Zorgen ondanks miljoenenoverschot

Body: 
De universiteiten hielden vorig jaar samen 186miljoen gulden over. Slechts één universiteit, die vanDelft, belandde in de rode cijfers. Dat blijkt uit dejaarrekeningen over 1998.

Delft stond in 1998 voor 15,1 miljoen gulden in de rode cijfersen heeft ook voor het lopende jaar een tekort begroot. De andereuniversiteiten staan er beter voor. Alle dertien samen boekten zijeen overschot van 186 miljoen gulden. De Vrije Universiteit hieldhet meeste geld over: ruim 49 miljoen. Utrecht staat op een tweedeplaats met een overschot van bijna veertig miljoen gulden.

De universitaire cijfers zijn veel gunstiger dan die van dehogescholen. Volgens het maandblad HBO-Journaal zijn in 1998 maarliefst 29 van de 55 hogescholen in de rode cijfers beland. Intotaal kwamen de hogescholen dat jaar ruim dertig miljoen guldentekort.

Maar ook de universiteiten maken zich zorgen. Om te kunneninvesteren in gebouwen moeten ze de komende jaren veel geld lenenop de kapitaalmarkt. Dat kost hen vele miljoenen aan rente, gelddat weggehaald moet worden bij onderwijs en onderzoek.

Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting.Daarin wordt het hoger onderwijs extra geld in het vooruitzichtgesteld. Dat werd dan ook tijd, vinden de universiteiten. Want derooskleurige cijfers van de jaarrekeningen zijn misleidend.

De Universiteit Maastricht was begin dit jaar de eerste die eengrote lening afsloot, voor 170 miljoen gulden. De ErasmusUniversiteit heeft al 56 miljoen gulden geleend. En rond dejaarwisseling gaat ook de Technische Universiteit Eindhoven zichvoor 170 miljoen in de schulden steken. Andere universiteiten metmin of meer concrete plannen om investeringsgeld te lenen, zijnLeiden, Delft, Twente en de Universiteit van Amsterdam. Ook de restzal ooit de gang naar de bank moeten maken, zo is deverwachting.

De overschotten die nu geboekt worden, zijn niet genoeg om deinvesteringskosten te dekken. Een commissie van deskundigen rekendeafgelopen zomer uit dat de universiteiten daarvoor zo'n tachtigmiljoen gulden per jaar te kort komen.

HOP HO

Zie ook de Analyse.


De cijfers

Het resultaat volgens de jaarrekeningen per instelling inmiljoenen guldens:

VU.................49,1

UU..................39,9

RUG...............24,6

UvA...............18,8

KUN...............17,3

TUE...............16,9

EUR..................8,9

UT....................7,1

WU...................6,0

UL....................5,6

KUB.................3,8

UM...................3,4

TUD............-15,1