Wolters Noordhoff geeft Utrechtse statistiekmodule uit

Body: 
Een in Utrecht ontwikkeld lesprogramma voorcomputerondersteund statistiekonderwijs (COSO) wordt in 2001 dooruitgever Wolters-Noordhoff op de markt gebracht. De uitgever neemthet programma in licentie.

In het programma worden studenten op een geheel nieuwe maniermet statistische vraagstukken geconfronteerd. Allereerst is detraditionele theoretisch-wiskundige benadering in het Utrechtseprogramma vervangen door een aanpak waarin praktische problemencentraal staan. Bovendien is optimaal gebruik gemaakt van modernetechnologie.

Het programma wordt weliswaar uitgebracht in de vorm van eencd-rom en een leerboek met daarin de noodzakelijke statistischebasiskennis. Maar daarnaast krijgen de cursisten toegang tot eenwebsite, de zogeheten onderwijsmanager, waar docenten per vakgebieden per cursus extra informatie, opdrachten en interactieveelementen zoals bulletinboards kunnen toevoegen. Op die manier kanelke docent dus zijn of haar eigen cursusaanbod samenstellen.

De nieuwe statistiek-module werd ontwikkeld door het UtrechtseCentrum voor Biostatistiek met een subsidie van ruim een miljoengulden uit het fonds Kwaliteit en Studeerbaarheid. De aanvraag wasingediend door zeven faculteiten en de Wageningen Universiteit,maar dankzij de flexibele opzet kunnen straks ook docenten vanandere vakgebieden van de nieuwe opzet gebruik maken. Dat was voorWolters Noordhoff reden om het programma in licentie te nemen en opde markt te brengen. De uitgever investeert een half miljoen guldenin het productierijp maken van het programma, terwijl deuniversiteit daarnaast aanspraak kan maken op een deel van deomzet.

Volgens dr. H. Wynne van het Centrum voor Biostatistiek ligt hetbelang van de nu gesloten overeenkomst met name in het feit datdaardoor een regelmatige update van het programma mogelijk wordt."De overheid investeert weliswaar veel in vernieuwingen, maarweinig in de invoering en nauwelijks iets in het up to date houdenvan de ontwikkelde producten. Onderdeel van de overeenkomst metWolters Noordhoff is dan ook dat beide partijen zich verplichten omeen deel van de opbrengst te herinvesteren in het programma."

EH