"We moeten rekening houden met het ergste"

Body: 
Holland Acht op de tochtIllustratie: Albo Helm


Drie weken geleden stelden de Orca-roeiers Peter vander Noort en Joeri van Leeuwen en stuurman Merijn van Oijen op dezepagina nog vol overtuiging dat hun uitstapje met de vier metstuurman naar het WK in Keulen slechts een tussenstop was. Heteinddoel was vlammen met de 'Holland Acht' op de Spelen in Sydney.Een dramatisch slechte prestatie in Keulen en een media-rel verderweet plotseling niemand meer waar hij aan toe is.

"We zaten de dag na onze race in de promo-tent van deNederlandse ploeg in Keulen, toen een journalist van de Volkskrantop ons afkwam", herinnert Joeri van Leeuwen zich. "Hij vroeg of wijwisten hoe onze coach Kris Korzeniowski had gereageerd op hetstopzetten door de roeibond van de 'Holland Acht'. Ha, ha, leukegrap dachten we nog. Maar de ernst van de zaak was ons al snelduidelijk."

De roeibond heeft in een brief afgelopen zaterdag de roeiers alduidelijk gemaakt dat de uitspraken in de pers over het afblazenvan het project voor rekening komen van één bestuursliden zeker niet van het gehele bestuur. Van stopzetten is voorlopiggeen sprake. Wel zal het presteren van de boot deze maand aan eenevaluatie worden onderworpen. "Behoorlijk onhandig", kwalificeertVan Leeuwen het gemanoeuvreer van een bond die roeiers en coachgeheel buiten de besluitvorming houdt.

Voor de roeiers breekt nu een onzekere periode aan. "We moetenrekening houden met het ergste", meent Merijn van Oijen. "Alstopsporter moet je niet afwachten, maar zelf initiatieven nemen."Volgens de stuurman wordt al nagedacht over eventuele alternatievenvoor de 'Holland Acht'. Een optie die volgens Van Oijen erg voor dehand ligt is om met een Orca Vier te gaan varen. "Met Geert Cirkelen Bas Diepenbroek erbij hebben we hier misschien wel de beste Viervan Nederland rondlopen. We kunnen dan bovendien in Utrecht gaantrainen. Dat zou je met het oog op de vertraging die we in onzestudie hebben opgelopen een geluk bij een ongeluk kunnennoemen."

Klitten

Voor de faciliteiten en begeleiding zouden de roeiers in datgeval moeten terugvallen op de vereniging en haar sponsors.Orcawist onlangs nog IBM te strikken als geldschieter. Ook hetzoeken van eigen sponsors voor zo'n nieuwe ploeg behoort echter totde mogelijkheden. Van Oijen hoopt verder dat de universiteitbelangstelling zal hebben om een Utrechts roeiproject inmateriële of financiële zin te ondersteunen. De studentdenkt daarbij ondermeer aan het gratis beschikbaar stellen vanfitnessruimte op Olympos of het bijdragen aan een eigenOrca-krachthonk. De roeiploeg zou op haar beurt misschien eenbijdrage kunnen leveren aan de PR van de universiteit. "Het collegevan bestuur moet het toch een aantrekkelijk idee vinden dat eenUtrechtse ploeg kans maakt de Varsity te winnen", meent vanOijen.

Voorlopig blijft dit scenario echter nog even in de kast liggen.De hoop is nog steeds gericht op de voortzetting van deondersteuning van de bond voor de 'Holland Acht'. "Onze coach Krisheeft ons een brief gestuurd waarin hij zegt gewoon met ons door tewillen gaan", vertelt Van Leeuwen. "Dat is in ieder gevalbemoedigend. Hij is de man die de kar trekt. Maar als de bond haarsteun terugtrekt, dan zullen we het toch op eigen houtje moetendoen."

Van Leeuwen en Van Oijen benadrukken dat ook wanneer zijonverhoopt gedwongen worden volgend jaar met een Orca Vier aan destart te verschijnen de deur naar een nieuwe Acht of een sterkereVier altijd open zal blijven staan. "Dat klitten van de Utrechtersis vooral praktisch", zegt Merijn van Oijen. "We hebben hier helegoede roeiers, maar als het erop aankomt dan is toch elke sporteregoïstisch. Hij wil in de snelste boot zitten. Of de persoondie voor mij zit uit Utrecht komt of niet maakt me dan niet zoveeluit."

Xander Bronkhorst