Waterzuivering met behulp van een moeras

Body: 
Een moerasje in de achtertuin. Als het aan ArthurMeuleman ligt, wordt dat de toekomst. Wat is er tenslotte mis meteen goedkope, ecologische en makkelijk te onderhouden manier om jerioolwater te zuiveren?

Meuleman promoveert 21 april op de zuiverende functies vanmoerassen. Deze kunnen een uitstekend alternatief zijn voor gewonewaterzuiveringsinstallaties. De zuiverende werking van het moerasontstaat doordat de vegetatie stikstof en fosfor uit de bodem enhet water opneemt en die opslaat in boven- en ondergrondsplantenmateriaal. Door middel van goed maaibeheer, dat wil zeggenhet afvoeren van het maaisel, kunnen de stoffen vervolgenseenvoudig worden verwijderd.

Uit Meulemans proefschrift Performance of Treatment Wetlandswaarin onderzoek in twee verschillende zuiveringsmoerassen wordtbeschreven, blijkt dat er wel heel wat ruimte nodig is om water opdeze manier te zuiveren van fosfor en stikstof.

In het natuurreservaat 'De Meije' in de provincie Utrecht is dieruimte er. Daar wordt water middels een slotensysteem op geheelnatuurlijke wijze ontdaan van alle aanwezige calcium, fosfaten enandere ongewenste stoffen, voordat het dan zuivere water toegelatenwordt in het blauwgrasreservaat. Op grote schaal kan een moeras dusprima gebruikt worden als buffer tegen verontreinigd water.Meuleman stelt dat er door overheden en waterbeheerders nog veel teweinig gebruik wordt gemaakt van de voordelen diezuiveringsmoerassen bieden.

Als het gaat om zuivering van organische stof, bacteri├źn envirussen kan een moeras ook op kleine schaal ingezet worden. In hethuis-, tuin- en keukengebruik kan het moerasprincipe voortreffelijkdienst doen, maar dan als vervanging voor de riolering of zuiveraarvan huishoudelijk of agrarisch afvalwater. In de Utrechtse wijkVoordorp is bij een ecologisch woonproject al een zuiverendrietveldje ge├»ncorporeerd, tot grote tevredenheid van depromovendus.

Meuleman, als ecoloog werkzaam voor Kiwa Research &Consultancy in Nieuwegein, stelt voor dat, wegens het nijpenderuimtegebrek in Nederland, vooral kleinere eenheden als campings,boerenbedrijven en woningen moerasjes aanleggen. Een goedalternatief voor de conventionele waterzuivering. Bovendien ziethet een stuk gezelliger uit.

Nathan Vos