Hoe de miljoenenboost voor het Utrechtse studentenleven eruit komt te zien

Studenten kunnen hun pas voor sportcentrum Olympos binnenkort gratis verlengen. Foto DUB.

Dat het gedwongen thuiszitten en thuis studeren voor heel veel studenten zwaar te dragen was, is inmiddels uit en te na bekend. Uit een vragenlijst die kort voor de zomer onder UU-studenten werd afgenomen, bleek wederom dat studenten snakken naar sociaal contact met medestudenten. Studenten worstelen bovendien nog steeds met mentale problemen. Dat die problemen niet meteen verdwijnen nu het onderwijs weer is opgestart, is ook duidelijk.

Daarom besloot het kabinet om universiteiten extra middelen te geven om het studentwelzijn in de komende twee jaar van een broodnodige impuls te voorzien. Dit was een van de onderdelen van het Nationaal Programma Onderwijs waarmee onderwijsinstellingen werden ondersteund in coronatijd (zie kader).

De Universiteit Utrecht krijgt in totaal 5,9 miljoen om studenten aan de universiteit een boost te geven. Tijdens een vergadering van de Universiteitsraad zei lid van het CvB Margot van der Starre dat het UU-bestuur zo nodig zelf nog extra geld beschikbaar zou willen stellen.

Speciale aandacht tweedejaars
Een fors deel van die bijna 6 miljoen gaat naar activiteiten die het communitygevoel en het persoonlijke welzijn en de persoonlijke ontwikkeling moeten versterken, zo is te lezen in een nota (alleen met Solid-id, red) die het UU-bestuur naar de Universiteitsraad stuurde. Daarin beschrijft de UU de plannen die zij de komende twee jaar heeft met de toegekende miljoenen.

Studentenorganisaties kunnen bijvoorbeeld ‘inhaalactiviteiten en reïntroducties’ organiseren. Ook moeten er gezellige huiskamers en samenwerkplekken komen. Om te beginnen zal de bar van cultureel centrum Parnassos in de Kruisstraat de komende twee jaar ook overdag open zijn. Onderzocht wordt of in de Botanische Tuinen eveneens een dergelijke ontmoetingsplek voor studenten te realiseren is.

Het huidige terras bij de Botanische Tuinen (Foto: Botanische Tuinen)

Volgens hoofd Studentenzaken van de UU Marieke de Bakker wordt samen met de studentenorganisaties bekeken welke activiteiten het meest gewenst en op korte termijn haalbaar zijn. “Het is duidelijk dat we binnen de plannen speciaal aandacht besteden aan de tweedejaars die vorig jaar veel gemist hebben. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een groot feest voor alle UU-studenten of gezamenlijke feesten van een aantal verenigingen.”

Maand gratis sporten
Daarnaast komen er initiatieven die gericht zijn op het persoonlijk welzijn van studenten. Zo krijgen studentendecanen en -psychologen meer middelen om studenten te begeleiden. Verder is er sprake van online en offline activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling, waaronder een online coach center.

Ook krijgen alle vijfduizend studenten die al een Olympospas hebben gratis een verlenging van hun abonnement met een maand. Nieuwe kaarthouders ontvangen hetzelfde extraatje. Wie dit najaar wil deelnemen aan cursussen van Parnassos kan een korting van 25 tot 30 procent tegemoet zien. In de komende weken zullen studenten daarvan op de hoogte worden gesteld.

Opmerkelijk is verder dat de nota melding maakt van een onderzoek naar de aanleg van een veld voor de trendy sport ‘padel’ (een kruising tussen tennis en squash) in de nabijheid van het sportcentrum.

Aandacht voor praktische vaardigheden
Behalve voor het versterken van het gemeenschapsgevoel en van het persoonlijke welzijn, is er ook geld beschikbaar voor studenten die moeite hebben met studeren. Zo komen er online modules studievaardigheden en samenwerkgroepen voor studenten die een scriptie moeten schrijven.

Ook komt er extra ondersteuning voor afstudeerders die vinden dat ze in coronatijd te weinig aandacht hebben kunnen besteden aan de praktische vaardigheden die in hun vak van belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om klinische vaardigheden voor diergeneeskundestudenten, maar ook om gesprekstechnieken voor studenten Psychologie.

Betere communicatie met studenten
Volgens De Bakker mikt de UU vooral op initiatieven die álle UU-studenten ten goede kunnen komen, maar faculteiten mogen ook zelf nog eigen plannen indienen. Die zullen door een commissie beoordeeld worden. Maar het is wel zaak dat plannen snel uitvoerbaar zijn, aldus het hoofd Studentenzaken. “Het gaat om incidenteel geld om een urgent probleem op te lossen. Dus we zoeken naar concrete ideeën.”

Het is daarnaast van belang dat studenten straks wel weten dat de nieuwe initiatieven er zijn en dat ze er ook gebruik van gaan maken. Daar is De Bakker nog niet helemaal gerust op. Uit de vragenlijst die kort voor de zomer werd afgenomen bleek dat studenten niet erg tevreden zijn over de ondersteuning die vanuit de universiteit werd geboden in de afgelopen anderhalf jaar.

In de gesprekken met studentvertegenwoordigers merkte De Bakker bovendien dat corona de afstand tussen studenten en de universiteit heeft vergroot. “De drempel om naar iemand toe te stappen is hoger. Bovendien zijn de informele contacten minder waardoor studenten niet van elkaar horen waar ze moeten zijn met een vraag.”

Ook leden van de U-raad gaven tijdens de raadsvergadering aan te vrezen dat het geld mogelijk niet terecht komt bij de studenten die dat het meest nodig hebben.

Goede communicatie met studenten is daarom een belangrijk onderdeel van het plan, volgens De Bakker “Ook daarover willen we met studenten in gesprek. Hoe bereiken we onze studenten, zodat ze weten dat dit extra aanbod er is? Misschien moeten er studentambassadeurs komen. De U-raad heeft aangegeven daarover mee te willen praten. We staan te popelen om aan de slag te gaan, zodat studenten er snel iets van gaan merken.”

Ook geld voor geneeskundestudenten en studenten van lerarenopleidingen:

De UU krijgt uit het NPO-programma ook 750.000 euro om geneeskundestudenten die coschappen lopen te helpen. Door corona is de wachttijd voor het lopen van een stageperiode in het ziekenhuis opgelopen tot een half jaar.

Met het geld moeten meer plekken worden gecreëerd. Maar de middelen zijn ook bedoeld om te verwachten problemen voor te zijn. Studenten die vanwege een coronabesmetting of quarantaine tijdelijk uitvallen tijdens hun coschappen moeten alternatief onderwijs kunnen volgen om studievertraging te voorkomen.

Er is ook 600.000 euro beschikbaar om studievertraging en uitval van studenten van de Utrechtse universitaire lerarenopleidingen te voorkomen. Zij hebben door corona minder gelegenheid gehad om stage te lopen. Bovendien hebben veel studenten vertraging opgelopen met hun scriptie waarvoor ze vaak onderzoek moeten doen op scholen.

Tegelijkertijd zijn veel studenten op scholen aan de slag gegaan om te assisteren bij het wegwerken van achterstanden van kinderen. Daardoor doen ze wel ervaring op, maar lopen ze ook studievertraging op.

Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt in totaal 8,5 miljard geïnvesteerd in het hele Nederlandse onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis te lijf te gaan. Met de middelen worden universiteiten onder meer gecompenseerd voor de halvering van de collegegelden voor studenten in de coronatijd en voor de hogere instroom van studenten.

De UU ontvangt voor beide zaken in twee jaar tijd ongeveer 37 miljoen euro. Dit voorjaar besloot de universiteit al om meer docenten aan te nemen van de middelen.

De UU gaf bovendien al eerder aan het fonds voor promovendi en postdocs die door corona hun onderzoek niet binnen de duur van hun aanstelling konden afronden te verlengen. Ook voor dat fonds kan de universiteit NPO-middelen gebruiken, iets meer dan 4 miljoen.

 

 

 

 

 

 

Advertentie