuur over een aantal Wageningse leerstoelen diezouden moeten verdwijnen. Voor de gerenommeerde onderzoeksgroepGezondheidsleer wordt inmiddels de mogelijkheid van een overgangnaar Utrecht onderzocht. Gezien de verwachte uitstroom vanhoogleraren en hoofddocenten die met emeritaat of pensioen gaan, isbesloten de leerstoelen in de betrokken vakgebieden in de toekomstzoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

WUR en UU stellen in het convenant dat getracht zal worden decurricula in tenminste zes velden nader tot elkaar te brengen. Deuniversiteiten hopen met het initiatief in te spelen op de afnamevan het aantal bètastudenten en op de verschuiving van deinteresse voor de 'klassieke' natuurwetenschappen naar delevenswetenschappen. Voor Utrecht biedt het samenwerkingsverbandbovendien een aantrekkelijke mogelijkheid het multidisciplinairekarakter van de nieuw te vormen bèta- en biomedische 'waaiers'uit te breiden. Bovendien zal het voor studenten uit Wageningeneenvoudiger worden in te stromen in de studiepaden van de Utrechtse'waaiers'. Omgekeerd kunnen Utrechtse studenten ook zonder groteproblemen overstappen naar een studie in Wageningen. Maar WUR zalnaar verwachting vooral kunnen profiteren van een intensievesamenwerking wanneer de zes- tot zevenhonderd studenten diejaarlijks worden uitgeloot voor de studie Diergeneeskundedoorverwezen worden naar aantrekkelijke alternatieven inWageningen.

Om het probleem van de reistijd tussen Wageningen en Utrechtterug te dringen willen beide organisaties zorgdragen voor eenregelmatige en frequente busverbinding tussen Wageningen en Utrechtvoor studenten en docenten. Andere plannen, zoals voor eenuitbreiding van het virtueel leren en een onderwijscomplex in depolder, haalden het niet.

Er zijn volgens WUR en UU verschillende overwegingen om nu opzoek te gaan naar een uitbreiding van de alliantie. In eersteinstantie hopen detwee dat een groter deel van het contingentnieuwe bèta-studenten voor hun opleidingen zal kiezen.

XB