Wetenschapsfilosofie voor alle studenten

In hun discussiestuk leggen de studenten uit dat er de laatstetijd weliswaar veel wordt gepraat over academische vorming, maardat dat begrip nog steeds weinig handen en voeten heeft. Daardoorbestaat het gevaar dat het beperkt blijft tot een 'gevleugeldeuitspraak in het Bestuursgebouw'. Om de voornemens concreet temaken stellen de opstellers van de notitie nu voor om in hetcurriculum van alle Utrechtse opleidingen in het tweede of mogelijkal het eerste jaar een vak 'Integrale InleidingWetenschapsfilosofie' op te nemen. Naast academische vorming moetdat vak de Utrechtse studenten ook een beter begrip van anderewetenschapsgebieden bijbrengen. Vandaar dat wordt gepleit vooronderwijs in kleine groepen die bestaan uit studenten vanverschillende faculteiten.

Omdat de notitie bedoeld is als discussiestuk hebben deopstellers hun plan nog niet tot in details uitgewerkt. Nog nietduidelijk is bij voorbeeld hoe lang de cursus moet gaan duren enhoeveel studiepunten ermee gemoeid zullen zijn.

In een eerste persoonlijke reactie omarmde collegevoorzitterVeldhuis het studentenvoorstel maandag met enthousiasme. "Dit ismij uit het hart gegrepen." Wel waarschuwde hij de studenten voorde voetangels en klemmen die zij nog op hun weg zullen vinden."Onderwijs is een zaak van de faculteiten. Het college van bestuurkan wel een impuls geven, maar ik hoor de docenten al roepen: watmoet er dan uit het curriculum?"

Afgesproken werd dat de studenten hun voorstel verder zullenuitwerken, waarbij ook een binnenkort te verschijnen nota van deAdviescommissie Kwaliteit Onderwijs over academische vorming zalworden betrokken.

EH