De bijeenkomst over onderzoek werd maandag goed bezocht. De 'zuil' in het Educatorium is al volgeplakt met 'goede' ideeën.

Debatsessies over nieuw strategisch plan UU van start gegaan

Body: 

Het universiteitsbestuur vraagt alle studenten en medewerkers mee te denken over de ambities van de Universiteit Utrecht voor de komende jaren. De ideeën worden verwerkt in het strategisch plan 2016-2020.

Het universiteitsbestuur vraagt alle studenten en medewerkers mee te denken over de ambities van de Universiteit Utrecht voor de komende jaren. De ideeën worden verwerkt in het strategisch plan 2016-2020.

De komende weken bezoeken de drie leden van het College van Bestuur ruim twintig bijeenkomsten met studenten en medewerkers. Tijdens deze debat- en brainstormsessies wordt verschillende keren gesproken over het onderwijs, het onderzoek, het menselijk kapitaal, de universiteitscampus of duurzame bedrijfsvoering. Met de ideeën die de collegeleden hier horen, vullen ze het nieuwe strategisch plan.

In het strategisch plan worden de ambities van de UU opgenomen. Waar wil de universiteit staan in 2020 op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering? En hoe wil de universiteit die ambities bereiken?  

Het nieuwe strategisch plan heeft als thema UU 2025: better future. Collegevoorzitter Marjan Oudeman legt in een artikel op intranet uit dat de komende vier jaar geplaatst moeten worden in een langetermijnperspectief. De wereld verandert volgens haar zo snel dat je ambities verder moet en reiken dan 2020.

Donderdag 29 oktober waren de eerste twee bijeenkomsten. Eén over maatschappelijke impact en één over duurzame bedrijfsvoering. Maandagochtend 2 november ging de bijeenkomst over onderzoek waarbij zaken aan de orde kwamen als de noodzaak voor goede onderzoeksfacilteiten, ruimte voor fundamenteel onderzoek voor jonge wetenschappers en het werken met big data.

Een duurzame universiteit
De bijeenkomst over duurzame bedrijfsvoering in de binnenstad, werd bezocht door een kleine vijftig mensen en als toehoorder van het CvB was rector Bert van der Zwaan aanwezig. De aanwezigen blijken allemaal begaan met een duurzame universiteit en velen zijn er vanuit hun werk of studie mee bezig.

In zes groepen werd over zes thema’s gesproken: huisvesting, mobiliteit, afval, ICT, energie en inkoop waaronder eten. Elke groep moest een ambitie voor 2025 formuleren.

De discussie in de Molengraaffzaal liet zien dat deze discussies niet altijd even makkelijk verlopen. Zo moest er in dit geval eerst een definitie voor duurzaam gevonden worden. Ook leek het moeilijk de verschillende thema’s los van elkaar te zien, want ‘alles had toch met alles te maken’? Maar toen iedereen met zijn voorkeursthema aan de slag ging, bleken een paar ambities voor het jaar 2025 niet mis. Zo zal de UU geen restafval meer hebben, wordt er geen vlees meer verkocht in de kantines en is de UU energieneutraal.

Voor het onderwerp huisvesting bleek een ambitie het moeilijkst te formuleren, want hoeveel wil je investeren om een energiezuiniger pand te krijgen bijvoorbeeld? Voorzichtig werd geroepen dat de UU in 2025 een ‘smartbuilding’ moet hebben. Een dergelijk gebouw ‘weet’ bijvoorbeeld hoeveel mensen in een ruimte zijn en past daar het licht en warmte op aan.

Maar al heeft de UU een dergelijk energiezuinig pand, het menselijk gedrag bepaalt uiteindelijk alles: “In het Koningsbergergebouw gaat de airco om 17 uur uit. Dat is energiezuinig. Als je langer blijft werken, kun je hem weer aanzetten, maar je moet hem bij vertrek wel weer zelf uitzetten. Dat wordt op dit moment regelmatig vergeten”, geeft een aanwezige als voorbeeld.

Het menselijk gedrag speelt bij alle thema’s een grote rol, onderkenden alle aanwezigen. Het zijn tenslotte mensen die computers moeten uitzetten, afval moeten scheiden, de wil moeten opbrengen om met de fiets naar het werk te komen en in plaats van vlees een duurzamer alternatief moeten zoeken om hun boterham mee te beleggen. En hoe verander je dat gedrag? Moet je studenten en medewerkers dwingen en straffen of voorlichten en betere keuzes belonen? Het antwoord mag worden gegeven door het college van bestuur, zo besloten de aanwezigen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten? 
De discussies zullen de komende maand veel stof tot nadenken geven. Bij elk onderwerp mogen de studenten en medewerkers hun ambities voor de UU formuleren. Dat zijn niet altijd eensluidende ambities. Het is aan het College van Bestuur om de knopen door te hakken. Maar dat doen we nu nog niet, zei de rector in de Molengraaffzaal. Eerst moet hij zijn oor nog te luister leggen bij vele andere bijeenkomsten.

In december gaan de collegeleden er goed voor zitten om het nieuwe strategisch plan op te stellen. Ze zullen dan ook kijken in hoeverre ze de opgedane ideeën erin kunnen verwerken. Het plan moet in juli 2016 worden vastgesteld door de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht.

UU 2025: better future

Van alle bijeenkomsten (agenda) wordt een verslag gemaakt en online gepubliceerd. Studenten en medewerkers kunnen via de website meepraten. Ook komen er eind oktober zogeheten zuilen op verschillende plekken van de universiteit te staan, waar ideeën en tips voor het strategisch plan achtergelaten kunnen worden. Ook deze reacties worden door het universiteitsbestuur meegenomen in het uiteindelijke plan. DUB zal de komende maand met een eigen reeks artikelen het strategisch plan 2025 publiceren. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail