Hoger collegegeld voor studenten Utrecht Law College in 2017

De nieuwe studenten van de speciale colleges van rechten staat vanaf 2017 een verhoging van het collegegeld van 500 euro te wachten. Het faculteitsbestuur ziet geen andere oplossing om het duurdere collegeonderwijs te financieren. De faculteitsraad twijfelt over dit voornemen.

Het bestuur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo) wil nog steeds het aantal colleges van het Utrecht Law College uitbreiden tot vier, voor in totaal 400 studenten, en de reguliere opleiding (met een gemiddelde instroom van 700 per jaar) afbouwen. In deze colleges studeren de honoursstudenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid.

Om dit intensievere onderwijs te bekostigen, moet er wel geld bij, zegt het bestuur van Rebo. Een deel van het geld komt van het universiteitsbestuur dat extra geld heeft uitgetrokken voor het honoursonderwijs. Ook denkt het College van Bestuur nu na of er nog extra geld komt voor opleidingen die het kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs hebben, waar de faculteit voor het Law College aanspraak op hoopt te maken. Maar ook dan is er volgens het Rebo-bestuur nog een gat te dichten: vandaar de verhoging van het collegegeld.   

Het Rebobestuur gaat er in dit scenario dus vanuit dat het Law College het kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs krijgt in het collegejaar 2015-2016, een etiket dat de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen onlangs kreeg. Met een dergelijk kenmerk op zak, mag de opleiding studenten blijven selecteren en een hoger collegegeld vragen. De bedoeling is om vanaf 2017 de nieuwe studenten 500 euro extra te laten betalen. Voor armlastige studenten komt er een beurzenstelsel. Hier werk overigens al over gesproken in 2012.

Hoger collegegeld
De leden van de raad staan zeer kritisch tegenover de collegegeldverhoging. Die moet wel te rechtvaardigen zijn, zeggen zij. Ze betwijfelen of de honoursstudenten voor het hoger collegegeld onderwijsinhoudelijk wel voldoende extra's krijgen. Nu is de docent-student ratio in de reguliere opleiding 1 op 55. Maar in het nieuwe bachelorcurriculum dat vanaf september 2015 gefaseerd wordt ingevoerd, wordt dit teruggebracht naar 1 op 35 studenten. Het verschil met de honoursstudenten, die in een groep van 30 studenten zitten, is dan niet zo groot meer. Ook zijn de hoor-, en vaak ook de werkcolleges dezelfde als in de reguliere opleiding.

De faculteitsraad liet zich niet overtuigen door de opmerkingen van het bestuur dat de collegestudenten na oplevering van Janskerkhof 3, een mooi gebouw met aparte ruimtes hebben waar ze kunnen werken en studeren. Ook het argument dat de studenten van het Law College eigen colleges en seminars organiseren en meer met hun rechtenopleiding bezig zijn dan studenten in het reguliere curriculum, is volgens de raad niet voldoende om extra collegegeld te vragen. De extra begeleiding van docenten en de collegeruimte kost meer geld, zegt het bestuur. Maar stelt de raad, van wie een aantal ervaringsdeskundig is: “Het grootste deel van het werk doen de studenten zelf en kost niet of nauwelijks meer geld.”

Om die redenen willen de leden van de faculteitsraad nog geen advies uitbrengen over de plannen van het bestuur. Daar willen ze nog eens goed over nadenken. Je vraagt niet zomaar 500 euro extra aan studenten, stellen de raadsleden. Voor dat geld moeten ze er ook écht iets van terugzien.

Prestigieuze opleiding
Bovendien is het nog maar de vraag of studenten zich niet laten afschrikken door dit bedrag – zeker als ze voor hun hele studie geld moeten lenen omdat de basisbeurs is afgeschaft. En als het bestuur op termijn de reguliere opleidingen wil afschaffen, zouden ze wel eens voor een opleiding buiten Utrecht kunnen gaan kiezen.

Het bestuur denkt dat het zo’n vaart niet loopt. Als duidelijk wordt dat het Law College een prestigieuze opleiding is met contacten met gerenommeerde bedrijven, dan zullen die 500 euro niet een doorslaggevende rol spelen, denkt het hoofd van de rechtenopleiding Ton Hol.

Op 16 december ontmoeten de bestuursleden van de universiteit en de Rebofaculteit elkaar om afspraken te maken over extra financiering. Dan moet ook duidelijk zijn in hoeverre het Rebobestuur kan rekenen op steun van de faculteitsraad.

Hoger collegegeld B&O en Economie

Bestuurs- en Organisatiewetenschap mag nu al een hoger collegegeld vragen, maar wil dat niet. De opleiding zoekt naar alternatieven om meer geld binnen te krijgen voor bijvoorbeeld extra docenten. Ook wil B&O pas na grondig onderzoek overgaan tot een verhoging. Mocht B&O daartoe besluiten, dan zal de opleiding haar studenten op zijn vroegst in 2018 om extra geld vragen. Het definitieve besluit hierover neemt B&O in het voorjaar van 2017.

Het honourstraject van Economie wordt in 2015 of 2016 omgevormd tot een college. De reguliere opleiding blijft bestaan. Dit college moet eerst een aantal jaren succesvol draaien alvorens het kenmerk Kleinschalig en Intensief onderwijs kan worden aangevraagd. De intensie is dit in 2019 of 2020 te doen. Pas daarna mag er een hoger collegegeld worden gevraagd.

 

Advertentie