Zuiverheid

Body: 
Hoewel niet veel medewerkers en studenten warm lopenvoor de universitaire verkiezingen, kunnen de emoties soms tochhoog oplopen. Neem nu de faculteit Natuur- en Sterrenkunde waar dekiescommissie de twee personeelsfracties had gevraagd ominformatie, zodat die kon worden meegestuurd met hetstembiljet.

De Experimentatoren (Lijst 2) leverden de gevraagde informatiekeurig op tijd aan, maar de mannen van Lijst 1 lieten ook naherhaald aandringen verstek gaan met als argument tijdgebrek. Endus kregen de kiezers hun stembiljet in de bus met alleen dereclame van Lijst 2.

Tot zover niets aan de hand, zou je zeggen. Maar driepersoneelsleden dachten daar anders over en stuurden dekiescommissie een verontwaardigd mailtje over zoveel schrijnendeongelijkheid. En dat was weer aanleiding voor decaan Van Himbergenom in de pen te klimmen. Zonder de kiescommissie te raadplegenstuurde hij zijn personeel een mail-op-poten waarin zowel deeenzijdige voorlichting als het feit dat propaganda werdmeegestuurd met een officieel stembiljet werd gehekeld. Dezuiverheid van de verkiezingsprocedure was in het geding, aldus dedecaan die zelfs in bedekte termen dreigde met ingrijpen als zoublijken dat de gang van zaken die zuiverheid op een ontoelaatbaremanier had bezoedeld.

Zo'n vaart zal het echter niet lopen. Het Centraal Stembureauvan de universiteit ziet geen enkele reden tot ingrijpen en heeftverklaard zich te verbazen over de ontstane commotie, omdat dekiescommissie volledig legaal heeft gehandeld. En lijsttrekker HenkMos van Lijst 1? Die haalt zijn schouders op over de 'affaire'."Aan de ene kant kan ik me voorstellen dat de decaan staat opcorrecte verkiezingen. Bij de oproepkaart voor de TweedeKamer-verkiezingen wordt tenslotte ook geen propaganda meegestuurdvoor één bepaalde partij. Maar aan de andere kant vind ikalle opwinding toch ook een tikje overdreven. Wij hebben de kans ommateriaal mee te sturen bewust laten lopen. Als er iemand verbolgenzou moeten zijn, dan ben ik dat. Maar het spijt me, dat ben ikniet."

EH