Wageningse Gezondheidsleer naar Utrecht

Body: 
De Wageningse afdeling Gezondheidsleer verhuist beginvolgend jaar met een kleine veertig medewerkers naar Utrecht. Samenmet het Research Instituut Toxicologie (RITOX) van de faculteitDiergeneeskunde gaat Gezondheidsleer de kern vormen van een nieuweonderzoekschool op het gebied van milieuvervuiling engezondheid.

Directe aanleiding voor de verhuizing vormt de vorig jaar aanWageningen opgelegde bezuiniging van rond de 25 miljoen gulden.Hoewel de groep onder leiding van prof.dr. B. Brunekreef al jarenzeer productief is, past het vakgebied niet in de nieuwe, meerspecifiek op landbouw en voeding gerichte koers die de Wageningseuniversiteit noodgedwongen heeft ingeslagen. Ook de onderzoekschoolMilieuchemie en Toxicologie, waarvan zowel het RITOX alsGezondheidsleer deel uitmaakten, wordt om die reden nietvoortgezet.

Omdat in Utrecht al langer plannen bestonden voor eenonderzoekscluster rond het thema 'risico-analyse', komt deverhuizing van de groep van Brunekreef, waarover meer dan een jaaris onderhandeld, als geroepen. De Wageningse hoogleraar heeft eengrote reputatie op het terrein van het onderzoek naar milieu,arbeid en gezondheid. Sinds 1992 verwierf de groep, die in ons landop dat gebied nauwelijks concurrentie kent, voor ruim twintigmiljoen gulden aan binnen- en buitenlandse onderzoeksopdrachten.Dit jaar gingen meerdere onderzoeken van start naar de relatietussen allergie en astma, waaronder een onderzoek in opdracht vande Europese Unie naar astma en allergie bij kinderen van boeren enantroposofen.

Het Utrechtse college van bestuur hoopt dat met de overkomst vande groep-Brunekreef een interfacultair centrum zal ontstaan vooronderwijs en onderzoek op het gebied van 'de risico's vanomgevingsfactoren voor de gezondheid van mens en milieu'. In zo'ncentrum zal behalve voor Gezondheidsleer en het RITOX ook eenbelangrijke plaats zijn weggelegd voor het Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven,TNO-voeding in Zeist en de Utrechtse National School of PublicHealth, waarvoor de Wageningse groep delen van de opleiding totbedrijfsarts verzorgt. Daarnaast streeft het college naar devorming van een onderzoekschool Risk Assessment Sciences. Oponderwijsgebied wordt gedacht aan een nieuwe kopstudie 'Milieu engezondheid' die binnen de bèta-waaier goed zou aansluiten ophet vwo-profiel 'natuur en gezondheid'. Ook krijgt Utrecht met dekomst van Gezondheidsleer de enige academische opleiding totarbeidshygiënist in ons land binnen de poorten.

Brunekreef geeft toe dat het gemak waarmee Wageningen zijn groepheeft laten gaan, hem heeft verbaasd. Maar inmiddels is hij zeerenthousiast over de naderende verhuizing. "Wij hadden al jaren dewens om nauwer te gaan samenwerken met de toxicologie. Nu we ooknog terechtkomen in de buurt van een groot academisch ziekenhuis,biedt ons dit een prachtige set kansen en uitdagingen."

Hoewel de ongeveer veertig medewerkers van Gezondheidsleer per 1januari 2000 in Utrechtse dienst zullen komen, is nog nietduidelijk wanneer de verhuizing daadwerkelijk plaats zal vinden. Opdit moment wordt nog gezocht naar geschikte ruimte. Voor deaanloopperiode waarin de nieuwe Utrechtse groep de kosten nog nietvolledig kan dekken uit de reguliere onderwijs- enonderzoekfinanciering heeft zij als 'bruidsschat' een kleine vijfmiljoen gulden uit Wageningen meegekregen.

EH