‘Wachttijd voor studentenpsycholoog te lang’

Vooral hogescholen stellen soms onvoldoende tijd en middelen ter beschikking voor hun studentenpsychologen. Die zijn vaak moeilijk te vinden door studenten en de wachttijden voor een behandeling kunnen oplopen tot drie maanden.

Het aantal studenten dat hulp zoekt neemt toe, denken 35 studentenpsychologen die geënquêteerd zijn door studentenorganisatie ISO en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De klachten lijken bovendien ernstiger te zijn geworden.

Vooral de studentpsychologen van universiteiten denken dat het bindend studieadvies invloed kan hebben op de toegenomen hulpvraag van studenten, al zien ze dit niet als de oorzaak van hun problematiek. De invoering van het leenstelsel heeft volgens hen minder invloed.

Onvoldoende tijd
De studentenpsychologen zijn over het algemeen tevreden over de mate waarin ze door hun instelling in staat worden gesteld om studenten “adequaat te kunnen helpen”. Maar ze vinden niet dat ze voldoende tijd hebben om studenten “goed te helpen”.

Dat heeft alles te maken met de beschikbare capaciteit. Per hogeschool werken er blijkens de enquête gemiddeld 2,67 studenten psychologen (1,94 voltijdbanen). Dat zijn er aanzienlijk minder dan bij universiteiten die er 4,52 tellen (3,08 voltijdsbanen). Zes van de tien studentenpsychologen in het hbo zijn ontevreden over de huidige capaciteit, tegen veertien van hun 25 collega’s aan de universiteit.

Het ervaren capaciteitsprobleem kan volgens het rapport veroorzaakt zijn doordat meer studenten de weg naar de hulpverlening weten zodat de vraag stijgt. Maar het is ook mogelijk dat meer studenten studie- of persoonlijke problemen ervaren.

Druk
Het ISO vermoedt dat de druk op studenten toeneemt toe door strengere rendementsmaatregelen, de invoering van het leenstelsel en toenemende verdringing op de arbeidsmarkt. “Als een student onder al die druk bezwijkt, moet hij kunnen rekenen op professionele begeleiding”, stelt ISO-voorzitter Jan Sinnige.

Voorzitter Jeanette van Rees van de sectie studentenpsychologen van het NIP roept instellingen op om meer te investeren in deze begeleiding. “Studentenpsychologen zijn een voorziening en geen luxe.”

Samen adviseren ze de instellingen om de wachttijden terug te dringen tot hooguit een maand en om, afhankelijk van de studentenaantallen, een bepaald aantal psychologen in dienst te hebben. Hoeveel dat er per tienduizend studenten precies moeten zijn laten ze in het midden.

Advertentie