Enquête Utrecht Science Park: meerderheid is voor autoluwe omgeving

Moet het Utrecht Science Park autoluw worden? Foto DUB

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie van het Utrecht Science Park. De gemeenteraad wil daar in het najaar een beslissing over nemen. Om te weten wat de bewoners en bezoekers van het Utrecht Science Park willen, is in oktober en november een uitgebreide enquête gehouden. In totaal hebben 3190 studenten, werknemers en bewoners van het USP de vragenlijst ingevuld. Ook bewoners van omliggende wijken en gemeenten is naar hun mening gevraagd. Daarnaast zijn 486 interviews gehouden. 

Het voornaamste verbeterpunt dat studenten en medewerkers aandragen, is het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied. De respondenten vinden met name dat de kwaliteit van de fietsvoorzieningen, de fietsparkeerplaatsen en de veiligheid van de oversteekplaatsen omhoog kan. Ook het openbaar vervoer kan een stuk beter. Probleem is alleen dat de enquête is gehouden in oktober en november. Toen reed de tram nog niet.

Autoluwe omgeving
Een discussiepunt is of het gebied autoluw gemaakt moet worden. Een meerderheid zou een autoluwe Uithof waarderen. Dit aantal ligt bij de studenten (die voornamelijk op de fiets komen) en medewerkers van de UU beduidend hoger dan bij medewerkers die bij andere bedrijven op het Utrecht Science Park werken. Je kunt zien dat fietsers voor zijn en mensen die met de auto komen tegen. Bij een autoluw USP komen de parkeerplaatsen aan de randen van het gebied. De helft zou een maximale loopafstand van 6 minuten accetabel vinden.

Waar veel mensen voor zijn, is de komst van een supermarkt. De aanwezigheid van alleen de Spar University wordt als te beperkt ervaren. Dit is geen nieuw gegeven. De discussie hierover duurt al jaren. Mogelijk dat er op termijn een grote supermarkt komt op de Archimedesweg bij Rijnsweerd. De wens voor een supermarkt speelt het sterkst bij de bewoners van het Utrecht Science Park.

Meer recreatie
Niet alleen is er behoefte aan een supermarkt, ook andere winkels en meer horecavoorzieningen zijn gewenst. “Het moet gezellig worden in het gebied”, is daarbij een vaak genoemde opmerking. Men denkt aan terrasjes, openbare zitplekken en parken.

Als het gaat om het gebruik van het landschap, denkt de grootste groep (47 procent) aan meer ruimte voor recreatie, bijvoorbeeld meer wandelroutes. Een derde van de respondenten zou het landschap gebruiken voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Beste een grote groep van 34 procent wil eigenlijk niets aan het landschap veranderen.

Eigen belangen
Uit de enquête komen wensen naar voren die we eigenlijk al jaren horen. Wat dat betreft is er weinig nieuws. Bovendien zijn maar moeilijk eenduidige resultaten te destilleren. Elke groep heeft zo haar eigen wensen. Zo noemen studenten bijvoorbeeld de uitbreiding van zelfstudieplekken als een belangrijk aandachtspunt. En spreken medewerkers van researchbedrijven zich meer uit voor een betere doorstroom van het verkeer.

Datzelfde geldt als het gaat om de bouw van nieuwe woningen. Het zijn voornamelijk studenten (80 procent) die pleiten voor meer studentenwoningen. Andere medewerkers zijn daar niet tegen (41 procent), maar zouden ook woningen willen zien voor andere groepen, zoals voor werknemers of promovendi. Een groot deel van de bewoners van omliggende wijken en gemeenten willen dat er helemaal geen nieuwe woningen gebouwd worden.

Omgevingsvisie universiteit
De universiteit is zelf met de partners in het Utrecht Science Park ook al bezig met een plan voor de inrichting van het gebied. Het levendig en leefbaar maken van de omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Deze plannen worden ook meegenomen in de besluitvorming van de gemeente.

Advertentie