15 hoogleraren en 17 seniordocenten weg bij Rechten

Vijftien van de 38 hoogleraren en 17 van de 30 universitair hoofddocenten moeten weg bij het departement Rechten van de Rebofaculteit. Het gaat voornamelijk om medewerkers van wie het onderzoek niet meer past in het nieuwe profiel.

In oktober vorig jaar maakte decaan Henk Kummeling van de REBO-faculteit bekend dat Rechten de bezuiniging van 9 miljoen euro voor 2015 niet gaat halen zonder drastische maatregelen. Er moest geschrapt worden in het onderzoek en dus het wetenschappelijk personeel. Ook het onderwijs moest op de schop. De jaarlijkse instroom van 800 studenten per jaar moet - indien haalbaar - geleidelijk worden teruggebracht naar 400 studenten die ondergebracht worden in vier honours-colleges.

Dinsdag werd al het personeel aan het eind van de middag ingelicht over de plannen. Van de 38 bezoldigde leerstoelen zullen er 12 verdwijnen. Ook 3 leerstoelen gefinancierd door het U-fonds worden stop gezet. Daarbij moeten nog eens 17 UHD’ers (universitair hoofddocent) vertrekken. Een aantal hoogleraren zal met emeritaat gaan, de anderen kunnen gebruik maken van de regeling vrijwillige mobiliteit die per 1 mei ingaat en tot t september van kracht is. Zijn er dan nog niet voldoende mensen vertrokken, dan volgt per 1 november een reorganisatie waarbij mensen gedwongen ontslag boven het hoofd hangt. (pdf met alle leerstoelen die verdwijnen)

Leerstoelen
De leerstoelen die verdwijnen, passen niet in het nieuwe profiel dat het departement heeft opgesteld. “Rechten heeft zich heel breed ontwikkeld. Er zijn vele hoogleraren met hun eigen niche en dat willen we niet meer. Van de leerstoelen die wij excentrisch vinden, gaan we afscheid nemen.” Zo zullen onder meer de leerstoelen Dier & Recht, Bedrijfsfinancieel Recht en Internationaal Strafrecht verdwijnen.

Zwaartepunten
De drie zwaartepunten van het onderzoek worden Rechtspleging & Conflictoplossing, Regulering & Handhaving en Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid. Deze worden opgebouwd rondom bestaande sterke onderzoeksgroepen, aldus Kummeling, die worden uitgebouwd. De zwaartepunten vallen elk onder een speerpunt van het nieuwe UU-profiel zodat deze verzekerd zijn van financiering vanuit het college van bestuur.

Multidimensionaal
Het idee is dat de onderzoekers in de nieuwe zwaartepunten multidimensionaal gaan werken. Er zal niet meer – zoals nu het geval is – volgens de lijnen van één discipline zoals bijvoorbeeld privaatrecht worden gewerkt, maar zal bij bijvoorbeeld Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid bekeken gaan worden vanuit de verschillende disciplines die het recht kent zoals strafrecht én privaatrecht. Daarnaast moet ook meer worden samengewerkt met onderzoekers van andere departementen en faculteiten. Volgens Kummeling onderscheidt Utrecht zich daarmee van andere universitaire rechtenopleidingen. Naar de trekkers van de zwaartepunten zal nog worden gezocht.

Parels
Rechten heeft ook twee parels in het profiel opgenomen. Deze zijn rondom een hoogleraar vorm gegeven. Er is de parel Familie & Recht van hoogleraar Katharina Boele-Woelki en de parel Water en Duurzaamheid van hoogleraar Marleen van Rijswick. Deze twee onderzoeksgebieden halen veel tweede en derde geldstroom binnen, zegt Kummeling.

Hoofddocenten
Hoewel duidelijk is welke hoogleraren moeten vertrekken, is dat minder het geval bij de UHD’ers. Van de 13 die mogen blijven, zijn negen posities gekoppeld aan één van de zwaartepunten of aan het Utrecht Law College waarvan in september een tweede van start gaat. Daarnaast zijn er nog eens vier bijzondere talenten waarvan Rechten geen afscheid wil nemen.

Eind mei worden de nieuwe profielen van de UHD'ers bekend gemaakt. Pas vanaf 1 november, als duidelijk is wie blijft en wie vertrekt en een reorganisatie nodig blijkt, worden alle nog openstaande functies opgevuld. Het nog zittende personeel zal op deze functies worden geplaatst of mag op een van deze functies solliciteren.

Aio’s
De aderlating zal volgens decaan Kummeling geen gevolgen hebben voor het onderzoek dat aio’s doen. Ook al vertrekt ‘hun’ hoogleraar dan blijven er nog voldoende goede mensen over om hun naar hun promotie te begeleiden. “Bij Rechten hebben aio’s minimaal twee begeleiders. Er zal altijd iemand zijn die hen goed kan begeleiden.”

Onderwijs
Ook voor het onderwijs mag er geen merkbaar verschil zijn. “Het curriculum van de bacheloropleiding zal enigszins wijzigen, maar alle studenten kunnen hun traject afmaken.” Enkele masterprogramma’s zullen in de toekomst wel veranderen. Dat kan op verschillend niveau zijn. Programma’s kunnen inhoudelijk veranderen of verdwijnen, maar er kunnen ook nieuwe programma’s worden ontwikkeld. Zo denkt Kummeling aan een International Law School: “Een master met een strik er omheen”.

Werkdruk
De angst onder docenten dat de werkdruk – nog verder zal – toenemen, is volgens Kummeling niet reëel. “De werkdruk is hoog, maar niet exorbitant hoog.” De bedoeling is, zo legt hij uit, dat hoogleraren en UHD’s ook meer in het onderwijs gaan doen. “We maken de aanstellingen flexibeler. Wie goed is in onderwijs, gaat meer onderwijs doen en andersom. Bij elk beoordelingsgesprek kan de verhouding tussen onderwijs en onderzoek veranderen. Daarnaast moeten hoogleraren en UHD’ers ook onderwijs gaan geven over vakken die niet op het terrein van "hun niche" liggen. Ook hoogleraren en UHD’s moeten bacheloronderwijs gaan geven; ook op het vlak waarin ze zich niet hebben gespecialiseerd. “Het zijn allemaal doorgeleerde juristen die als specialist in het staatsrecht, ook privaatrecht of strafrecht kunnen geven in het bachelorprogramma.”

Mochten er toch gaten vallen in het onderwijs, dan zullen er docenten met een tijdelijke contract of junior docenten worden ingezet.

Instituten
Hoe de toekomst voor de huidige instituten er uit zal gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk. “Organisatorisch zal er zeker het een en ander veranderen, maar daar moeten we nog over nadenken. Instituten als het SIM of Intellectueel Eigendom of het Europa Instituut blijven. Dat zijn zulke bekende namen, dat het stom zou zijn om die op te heffen.”

Notarieel recht
De leerstoel Notarieel Recht verdwijnt maar de opleiding tot notaris blijft, zo ontkracht decaan Henk Kummeling de geruchten. “Er komt de nieuwe leerstoel Goederenrecht-Notariaat voor in de plaats. Het notariaat wordt steeds kleiner. Er is minder werk in te vinden. De opleiding staat dan ook onder druk. Deze kan alleen overleven als we het combineren met burgerlijk recht zoals erf- en familierecht. In Nederland zijn er in totaal zes notariaatopleidingen. Alleen bij ons volg je het algemene bachelorprogramma en kies je later het traject notariaat. Een vrij populair traject onder studenten. Bij de andere universiteiten begin je op de eerste dag al met de opleiding tot notaris.”

 

 

Advertentie