Alleen een 5 geeft recht op hertentamen

Body: 

Studenten van de faculteit Geowetenschappen moeten vanaf komend studiejaar minimaal een 5 halen om te mogen herkansen. In de rest van de universiteit ligt de herkansingsgrens op een 4.

Studenten van de faculteit Geowetenschappen moeten vanaf komend studiejaar minimaal een 5 halen om te mogen herkansen. In de rest van de universiteit ligt de herkansingsgrens op een 4.

Met de verhoging van de herkansingsgrens wil de faculteit studenten aansporen om beter hun best te doen. Wie als gemiddelde van de deelcijfers lager dan een 5 scoort, zakt onmiddellijk en mag pas volgend jaar weer een poging wagen. Het idee is dat studenten onder zo’n regime harder en efficiënter gaan werken.

Bij de opleidingen van het departement Sociale Geografie en Planologie gold de verhoogde herkansingsgrens al sinds het studiejaar 2010-2011. Uit een evaluatie (pdf) blijkt dat de maatregel zorgt voor een stijging van het percentage bachelorstudenten dat meteen slaagt voor de eerste toets; het effect op masterstudenten is niet onderzocht. Vooral bij derdejaarsvakken en verplichte cursussen is het rendement bij het eerste tentamen aanmerkelijk hoger.

Het faculteitsbestuur is erg tevreden over de resultaten bij Sociale Geografie en Planologie. Daarom is besloten om de hogere herkansingsgrens vanaf studiejaar 2012-2013 ook bij andere opleidingen van Geowetenschappen in te voeren. Het gaat hierbij om opleidingen die vallen onder de departementen Aardwetenschappen en Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen. Officieel spreekt het faculteitsbestuur van een pilot die twee jaar duurt, maar verondersteld mag worden dat de maatregel bij hogere rendementen in beton gegoten wordt.

“Het moet normaal zijn dat je voor je eerste tentamen je best doet”, zei onderwijsdecaan Piet Hoekstra in een toelichting in de faculteitsraad van Geowetenschappen. Naast een stimulans voor harder studeren moet de maatregel ook de werkdruk van docenten verminderen. Minder aanvullende toetsen betekent immers minder nakijkwerk.

De faculteitsraad van Geowetenschappen ging eind april akkoord met de plannen. Alle docenten en vrijwel alle studenten stemden in met de nieuwe onderwijs- en examenregeling (OER), waar de nieuwe herkansingsgrens in staat genoemd.

Er was slechts één tegenstemmer: studente Haitske van der Schee. “Dit is de zoveelste maatregel die studenten moet aansporen om harder te studeren. Het is een keer genoeg.” Studenten gaan volgens haar al harder studeren door de langstudeerboete en de verhoging van de norm voor een bindend studieadvies naar 45 ECTS. Nóg een maatregel is volgens haar een brug te ver.

De herkansingsgrens is een oude discussie aan de universiteit. In 2006 dwong de universiteitsraad een verlaging van de ondergrens voor een herkansing naar een 4 af. Dit was tegen het zere been van sommige decanen. In 2010 werd geadviseerd om de beslissing over de ondergrens voor herkansingen aan de faculteiten zelf over te laten, waarna de opleiding Sociale Geografie en Planologie het initiatief nam tot de pilot.

Facebook Twitter Whatsapp Mail