Aanpak seksuele intimidatie en wangedrag krijgt uiteindelijk toch goedkeuring U-raad

Foto: Shutterstock

“We zijn blij met wat er nu ligt. Er wordt vaart achter gezet.” De goedkeurende woorden van studentlid Tom Buster afgelopen maandag tijdens een vergadering van de U-raad zullen tot enige opluchting hebben geleid bij de Utrechtse universiteitsbestuurders.

Dat de universiteitsraadseden zich schaarden achter het voorgestelde beleid (via intranet met Solis-id) om de sociale veiligheid te bevorderen, haalt de angel uit de kritiek op het UU-bestuur. De afgelopen weken kreeg het College van Bestuur herhaaldelijk te horen niet voldoende doordrongen te zijn van de urgentie die het bestrijden van seksuele intimidatie en wangedrag vraagt.

Petitie
Het thema kwam eind vorig jaar op de bestuurlijke agenda te staan na het gedwongen vertrek van een hoogleraar Ethiek. Het universiteitsbestuur liet een eigen onderzoek uitvoeren naar de klachtenprocedure door hoogleraar Eddy Bauw, maar vervolgstappen bleven naar de mening van de raad te vaag en te vrijblijvend.

Een taskforce van studenten waar ook Buster deel van uitmaakte, wist de universitaire ‘zwijgcultuur’ de afgelopen maanden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Medewerkers van het Ethiek Instituut voerden de druk op met een petitie die aandrong op snelle maatregelen. Uiteindelijk ondertekenden 1301 personen de petitie. Aan het begin van de online vergadering van de U-raad afgelopen maandag was er een symbolische overhandiging.

Rector Kummeling zei eerder moeite te hebben met de petitie en uitingen van de taskforceleden op social media omdat het UU-bestuur wel degelijk serieus werk maakt van de aanbevelingen van Bauw en de taskforce. Nu was hij veel positiever. Hij dankte de initiatiefnemers en de ondertekenaars voor hun betrokkenheid. Hij zag de petitie als “een aansporing om er echt wat van te maken”.

Tijdspad
In de nota die in de U-raad werd besproken, komt het universiteitsbestuur tegemoet aan de kritiek die raadsleden eerder uitten. Zo is er nu een concreet tijdspad voor de verschillende verbeteringen die moeten worden doorgevoerd. Prioriteit daarbij krijgt het verbeteren van de klachtenprocedure en het professionaliseren van de klachtencommissie. Dat zou voor de zomer al afgerond moeten zijn.

Daarnaast moet op korte termijn duidelijker worden hoe de universiteit omgaat met de ombudsfunctie die er vanaf deze zomer moet zijn. Aan de cao-tafel werd afgesproken dat studenten en medewerkers die zich slachtoffer voelen van ongewenst gedrag bij zo’n functionaris terecht moeten kunnen. Tegelijkertijd moet de zichtbaarheid en vindbaarheid van vertrouwenspersonen en de klachtencommissie verbeterd worden. Rector Kummeling zei te streven naar een duidelijk 'loket' waar studenten en medewerkers terecht kunnen.

Ook start binnenkort een onderzoek naar de mogelijkheden om anoniem misstanden te melden, komt er duidelijkheid over juridische ondersteuning voor klagers en wordt de nazorg voor klagers geregeld.

Tegelijkertijd komt er meer aandacht binnen de universiteit voor preventie en voor cultuurverandering. Dat gebeurt bijvoorbeeld door trainingen en workshops, maar ook door het toneelstuk Mindlab dat leidinggevenden op korte termijn gaan bekijken. Het stuk gaat behalve over thema’s als wetenschappelijke integriteit en goede wetenschap, over sociale veiligheid binnen de universiteit. Daarnaast komt er een campagnefilm voor studentenorganisaties over “seksuele veiligheid”.

Code relaties op de werkvloer
Tenslotte schrijft het UU-bestuur nu expliciet voorstander te zijn van een code die vastlegt hoe studenten en medewerkers binnen de universiteit met elkaar moeten omgaan. Dat was een wens van de taskforce. Eerder zei het universiteitsbestuur dat zo'n code er ‘eventueel’ zou kunnen komen.

Het UU-bestuur stelt voor een universiteitsbrede “consultatie” te organiseren om uitsluitsel te krijgen over de gewenste omgangsvormen. Het universiteitsbestuur wil daarvoor nog met de raad in gesprek over de vraag of relaties tussen studenten en docenten op voorhand uitgesloten zijn of niet.

Verdere uitgangspunten voor de discussie binnen de universiteit over een nieuwe code zouden volgens het universiteitsbestuur moeten zijn dat liefdesrelaties tussen medewerkers mogelijk moeten blijven, maar dat ze wel gemeld moeten worden en dat ze zo nodig tot maatregelen van leidinggevenden kunnen leiden.

Onveiliger voelen
Een klankbordgroep met leden van de Universiteitsraad zal in de komende periode nauw worden betrokken bij de voortgang van het proces. Bij de volgende U-raadsvergadering in juni moet er al een update worden gegeven.

Studentraadslid Tom Buster sprak tijdens de vergadering de hoop uit dat de beleidsvoornemens effectief zullen zijn. Hij vertelde dat het hem was opgevallen dat veel studenten en medewerkers aangeven zich onveiliger te zijn gaan voelen aan de universiteit. Dat heeft volgens hem te maken met de groeiende aandacht voor wangedrag die ervoor zorgt dat mensen zich “meer bewust zijn van misstanden die er plaatsvinden.” “Laten we er alstublieft voor proberen te zorgen dat dat gevoel verdwijnt.”

Advertentie