'Wij doen iets dat anderen niet doen'

Body: 
Studenten die niet over de grenzen van hun vak heenwillen kijken zijn in Utrecht aan het verkeerde adres

De gemeenschappelijke propedeuse van deeconomie-opleidingen gaat per 1 september 2000 van start. Daarmeekomt economie in Utrecht nog duidelijker op de academischelandkaart te staan. "Wanneer schooldecanen in de volgende eeuwzitten te bladeren in het bakje economie-propedeuse komen ze nietmeer alleen Rotterdam, Tilburg, Groningen en Amsterdam tegen",verwacht dr. J. Schippers, project-manager van de opleidingeconomie.

Met vier verschillende doctoraalprogramma's zijn deeconomie-opleidingen in Utrecht op dit moment te weinig zichtbaarvoor VWO-scholieren. Eerstejaars moeten eerst een propedeuse volgenin een van de vier studierichtingen voordat ze zich op de economiekunnen richten. Naar de mening van Schippers zal een eigenUtrechtse economie-propedeuse veel scholieren trekken die voorheenvoor een andere universiteit zouden hebben gekozen. "Nu gaan weexpliciet in het segment economie zitten. Op die manier proberen weals universiteit een deel van de markt te bedienen waarin we tot nutoe nog niet zaten."

Belangrijker dan de marketing-technische overwegingen vindtSchippers echter de inhoudelijke motieven achter het nieuweinitiatief. "Wij doen iets dat anderen niet of steeds minder doen.Wij leggen dwarsverbanden tussen economie en andere disciplines.Veel economie-opleidingen opereren buitengewoon mono-disciplinairen dat wordt eerder erger dan beter. Economie heeft daar vaak meerweg van wiskunde. Voor studenten raakt het zicht op inhoudelijkevraagstukken dan al snel overwoekerd. Dit terwijl veel studentenjuist economie willen studeren omdat ze nieuwsgierig zijn naar water gebeurt in de samenleving. Bij ons krijgen ze de wiskunde enstatistiek ook, maar steeds op een toegepaste manier."

Over de definitieve invulling van de propedeuse wordt nog volopgediscussieerd. Een aantal elementen zal er echter zeker interugkomen. In eerste instantie zal er natuurlijk een flink aandeelmicro-, macro- en bedrijfseconomie zijn. Schippers: "Dat isoverigens de gewone recht-toe-recht-aan economie die studenten opwelke willekeurige economie-opleiding ook krijgen. Daar is nietsbijzonders aan."

Ten tweede zal er aandacht zijn voor de internationale dimensievan economie. Deze wordt door studenten steeds interessantergevonden. Verder is er de mogelijkheid voor studenten om zich teoriënteren op de andere disciplines. "Een propedeuse moet nietalleen selecteren maar ook oriënteren", meent Schippers. "Hoedat zal gebeuren is nog nietprecies bekend. Een optie is om destudenten een inleidend en verdiepend vak te laten volgen in tweevan de vier afstudeerrichtingen." Tenslotte zullen de studenten ook'leren studeren'. Daarbij kan gedacht worden aan het electronischebibliotheekgebruik, maar ook aan het leren omgaan met economischemodellen op de computer.

Mentor

Ook na de invoering van de nieuwe propedeuse blijft de ouderoute naar de bestaande doctoraalprogramma's overigens in tact.Studenten die via een propedeuse van een van de vier faculteiteninstromen zullen in hun tweede jaar hun economische kennis moetenverdiepen. De studenten van de gemeenschappelijke propedeuse zullenzich dan juist meer richten op 'het andere vak'. Uiteindelijkmoeten ze in het derde jaar op hetzelfde kennisniveau uitkomen.

De naam die de propedeuse heeft meegekregen is 'Economie enMaatschappij'. Niet toevallig eveneens de benaming vanéén van de nieuwe VWO-doorstroomprofielen. "Wij zijn vanmening dat de propedeuse inhoudelijk en op het gebied van devaardigheden goed aansluit bij het VWO-profiel. Ook de thematischeen probleemgerichte, didactische aanpak komen overeen", verteltSchippers. "VWO-scholieren die kiezen voor dat profiel geven blijkvan een brede maatschappelijke belangstelling. Ze hebben vaak ookgeschiedenis en aardrijkskunde in hun pakket. Die brede interessezie je ook in onze combinatie-studies terugkomen. Studenten dieniet over de grenzen van het vak-specifieke heen willen of kunnenkijken zijn bij ons aan het verkeerde adres."

Alle eerstejaars zullen onder de hoede komen van een mentor. Bijrechten is daarmee al enkele jaren ervaring opgedaan. "Onze studieis natuurlijk veel minder massaal dan rechten", meent deproject-manager. "Toch is het goed beginnende studenten binnen z'ngrote universiteit ondersteuning te bieden."

Na een aanloop van drie jaar moet de nieuwe propedeuse jaarlijksmeer dan 150 studenten trekken. "Dat is nog een betrekkelijkvoorzichtige taxatie", meent Schippers. "Wanneer je naar deaandelen van de UU in vergelijkbare sectoren kijkt dan mogen weverwachten hoger uit te komen. Vanaf 150 studenten wordt het echterook financieel aantrekkelijk."

Voor de docenten van de opleiding is de propedeuse volgensSchippers 'een beetje een eigen kindje'. "Ze waren altijdveroordeeld tot het geven van losse keuzevakken binnen andereopleidingen en kunnen nu samen met de studenten een heel trajectafleggen. Dat wekt enthousiasme. Bovendien zal nu waarschijnlijkgemakkelijker het aanbod keuzevakken kunnen worden uitgebreid,bijvoorbeeld op het vlak van de fiscale economie en de financieringvan ondernemingen."

De samenwerking van de economie-opleidingen moet binnenkort ookeen fysieke uiting krijgen. In de binnenstad wordt gezocht naar eeneigen gebouw waar studenten zich kunnen inschrijven, waar ze detentamenresultaten zullen terugvinden en waar de docenten en deadministratie gehuisvest gaan worden. "Voor propedeuse-studenten ishet van groot psychologisch belang te weten dat er eeneconomie-gebouw is. De Utrechtse binnenstad is natuurlijk eenunique selling point."

Xander Bronkhorst