Er komt een einde aan de onduidelijkheid rondom het aantal herkansingen voor studenten die zich hebben ziekgemeld voor het eerste tentamen.

Elke zieke student krijgt recht op nieuwe toets én herkansing

Body: 

Studenten die wegens ziekte of overmacht een tentamen missen, behouden het recht op twee toetsmomenten. Dat wordt officieel vastgelegd.

Studenten die wegens ziekte of overmacht een tentamen missen, behouden het recht op twee toetsmomenten. Dat wordt officieel vastgelegd.

Er komt een einde aan de onduidelijkheid rondom het aantal herkansingen voor studenten die zich hebben ziekgemeld voor een tentamen. Elke student krijgt het recht op twee toetsmomenten, ook als het eerste tentamen door ziekte is gemist.

Op dit moment hanteren opleidingen nog verschillende regels met betrekking tot herkansingen. Soms mag een zieke student ook nog ná een inhaaltoets herkansen, mits die student een onvoldoende 4 of hoger haalt. Elders geldt dat weer niet.*

Eigenlijk zou er helemaal geen verwarring moeten zijn over het aantal herkansingen voor zieke studenten. Er bestaat namelijk jurisprudentie uit 2005 waaruit blijkt dat studenten die tentamens missen als gevolg van overmacht, het recht op twee toetsmomenten behouden. Maar omdat eerder besloten is dat faculteiten zelf herkansingsregels mogen opstellen, kan het zo zijn dat een zieke student maar één tentamen mag maken.

De U-raad vindt deze situatie onwenselijk en drong er in een commissievergadering op aan om een heldere lijn te trekken. Met succes. Het College van Bestuur zegt toe dat in de model-Onderwijs- en Examenregeling (OER) wordt vastgelegd dat ook zieke studenten na een tentamen mogen herkansen. De regeling gaat in vanaf studiejaar 2016/2017.

Examencommissies merken geregeld dat studenten zich strategisch ziek melden om zo op een later moment het tentamen te kunnen doen. Daarom zijn veel opleidingen er helemaal niet happig op om ruime herkansingsmogelijkheden te bieden: het zou alleen maar kunnen leiden tot nog meer ziekmeldingen.

* Eerder stond in dit artikel dat de faculteit Sociale Wetenschappen ook herkansingen biedt aan zieke studenten die een onvoldoende hoger dan 4 halen bij de inhaaltoets. Dat gebeurde in het verleden wel, maar dit jaar niet meer, laat vice-decaan Susan te Pas weten. Studenten die het eerste toetsmoment missen wegens ziekte, hebben dus nog maar één kans om een voldoende te halen. Of dat volgend jaar verandert, kan Te Pas nog niet zeggen. “Ik ben heel benieuwd wat er in de model-OER komt te staan.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail