Medewerkers kunnen verlofuren weer laten uitbetalen

UU’ers mogen dit jaar verlofuren inruilen voor salaris. Uitbetalingsverzoeken kunnen niet meer worden geweigerd met het argument dat de universiteit er financieel slecht voor staat. Dat heeft het universiteitsbestuur deze week gemeld.

Vakantiedagen inleveren voor extra salaris. In de universitaire cao (pdf) legden universiteiten en bonden vast dat dat mag, met een maximum van 38 uur. In de praktijk werden uitbetalingsverzoeken de afgelopen jaren meestal afgewezen. Dit gebeurde op grond van de een bepaling die ook in de cao staat, namelijk dat "het niet voorhanden zijn van voldoende financiering” een reden kan zijn om verzoeken te weigeren .

Deze week meldde het College van Bestuur aan faculteiten en diensten (pdf) dat geldgebrek op dit moment geen argument kan zijn. Sommige universitaire onderdelen mogen dan krap bij kas zitten, de universiteit als geheel had vorig jaar een overschot van ruim 44 miljoen. Het afwijzen van een verzoek is ook juridisch niet goed houdbaar.

Volgens directeur van de universitaire Bestuursdienst Joop Kessels wordt van jaar tot jaar bekeken in hoeverre de universitaire financiële situatie uitbetaling toelaat. Het grote overschot over 2013 is volgens de universiteit sterk bepaald door incidentele meevallers. "Het is dus mogelijk dat de universiteit in volgende jaren weer kritischer naar uitbetaling van uren gaat kijken.”

Kessels durft niet te voorspellen hoeveel medewerkers om extra salaris zullen vragen en om hoeveel uitbetaalde uren het zal gaan. Faculteiten en diensten is geen compensatie in het vooruitzicht gesteld voor stijgende uitgaven. “Het College van Bestuur zal het effect van deze maatregel via de kwartaalcijfers volgen.”

De maatregel om verlofuren weer uit te betalen, mag gezien worden als een klein succes voor de universitaire medezeggenschap. De personeelsgeleding in de U-raad dringt al langer aan op betaling, ook om de stuwmeren aan verlofdagen van sommige medewerkers weg te werken. De raadsleden vrezen een oplopende werkdruk bij collega’s van medewerkers die verlofuren plots gaan opnemen.

De zorgen van de U-raad komen vooral voort uit nieuwe universitaire afspraken over het verlof van medewerkers. Universiteiten en bonden bepaalden dat verlofuren ‘in principe’ in hetzelfde jaar moeten worden opgemaakt als waarin ze worden toebedeeld. In de communicatie met medewerkers drongen HR-afdelingen er de afgelopen maanden op aan dat leidinggevenden en medewerkers snel afspraken maken over opname van verlofuren, ook van uren die nog over zijn van voorgaande jaren. In een brief aan de U-raad (pdf) werd onlangs uitleg gegeven over de nieuwe situatie.

Raadslid Herre Talsma is daarom blij met de maatregel van het College van Bestuur. “Al komt dit er in feite alleen op neer dat de universiteit de cao nu daadwerkelijk naleeft.” Talsma beseft ook dat de mogelijkheid om een beperkt aantal verlofuren in te ruilen voor salaris niet dé oplossing is voor het probleem dat de U-raad waarneemt. “Maar het helpt wel.”

Talsma hekelt de huidige situatie aan de universiteit waarin medewerkers verlofuren laten vervallen omdat ze geen mogelijkheid zien deze op te nemen. Ook worden in de hogere salarisschalen overuren gedraaid die niet worden uitbetaald. Talsma pleit al geruime tijd voor een onderzoek van universiteiten, bonden en belastingdienst naar creatieve mogelijkheden om de extra gewerkte uren van medewerkers te compenseren zonder dat het de universiteit veel geld kost.

Talsma: “Als de universiteit te beschouwen is als een ANBI-instelling, dan zouden medewerkers hun verlof- en overwerkuren wellicht ook belastingvrij kunnen stoppen in een fonds dat de instelling ten goede komt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een fonds waarmee jonge medewerkers worden aangesteld. Dat lijkt me een win-winsituatie: een verlaging van de werkdruk en een jonger, innoverender, personeelsbestand.”

Advertentie