Weer geen geld voor excellente studiewegen

Body: 
De Utrechtse aanvraag om geld voor twee proefprojecten op hetgebied van niveaudifferentiatie is deze zomer opnieuw door ministerRitzen afgewezen. Utrecht krijgt wél negen ton uit het'studeerbaarheidsfonds' voor twee andere projecten.

De vier aanvragen waren bij het ministerie ingediend in hetkader van de derde en laatste ronde van het project 'Kwaliteit enStudeerbaarheid'. De UU diende ondermeer de plannen van defaculteiten Farmacie en Letteren in voor niveaudifferentiatie inhet onderwijs. Vorig jaar hadden die projecten geen genade gevondenin de ogen van de commissie-Wijnen, die de aanvragen voor ministerRitzen beoordeelde. Volgens de commissie valt'niveaudifferentiatie' buiten het kader van het project, maarUtrecht hoopte desondanks dat de herziene plannen deze keerwél zouden scoren. Wijnen heeft echter voet bij stuk gehoudenen de aanvragen (ter waarde van een kleine vier ton) opnieuwafgewezen.

Voor twee andere projecten - de curriculumvernieuwing bijGeneeskunde en de samenstelling van studiepakketten 'InleidingLiteratuurwetenschap' bij Letteren - krijgt Utrecht wél geld.Een probleem is echter dat voor deze plannen in totaal 1,7 miljoengulden was aangevraagd, terwijl er nog maar negen ton in kas zit.Het ministerie wil nu voor 15 september weten aan welk van de tweeprojecten die negen ton ten goede zal komen. Een alternatief is dathet college van bestuur het verschil zelf bijplust. Deze weekberaadt het college zich over deze kwestie. Ook zal dan wordenbezien welke mogelijkheden er zijn om de plannen voorniveaudifferentiatie alsnog van de grond te krijgen.

Met deze derde ronde is een einde gekomen aan het aanvankelijkomstreden, maar inmiddels algemeen gewaardeerde project Kwaliteiten Studeerbaarheid. Sinds 1996 is aan universiteiten en hogescholen500 miljoen gulden uitgekeerd ter verbetering van het onderwijs. Inde drie jaar tijd dat het fonds bestaat, heeft de commissie-Wijnen3000 projecten beoordeeld. Ruim driekwart daarvan heeft zijgoedgekeurd. Met name voor de invoering van informatietechnologieis veel extra geld beschikbaar gekomen. Utrecht heeft voor 76projecten in totaal bijna 28 miljoen gulden ontvangen.

HOP/HO/EH