'Grensgevalscripties' alfastudenten niet meer verplicht naar hoogleraar

Eindwerkstukken van studenten Geesteswetenschappen die een krappe voldoende scoren, hoeven niet langer voor goedkeuring langs een derde beoordelaar. Het faculteitsbestuur vindt dat niet meer nodig.

De afgelopen tweeëneenhalf jaar moesten hoogleraren Geesteswetenschappen als derde beoordelaar elk eindwerkstuk bekijken dat was beloond met een 6,5 of een lager cijfer. De maatregel was een antwoord op de harde kritiek van enkele visitatiecommissies op de kwaliteit van sommige scripties van studenten die wel geslaagd waren. Vanaf dit collegejaar is deze verplichting weer vervallen.

De 'regeling grensgevallen' in het Onderwijs- en Examenreglement is aangepast. Als de eerste twee beoordelaars twijfelen aan de kwaliteit van een scriptie kan er nog steeds een derde beoordelaar worden ingeschakeld, maar dit is niet langer een voorschrift. Ook hoeft de derde beoordelaar niet per se een hoogleraar te zijn. Alleen als de twee beoordelaars er samen niet uitkomen, moet er nog steeds een derde oordeel gevraagd worden.

Deze wijziging is opgenomen in een lijst met initiatieven die de 'regeldruk' binnen de faculteit moeten verlagen. Behalve tot extra werklast leidde de verplichting om 'zesjesstudenten' extra te toetsen tot langere nakijktijden. Hierdoor wisten sommige studenten lange tijd niet of ze wel aan een master konden beginnen.

Volgens vice-decaan Peter Schrijver is de belangrijkste reden om de maatregel in te trekken echter een andere. Het verplicht inschakelen van een derde beoordelaar werd volgens hem altijd al als iets tijdelijks beschouwd. De bedoeling was vooral om een cultuursomslag teweeg te brengen. En dat is gelukt.

Schrijver mailt: “We wilden het gesprek tussen docenten over de motivering van een cijfer op gang brengen, en handen en voeten geven aan de verantwoordelijkheid van de hoogleraren voor de beoordeling. We merkten de afgelopen zomer dat de faculteit flinke stappen heeft gezet op beide terreinen.”

De vice-decaan stelt verder dat onderwijsdirecteuren zelf mogen beslissen om toch de oude verplichting te handhaven. Dat zal in ieder geval zo zijn bij de opleidingen die twee jaar geleden door de visitatiecommissies op de vingers werden getikt.

Advertentie