Werkplek vaak niet goed ingericht

Body: 
Voorlichting over risico's beeldschermwerk

Na twee uur informatie over de risico's vanbeeldschermwerk gaan de meeste van de twintig deelnemers aan debijeenkomst, georganiseerd door drie medewerkers van de Arbo- enMilieudienst, een beetje aangedaan weg. Je moet veel doen om tevoorkomen dat je RSI (Repetitive Strain Injury) krijgt. En wat zijner veel hulpmiddelen voorhanden.

De problemen rond beeldschermwerk hangen samen met de werkplek,de werkhouding, de werkdruk en de werksituatie, houdtArbo-medewerkster Margot Pruiksma haar gehoor voor. Insneltreinvaart behandelt ze de onderwerpen. Stoelen die niet inhoogte of breedte verstelbaar zijn mogen van haar direct wordenafgevoerd. Een goede stoel is immers een voorwaarde om een correctewerkhouding aan te nemen. "Veel werkplekken zijn niet goedingericht voor beeldschermwerk", meent Pruiksma. "Teveel mensen ineen ruimte, beeldschermen die te dichtbij of te laag of op deverkeerde plek ten opzichte van het raam staan. Wisten jullie dateen PC evenveel warmte als een persoon veroorzaakt? Is daardoorooit een werkplek van een kamer verdwenen?" Niemand van deaanwezigen geeft antwoord.

Na zoveel informatie is het tijd voor een video van deRSI-patiëntenvereniging. Helder en duidelijk volgt nog eenkeer de hele riedel over het ontstaan van RSI en wat daar aan tedoen. Dat je vooral zelf veel moet ondernemen om klachten tevoorkomen, staat centraal op deze ochtend.

Minipauze

Collega To Peterse neemt het stokje van Pruiksma over. Al eenpoosje speelt ze onopvallend met een elastiekje. Steeds weeruittrekken en loslaten één monotone, repeterendebeweging. "Waar doet jullie dat aan denken?", vraagt ze. Spanning,kracht, verveling, ontspanning, rek, slijtage de woorden vallennetjes op hun plaats. "Dit is precies wat er met je spieren enpezen gebeurt als je met een muis of met een toetsenbord te langachter elkaar werkt. Spieren zijn daar niet voor gemaakt en voor jehet weet, zijn ze beland in een statische spanning. Dat belemmertde bloedsomloop. Bovendien drukken die opgezette spieren op dezenuwen en dan heb je snel klachten."

De minipauze is het toverwoord voor de beeldschermwerker. Na eenhalf uur achter de computer een paar minuten pauze. Bijvoorbeeldvoor een loopje naar de printer. Peterse: "Zet hem dan maar gerusteen paar kamersverder." Voor de echte verslaafden zijn erautomatische melders op het scherm. Via Internet zijn er hele leukevoorbeelden te downloaden. Maar een kookwekkertje kan ook alwonderen doen.

Intussen zit de groep al een uur lang stil te luisteren. Tijdvoor wat beweging. De muziek gaat aan en iedereen doet mee met wateenvoudige rek- en strekoefeningen. Speciaal voor de spieren innek, schouders, rug, armen en handen. Die maken immers de meestekans op RSI. Alle deelnemers krijgen de oefeningen op papier meezodat ze ook op kantoor aan de slag kunnen.

Bij de universiteit zijn het vooral secretariaatsmedewerkers,grafische beeldschermwerkers en AIO's die het slachtoffer wordenvan RSI. Peterse: "Het is niet ongewoon dat AIO's in het laatstejaar van hun promotie-onderzoek twaalf uur per etmaal achter de PCzitten. Dat is nooit gezond." Verspringing komt ook veel voor: valter eenmaal iemand op een afdeling uit door RSI, dan kun je wachtenop de volgende, omdat de werkdruk voor de overblijvers dan te sterktoeneemt.

Zitschijf

Als Guus Assen een stoel neerzet en hem voor de eerste deelnemergoed instelt, branden de vragen los. Assen en zijn collega's hebbenoveral een antwoord op. Het ene na het andere hulpmiddel passeertde revue. Een polssteun, de armsteun, de ergonomische muis en hetergonomische toetsenbord, het zonnescherm voor het beeldscherm hethoudt niet op. De laatste aanwinst is een zitschijf voor eenactieve zithouding. "Alsof je op een platte skippybal zit", merktiemand op. "Maar hulpmiddelen zijn echt niet altijd de oplossing",zegt Pruiksma, "Vraag er daarom eerst een op proef."

"Wacht met serieuze klachten echter niet te lang en ga naar debedrijfsarts", raadt Peterse aan. "Heb je eenmaal ernstigeRSI-klachten, dan kom je er moeilijk weer van af."

René de Bie


RSI-Informatie

AMD helpt individuele medewerkers op weg als ze iets aan hunsituatie willen veranderen. Een werkplekbezoek kan aangevraagdworden via telefoonnummer: 2532666.

RSI-informatielijn Arbo- en Milieudienst: 2534003. ma, di en woevan 9.30-10.30u.

Voorlichtingsbijeenkomsten in het Bestuursgebouw kamer 0.38 op:22 juni, 23 september en 8 december van 9.00 -11.00. Inschrijvenvoor de volgende bijeenkomst op 22 juni is mogelijk.


RSI-klachten

Lage rugpijn

Tintelende vingers

Peesonstekingen

Hoofdpijn

Nekklachten

Afgeknelde zenuwen