Corona drukt stempel op toekomstplannen UU

Een hechte universitaire gemeenschap waar mensen betrokken zijn bij elkaar en waar ruimte is voor kennisdelen en debat. Dat is de kernzin in het concept Strategisch Plan dat de universiteit vorige week online zette. Alle medewerkers en studenten mogen de komende periode reageren op de plannen van het universiteitsbestuur. Dit gebeurt onder meer met een online bijeenkomst op dinsdag 15 september en er is een digitaal prikbord voor reacties.

Het nieuwe Strategisch Plan had al voor de zomer klaar moeten zijn. In februari presenteerde het universiteitsbestuur een houtkoolschets waarin de input van zes 'studiegroepen' was verwerkt. Vanaf maart zouden alle UU'ers hierover mee hebben mogen praten. Maar door de lockdown was alleen nog maar online contact mogelijk. Bovendien wilde het bestuur de ervaringen opgedaan in de lockdownperiode meenemen in het. Daarom is het plan uitgesteld.

In het Strategisch Plan staat welke doelen de universiteit zichzelf stelt voor de komende jaren en aan welke onderwerpen ze extra aandacht wil besteden. Het grote doel van de universiteit is ‘het werken aan een betere wereld’. Dat moet gebeuren door samenwerking, het beslechten van grenzen van de  vakgebieden en het versterken van internationale contacten.

Veel van de plannen uit de houtkoolschets werden in de zomer nog eens bekeken in het licht van corona. De universiteit schrijft in het conceptplan dat de Covid-crisis bevestigt dat de missie van de UU staat als een huis.  Juist door over grenzen van disciplines en landen samen te werken bij het onderwijs en onderzoek, denkt de universiteit te kunnen bijdragen aan een adequate mondiale respons op Covid en werken aan de benodigde maatschappelijke duurzame reset in plaats van restart.

Tegelijk heeft de coronapandemie wel gevolgen voor de manier waarop de universiteit de uitgangspunten kan realiseren.

Kerncurriculum in het onderwijs
Corona heeft geen gevolgen gehad op de visie van de universiteit welk type student ze wil afleveren. Studenten die de UU met ene diploma verlaten hebben de kennis en vaardigheden om bij te dragen aan een betere wereld. Studenten moeten daarvoor analytisch leren denken en verschillende perspectieven kunnen verbinden. Met andere woorden, het onderwijs is minder gericht op het vak dat de student gekozen hebben, maar biedt nadrukkelijk ruimte voor multidisciplinair onderwijs.

Een concreet voorstel is om te komen tot een kerncurriculum. Hierin krijgen alle studenten dezelfde kernvakken. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn op het gebied van wetenschapsfilosofie, diversiteit en anti-racisme, statistiek, academisch schrijven of duurzaamheid.

Ook moet het makkelijker worden vakken te volgen bij de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen Unversiteit. Dat zijn de universiteiten waar de UU een alliantie mee heeft.

Werkdruk en studentenwelzijn
Heel concreet wordt in het plan ook aandacht besteed aan studentenwelzijn. Studenten ervaren de laatste jaren meer werkdruk, zij voelen zich onzeker en hebben last van prestatiedruk. De universiteit wil deze problemen goed monitoren. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de begeleiding van studenten en moet het makkelijker zijn om van de ene opleiding naar de andere over te stappen waarbij relevante studiepunten meegenomen kunnen worden. 

Sterkere rol strategische thema’s
Bij het onderzoek was er de laatste jaren al een toenemend accent op multidisciplinaire samenwerking. De rol van de vier grote strategische thema’s (Pathways to Sustainability, Life Sciences, Dynamics of Youth en Institutions for Open societies) zal groter worden. Masters zullen ook vaker aansluiten bij deze thema’s.

Daarnaast komt het accent te liggen op open science. De universiteit wil een voorloper zijn op het snel toegankelijk maken van kennis voor de maatschappij. Ook zal er geïnvesteerd worden in internationale samenwerking. Dat zal zijn door een intensivering van samenwerking met universiteiten in het buitenland, maar ook door het aantrekken van talent uit het buitenland.

De universiteit constateert dat onze wetenschappelijke cultuur kampt met doorgeschoten competitie en concurrentie. Die cultuur moet veranderen door meer accent te leggen op teamwerk. Het uitvoeren van een nieuwe manier van beoordelen moet leiden tot minder werkdruk. In 2022 moet het programma van Erkennen & Waarderen universiteitsbreed ingevoerd zijn.

Jonge onderzoekers, zoals promovendi en postdocs, zullen meer ondersteuning krijgen. Hun begeleiding zal worden verbeterd en met hen wordt nagedacht over een andere carrière als de wetenschap niet haalbaar blijkt.

Sustainable Development Goals
De universiteit wil zich de komende jaren een nog duurzamere universiteit tonen. Dat uit zich onder meer door het onderschrijven van de Sustainable Development Goals. Voor dit thema komt aandacht in het onderwijs en onderzoek, maar ook in de bedrijfsvoering van de universiteit. Het streven van de  UU was al om  in 2030 klimaatneutraal te zijn en daaraan is toegevoegd dat ze de lokale biodiversiteit wil vergroten.

De huisvesting zal ook veranderen. Er komen minder individuele werkplekken, maar meer ruimte voor ontmoeting en samenwerking. Dit moet passen binnen het coronatijdperk en zal rekening houden met meer online vergaderingen. Ook de digitalisering zal de komende jaren een vlucht nemen. De digitale infrastructuur zal daarom worden versterkt zodat de digitale toepassing in het onderzoek en onderwijs beter wordt waardoor bijvoorbeeld  data op een nog veiliger manier opgeslagen kunnen worden.

Advertentie