Lijst Vuur wil eerlijkere verdeling bestuursbeurzen studenten

Bestuur van Unitas tijdens de opening van het academisch jaar

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht geven geld aan studenten- en studieorganisaties omdat zij vinden dat academische vorming niet alleen in de collegebanken plaatsvindt. “Verenigingen op het gebied van studie, gezelligheid, sport, cultuur, debat en levensbeschouwing dragen bij aan een inspirerend, sociaal en actief leven naast je studie.” Van de 158 Utrechtse verenigingen die beide instellingen erkennen, ontvangen er jaarlijks 127 een subsidie in de vorm van een bestuursbeurs. Hiermee wordt de inzet van de student voor de vereniging en de eventuele vertraging als gevolg hiervan gecompenseerd.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
De verdeling van deze beurzen is echter scheef, vinden de U-raadsleden van lijst Vuur op basis van onderzoek van DUB. Waar de acht gezelligheidsverenigingen ieder jaar 285.175 euro aan bestuursbeurzen ontvangen, mogen 18 sportverenigingen 165.325 euro verdelen en vallen er daarnaast zes sportverenigingen buiten de financiële boot. Vuur-lid Emma Carpay vult aan: “De besturen van het mannen- en vrouwencorps krijgen samen bijna twee keer zo veel vergoeding (100.725 euro) als 21 studieverenigingen van de Faculteit Geesteswetenschappen (65.025 euro) bij elkaar. Deze scheve verdeling vinden wij erg onrechtvaardig en het is de hoogste tijd dat alle ondergewaardeerde verenigingen er flink op vooruitgaan.”

Het raadslid doet de oproep op een moment dat studentenverenigingen en de subsidies die zij ontvangen al onder vuur liggen. De fractie zet het onderwerp echter op de agenda met het oog op de nieuwe toetsingsronde voor het toekennen van de financiële ondersteuning aan studentenorganisaties. Vanaf maart 2018 wordt bepaald aan welke normen verenigingen moeten voldoen om voor de collegejaren 2019-2020 in aanmerking te komen voor subsidie en hoeveel beurzen elke vereniging zal ontvangen. De kwestie verdeelt de studentengeleding van de Universiteitsraad, omdat de Partij van de Utrechtse Student (PvdUS) de cijfers in een ander daglicht ziet. Die partij zegt dat er geen sprake is van een scheve verdeling, maar een scheve vergelijking van lijst Vuur.

Vergelijking geeft vertekend beeld
Volgens de PvdUS heeft het toekennen van een beurs niets te maken met de waardering voor een vereniging zoals lijst Vuur stelt, maar wordt de hoogte van de subside bepaald op basis van criteria die van tevoren zijn vastgesteld en duidelijk zijn voor alle verenigingen. "Het doel van de vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten ten gevolge van de studievertraging die studenten door hun bestuurswerkzaamheden of commissiewerk kunnen oplopen. Het besturen van een studievereniging levert doorgaans minder studievertraging op, vandaar dat de compensatie lager is."

Tijs 't Hart van de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen onderschrijft die observatie. Volgens hem geeft het een vertekend beeld om de beurzen van de 18 sportverenigingen (389 beurzen) te vergelijken met die van de 8 gezelligheidsverenigingen (656 beurzen). "Het lijkt alsof de sportverenigingen minder krijgen, maar sportverenigingen hebben vaak geen fulltime bestuur. De enige uitzondering daarop zijn Triton, Orca en Histos. Dat zie je ook terug in de bestuursbeurzen die zij ontvangen. Die drie sportverenigingen krijgen samen net zo veel subsidie als de helft van de gezelligheidsverenigingen." Dit beeld ontstaat als de drie grootste sportverenigingen worden vergeleken met de drie kleinste gezelligheidsverenigingen; Histos, Triton en Orca ontvangen samen 233 bestuursbeurzen en UMTC, Biton en SSR-NU samen 185.

Term scheefgroei misleidend volgens FUG
Tijs benadrukt daarnaast dat hij de term "scheefgroei" van Vuur misleidend vindt. Volgens de vice-preses van FUG is er geen sprake van een groei van beurzen bij gezelligheidsverenigingen. "Bij de laatste verdeling van bestuursbeurzen hebben de sportverenigingen een totale beursverhoging van 49% gehad en de gezelligheidsverenigingen gingen er 13% op achteruit. De PvdUS stelt daarom dat zij graag zien "dat er meer financiering komt voor alle studentenorganisaties, maar niet dat het ten koste gaat van de huidige verenigingen.”

Daarnaast benadrukt de partij dat het aantal bestuursbeurzen bij gezelligheidsverenigingen hoger ligt dan bij andere verenigingen, omdat niet alleen het dagelijks bestuur aanspraak maakt op een bestuursbeurs. Ook studenten die actief zijn in grote commissies die de vereniging draaiende houden, kunnen van de UU en HU een financiële compensatie ontvangen. De PvdUS ziet daarom beperkte mogelijkheden om op centraal niveau binnen de universiteit de beurzen voor studieverenigingen te verdelen. Op dit moment bepalen faculteiten welke studieverenigingen beurzen krijgen en hoeveel. “Op facultair niveau heeft men immers beter zicht op de toegevoegde waarde die verenigingen hebben.”

Verdeling UU-geld tussen verenigingen

In onderstaande tabel staan de uitgaven van de UU en HU aan bestuursbeurzen voor het collegejaar 2017-2018. Als er staat dat een cluster 389 bestuursbeurzen krijgt, dan betekent dit dat zij 389 bestuursmaanden ontvangen ter waarde van 425 euro per maand. Het aantal verenigingen waarover deze beurzen wordt verdeeld staat onder het kopje aantal “ondersteunde verenigingen”. Tussen haakjes staat het aantal verenigingen dat de UU en HU erkennen. Dit aantal is in sommige gevallen hoger dan het aantal verenigingen dat subsidie ontvangt.

Verenigingssoort

Aantal ondersteunde verenigingen

Aantal Beurzen

Totaal aantal euro’s

Beurs UU

Beurs HU

Gezelligheidsverenigingen

8

656

285.175

201.875

83.300

Sportverenigingen

18 (24)

389

165.325

128.350

36.975

Cultuurverenigingen

2 (8)

74

31.450

30.325

2.125

Studieverenigingen UU

57 (60)

1.164

494.700

494.700

0

Studieverenigingen HU

17 (23)

153

65.025

0

65.025

Overige organisaties

25 (35)

595

252.875

203.150

49.725

Totaal

127 (158)

3.031

1.294.550

1.058.400

237.150

Naast de bestuursbeurzen ontvangen sommige verenigingen nog aanvullende financiële ondersteuning. In onderstaande tabel staan alle uitgaven van de HU en UU.

Type ondersteuning

Aantal beurzen

Totaal in euro’s

Beurs UU

Beurs HU

Bestuursbeurzen

127

1.294.550

1.058.400

237.150

Basissubsidie

Nvt

121.100

78.337

42.763

Projectbeurzen

53

26.775

19.550

7.225

Totaal

180

1.442.425

1.156.287

287.138

Advertentie