'Zo'n dictaat wordt toch een soort kindje van je'

Body: 
De zevende conferentie Onderwijs Meester wordt dit jaargehouden op 26 februari. Doel is de onderwijskwaliteit teverbeteren door middel van uitwisseling tussen docenten enstudenten. Jaarlijks kunnen studieverenigingen hun favorietedocenten voordragen voor de titel 'Docent van het jaar.' Viergenomineerden leverde dat op die in vier achtereenvolgende wekengeportretteerd worden in het U-blad.Na de natuurkundige Jan Kuperus en de bioloog prof.dr.Sjef Smeekens is het deze week de beurt aan informaticus TwanMaintz.

'Het Onderwijs Meester' vindt plaats in hetEducatorium.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via de folder ofbij het FBU-congresbureau (Anouk Denis, telefoon253.5219).


"Ah joh, doe niet zo gek". Dr. Twan Maintz dachtwaarschijnlijk even aan een grap toen hij vernam door zijnstudenten te zijn voorgedragen als Docent van het Jaar. Met slechtsanderhalf jaar onderwijservaring vindt de jonge docent-onderzoekervan de faculteit Wiskunde & Informatica zichzelf nog niet deperfecte onderwijzer. "Maar met een grote inzet kom je al een heeleind."

Woendagmiddag, Buys Ballot Laboratorium zaal 105a. Terwijlbuiten de lichten van de auto's op de A27 door een donkere regenbuivoorbijschuiven, ploeteren elf studenten tijdens hun collegemedische beeldverwerking op de Fourier-transformatie. Twan Maintzloopt driftig heen en weer, zich keer op keer buigend over de rugvan een van de studenten. Hij heeft zijn hoorcollege onderbrokenvoor een korte opdracht en speelt nu even de schoolmeester diecontroleert of zijn leerlingen de essentie van debeeldverwerkingstechniek in de vingers hebben. "Dit is een lastige,hè?"

Maintz is opvallend jong. Met zijn negentwintig jaar en jeugdiguiterlijk zou hij zelf nog in de banken hebben kunnen zitten. Inseptember 1997 werd Maintz in het diepe gegooid. Hij begon toen alsdocent-onderzoeker en studieadviseur voor Medisch TechnischeInformatie (MTI), een opleiding die op dat moment pas een jaarbestond. Studenten MTI volgden het curriculum van Informatica, maarkregen daarnaast enkele medische basisvakken. Een vastomlijndcurriculum was er echter niet. Aan Maintz de schone taak om insamenspraak met drie collega's de opleiding vormte geven.

In korte tijd heeft Twan Maintz volgens de voordracht vanstudievereniging A-Eskwadraat een essentiële rol gespeeld bijhet overwinnen van het identiteitsprobleem waarmee hetMTI-onderwijs, gezien de onduidelijke verhouding tussengeneeskunde- en wiskundevakken, kampte. "Twan is echt opgevallenbij MTI. Door hem is er veel meer samenhang gekomen", aldusstudente Danielle Sent.

Als studieadviseur kon Maintz niet bogen op enige ervaring."Voordat ik hier begon had ik eigenlijk nog nooit nagedacht overstudieplanning en de opbouw van een curriculum", vertelt hij inzijn werkkamer recht boven de Heidelberglaan, terwijl de bussenonder het Centrumgebouw Noord doordenderen. "Gelukkig heb ik nogmaar te maken met vijftig studenten, dus dat is te behappen." Zijnstudenten prijzen 'de persoonlijke betrokkenheid' van destudieadviseur van het doctoraalprogramma. "Zijn deur staat altijdopen en hij heeft altijd tijd voor een praatje op de gang." Maintz:"Ik zoek bewust contact, omdat ik de feedback hard nodig heb voorhet stroomlijnen van het vakkenpakket. Ik wil weten hoe deopleiding bevalt." Dat bij alle coördinerende werkzaamhedenhet onderzoek er een beetje bij is ingeschoten deert hem niet. "Datkomt over een tijdje wel weer."

Vousvoyeren

Maintz hecht niet veel waarde aan het geringe leeftijdsverschiltussen hem en zijn studenten. "Het is echt niet zo dat ik ze om diereden beter begrijp dan mijn collega's." Bovendien valt zijnleeftijd binnen de jonge studie informatica niet echt op. Er zijnwel meer jonge medewerkers. Hij heeft zelfs even moeten wennen aande informele omgangsvormen binnen de faculteit. "Ik heb wiskundegestudeerd in Delft. Daar worden docenten door studentenaangesproken met u en andersom ook. Hier ligt dat allemaal eenbeetje anders. De studieadviseur hecht er echter nog steeds aan dateerstejaars hem vousvoyeren. Afstand schept duidelijkheid. "Ik heber ook een gigantische hekel aan wanneer ik bij de IKEA met jij enjou wordt aangeduid." Bij hogerejaars ligt het volgens Maintzanders. Die kent hij vaak persoonlijk.

Terug naar woensdagmiddag. Met een laserpennetje wijst Maintz opeen foto van een uit het water opspringende dolfijn op de mogelijkeeffecten van de Fourier-transformatie. Wanneer zijn verhaal oversinus-golven in het beeld op de sheet wordt onderbroken door eendrietal giebelende studentes op de eerste rij, kijkt hij enigeogenblikken star in hun richting. "Zouden de dames even .....?"

Zijn manier van lesgeven heeft Maintz het meeste kredietopgeleverd bijzijn studenten. Opvallend, want tot vorig jaar hadMaintz nog niet bijster vaak voor de klas gestaan. Hij gaf een jaarwiskundeles op een middelbare school en als aio bij Geneeskundeverzorgde hij een aantal colleges, verder reikte zijn ervaringniet. De studenten van A-Eskwadraat vinden dat Maintz 'indruisttegen alle vooroordelen' die op een docent aan een faculteitWiskunde & Informatica van toepassing kunnen zijn. StudentRobin Langerak: 'Bij Twan zit je niet twee keer drie kwartier teslapen. Hij integreert hoor- en werkcolleges waardoor er meteen eenterugkoppeling is tussen theorie en praktijk."

De docent-onderzoeker zelf kan zich uit zijn eigen studietijdnog goed herinneren hoe 'stoffige heren in driedelig grijs in eensoort geheimtaal theorieën en formules uitlegden'. "Daar wasik heel ontevreden over. Ik probeer nu mijn stof op een zodanigemanier in te pakken dat het aansluit bij wat de studentenverwachten. Tijdens een college medische beeldverwerking geef ikdus niet alleen de wiskundige achtergronden en formules, maar laatik ook beelden zien, bij voorkeur uit een ziekenhuis. Dat is voorde studenten, maar ook voor mezelf een stuk leuker."

Frikkerig

Volgens studente Danielle Sent stuitte Maintz bij sommige vanzijn initiatieven aanvankelijk op de argwaan van de studenten. Zowas zijn beslissing de traditionele midsemestertest die voorveertig procent van het eindcijfer meetelt te vervangen door eenzelfstudieopdracht niet onomstreden. Nam dat niet veel meer werkmet zich mee? Nu is een ieder er volgens Sent van doordrongen datzo'n opdracht grote voordelen met zich meebrengt. Studenten wordengestimuleerd zelfstandig te werken en krijgen de gelegenheid dehele stof nog eens te doorlopen.

Toch heeft het Maintz enigszins verbaasd dat zijn studenten hemhebben voorgedragen als Docent van het Jaar. Verdient hij die prijseigenlijk wel, vraagt hij zich af. "Ik vind mezelf na ruimanderhalf jaar nog geen goede docent." En zo bijzonder vindt hijzijn eigen werkwijze ook weer niet. Wijzend naar de ingelijsteoorkonde met de zojuist ontvangen basiskwalificatie. "De heleuniversiteit is toch bezig het onderwijs te verlevendigen?"

Zelf volgde Maintz met het oog op zijn aanvraag voor dekwalificatie een IVLOS-cursus. "De basiskennis die je daar opdoetis heel handig. Het gaat vaak om kleine dingen. Ik weet nubijvoorbeeld dat ik onmiddelijk moet reageren als studentenhinderlijk fluisteren. Dat werkt. Veel docenten laten dat op hunbeloop, raken geïrriteerd en vallen dan opeens heftig uit. Ikgebruik nu meestal van die frikkerige zinnetjes. 'Mag ik even?',hoor ik mezelf dan zeggen."

Bij het zoeken naar lesmateriaal laat Maintz zich kennen als eenPietje Precies. Het moet zijn zoals hij het wil en anders wil hijhet niet. Hoewel er genoeg boeken over beeldverwerking voorhandenzijn kon Maintz niet de hand leggen op een geschikt werk voor zijnstudenten beeldverwerking. Hij besloot daarop zelf het dictaat teschrijven. Het resultaat werd een strak vormgegeven handleiding,die binnenkort hoogstwaarschijnlijk ook in de boekhandel teverkrijgen is. Een voor een heeft hij ze op de laserprinteruitgedraaid. Op een kopie is het effect dat hij wil laten zienimmers een stuk onduidelijker. "Zo'n dictaat wordt toch een soortkindje van je."

De software voor de practica idem dito. Maintz ontdekte in hetgrote aanbod aan beeldverwerkingsprogramma's niet het gewenstemateriaal. Hij vroeg daarom een aio een programma te ontwikkelenwaarvoor zijn studenten zich niet eerst nieuwe interfaces encommando's hoefden eigen te maken. "Die jongen heeft een weekjehard geprogrammeerd, maar toen kreeg ik precies het programma datik wilde, gewoon met standaard windows-commando's, veelgemakkelijker."

Danielle Sent: "Bij Twan merk je gewoon dat het college niet ineen avondje in elkaar is geflanst." Maintz zelf heeft in de korteperiode dat hij nu lesgeeft in ieder geval een ding geleerd:onderwijs draait om inzet. "Het is misschien een enorme open deur,maar als ik mijn verhaal goed voorbereid en goed lesmateriaal leverdan heeft dat zijn weerslag op de instelling van de studenten. Metinzet van twee kanten kan er weinig meer fout gaan."

[?mP#a4!#$&@Auteur= XanderBronkhorst