Zorgwekkend weinig studenten Antropologie

Body: 
Het universitaire onderwijs in de cultureleantropologie voldoet. Studenten doen echter te lang over hunopleiding en ze krijgen te weinig theorie. Bovendien zijn dedocenten vooral in Nijmegen en Leiden te oud. In Utrecht nadert hetaantal studenten "een kritische ondergrens."

Dat schrijft een visitatiecommissie in een rapport over deopleidingen culturele antropologie aan vijf Nederlandseuniversiteiten. De commissie is in het algemeen tevreden. Tochheeft ze nog het nodige aan te merken.

Allereerst blijkt de 'klassieke' antropologie onderbedeeld tezijn. Zaken als de geschiedenis van het vak en de verschillendestromingen komen niet genoeg aan bod. Het afstudeerwerk is daardoorin theoretisch opzicht vaak nogal mager.

Veel opleidingen bevatten 'verborgen studielast', merkt hetrapport ook op. Studenten moeten doorgaans een leeronderzoek in hetbuitenland doen. De taal die ze daarvoor nodig hebben, leren zemeestal in hun eigen tijd. Geen goede zaak, oordeelt de commissie.Vooral Utrecht en de Universiteit van Amsterdam moeten zich dataantrekken.

Ook elders doen studenten culturele antropologie vaak te langover hun studie. Het rendement is "zorgwekkend laag" stelt hetrapport zelfs vast. Veel studenten vallen af omdat de propedeuseniet selecterend genoeg werkt. Opleidingen met een brede propedeusehebben nog een probleem. In Utrecht, Nijmegen en bij de VU beginnenstudenten, volgens de commissie, aan hun doctoraal met een"kennisachterstand".

"Grote bezorgdheid" heeft de visitatiecommissie tenslotte ookover de

gemiddelde leeftijd van de staf. De afstand tot de student wordtdaardoor erg groot, vreest de commissie.

De Utrechtse opleiding culturele antropologie krijgt voor

vrijwel elk onderdeel van haar onderwijs een voldoende. Behalvede kritiek op de verborgen studielast en de brede propedeuse,krijgt Utrecht aanmerkingen op de scripties. Een "niet geringaantal" heeft van de Utrechtse docenten een te hoog cijfergekregen. Toch is het eindniveau van de opleiding voldoende. Maarde commissie maakt zich zorgen over de toekomst. Het aantalstudenten begint "een kritische ondergrens te benaderen".

De beste opleiding als het om het eindniveau van de studentengaat is volgens de visitatiecommissie die van de UvA. De hardstekritiek op dat punt krijgt de Vrije Universiteit. De commissie zetvraagtekens bij het afstudeerwerk van de studenten van de VU enbeoordeelt het eindniveau van de verkorte opleiding voorHBO-doorstromers als twijfelachtig. Deaanmerkingen op de Leidseopleiding richten zich vooral op de werkvormen. Die zijn nogaltraditioneel, met veel hoorcolleges en veel zelfstudie.

HOP, HO