Zes ACCU-vragen aan secretaris W. Kardux

Body: 
Het ACCU doet het de laatste jaren financieel nietslecht. Waarom wil de universiteit er zo graag vanaf?

"Wij vrezen dat het ACCU de concurrentie op de vrije markt nietvol zal kunnen houden, en er zijn voorbeelden die ons wat datbetreft niet optimistisch stemmen. Het komt de laatste tijdregelmatig voor dat universitaire opdrachten aan de neus van hetACCU voorbij gaan, zoals de automatisering in het UniversityCollege. Kijk ook naar de overstap van verschillende afdelingen inhet Bestuursgebouw op Windows 98. Dat proces wordt begeleid dooriemand die door Letteren is ingehuurd en die aanzienlijk goedkoperis dan het ACCU. Wij schatten in dat een universitair ACCU het metzijn ambtelijke bedrijfscultuur wel eens heel moeilijk zou kunnenkrijgen tegenover flexibel opererende concurrenten uit hetbedrijfsleven. Het is ook een kwestie van schaalgrootte. Wij vragenons af of de kwaliteit van het ACCU voldoende groot is om die slagte overleven. Wij denken dat het zowel voor de universiteit alsvoor de medewerkers beter is om het bedrijf te verkopen nu het noggoed gaat. Wij willen voorkomen dat er een tweede OMI-affaireontstaat."

Zal de universiteit zonder ACCU niet veel duurder uitzijn dan met ACCU?

"De huidige markt is overspannen. Daarom zijn in de overeenkomstvoor de komende tijd ook prijsafspraken gemaakt met betrekking totbestaande diensten. Op langere termijn moet je vertrouwen op deconcurrentie op de markt. Bovendien lijkt het ACCU nu goedkoper danhet is, omdat er per jaar sprake is van zo'n 2, 3 miljoen aanverborgen subsidies, met name in de huisvestingslasten."

Waarom wordt niet verkend of handhaving van het ACCUin zijn huidige vorm mogelijk is, zoals de U-raad heeftgevraagd?

"Ik heb zo'n verkenning van meet af aan voor onmogelijkgehouden. Het is natuurlijk vervelend dat we niet aan het verzoekvan de universiteitsraad kunnen voldoen, maar ons besluit isgebaseerd op een inschatting van de overlevingskansen van het ACCU.Naar een inschatting van toekomstige ontwikkelingen kun je geenonderzoek doen."

Waarom is de universiteit akkoord gegaan met een'deal' met gesloten beurzen?

"Dat is een gevolg van een aantal andere keuzes die wij hebbengemaakt, met name de keuze voor continuïteit indearbeidsvoorwaarden van het personeel en voor prijsafspraken rondbestaande diensten. We hebben ook zelf laten rekenen. Er zat nietmeer in."

Waarom is er nog geen volledig sociaal plan?

"Er is een sociaal plan dat in juni is opgesteld enrondgestuurd. In de tussentijd zijn nog een paar kwestiesopgedoken, zoals bijvoorbeeld het feit dat elke ACCU-medewerker elkjaar een periodiek krijgt, en de vraag wat te doen met deopgespaarde vakantietijd. Misschien komen er nog wel meer punten,want het formeel overleg met de bonden gaat nu pas van start."

Heeft het voltallige personeel vijf jaar lang eengarantie op werk?

"Nee, niet vanwege de universiteit. Er is afgesproken dat dewerkzaamheden die het ACCU voor het college van bestuur verricht,de eerste drie jaar op hetzelfde niveau en de volgende twee jaar oplager niveau zullen worden voortgezet. Cap Gemini moet dieverantwoordelijkheid natuurlijk overnemen. Overigens praten we welover een groeimarkt. Ook vanuit het perspectief van deuniversiteit."

Erik Hardeman