Zinkafval kan milieuvriendelijk worden verwerkt

Body: 
Promovendus verwacht actieve rol overheid

Een in Utrecht ontwikkeld procédé omzinkafval te verwerken vormt volgens aardwetenschapper Hans Hageeen betaalbaar en milieuvriendelijk alternatief voor de tot nu toenoodzakelijke opslag van het van zware metalen vergevenafval.

Bij het winnen van zink uit zinkerts worden grote hoeveelhedenvan de afvalstof jarosiet geproduceerd. Omdat dit afval onder meerde zware metalen lood, arsenicum en cadmium bevat, wordt het in onsland opgeslagen op plastic folie in speciaal aangelegdekilomterslange bassins. In Noorwegen zijn voor dit doel zelfsopslagruimten in de rotsen aangelegd. In totaal ligt op dit momentwereldwijd meer dan vijftig miljoen ton jarosiet opgeslagen,waarvan ongeveer twee miljoen ton in vier bassins van zinkfabriekPasminco Budel Zinc in het Brabantse Budel. Een probleem is echterdat twee van die vier bassins inmiddels zijn gaan lekken met allerisico's vandien voor het Brabantse milieu.

Om een alternatief voor de opslag van het zinkafval te vindenontwikkelde de Utrechtse promovendus Hans Hage in opdracht van eenEuropees consortium van bedrijven en onderzoeksinstituten eenzogeheten 'waste-to-waste' procédé waarbij jarosiet wordtvermengd met rioolslib. Bij een temperatuur van 260 graden Celsiusgaan deze twee afvalproducten een serie chemische reacties metelkaar aan die het mengsel reduceren tot een aantal onschadelijkebestanddelen. Naast schoon afvalwater levert het proces viercommercieel aantrekkelijke restproducten op, te weten helder witgips, zuivere ammonia, een concentraat aan zware metalen waarvoorde industrie veel belangstelling heeft, en een mengsel vangesmolten ijzer, zand en klei dat in blokken kan worden gegoten dieals alternatief voor basaltblokken in de bouw kunnen wordengebruikt.

Hage hoopt dat de Nederlandse overheid het nieuwe procedé,waarvoor in plaats van rioolslib ook varkensmest kan wordengebruikt, in Budel wil gaan toepassen. Een probleem is echter datBudel Zinc onlangs een vergunning heeft gekregen voor eeuwigeopslag van de huidige voorraad jarosiet op voorwaarde dat in detoekomst een nieuw soort zinkerts wordt gebruikt. Dit uit de eigenAustralische mijn van Budel Zinc afkomstige erts produceert zoweinig jarosiet dat opslag niet meer nodig is.

Hage, die volgende week op zijn onderzoek promoveert, hoopt datde Nederlandse regering het nieuwe procedé ondanks de extrakosten vannaar schatting 150 gulden per ton een kans wil geven."Wil je het begrip duurzaamheid in je milieubeleid enige inhoudgeven, dan moet je als overheid wel kiezen voor deze nieuwemethode", aldus de promovendus die de houding van de Nederlandseregering in dezen als een belangrijke testcase beschouwt voor demate waarin milieuproblemen in ons land serieus genomen worden.

Erik Hardeman