NSE: Vernieuwingen UU niet altijd herkend door studenten

Studenten zijn nog steeds niet tevreden over het aantal studieplekken op de UU, foto archief DUB

Elf opleidingen waarbij studenten meer dan gemiddeld tevreden waren en vier waarbij studenten minder dan gemiddeld tevreden waren. Met die score mocht de UU aanspraak maken op de titel Beste Brede Universiteit van Nederland. Een mooie prestatie. Toch plaatst de universiteit zelf wat kanttekeningen bij de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête (NSE) waarop Elsevier zijn ranglijst baseert.

In die enquête geeft een gemiddelde Utrechtse student de UU een 4,06 als gevraagd wordt naar zijn of haar tevredenheid. Bachelors (4,10) zijn iets tevredener dan masters (3,99). De score van 4,06 is precies dezelfde als vorig jaar. Toen ging het om het hoogste oordeel sinds 2010. Bijna 12.000 UU-studenten namen de moeite de enquête in te vullen.

Kanttekeningen bij de uitslag
Hoewel de Utrechtse studenten in het algemeen dus redelijk tevreden blijken, wordt in een rapportage die door het universiteitsbestuur naar de U-raad is gestuurd een aantal kanttekeningen geplaatst. Zo valt de score in de masterfase nog enigszins tegen na alle inspanningen van de afgelopen jaren om de opleidingen te vernieuwen en te verbeteren. Maar het proces loopt nog. De verwachting is dat in volgende jaren betere beoordelingen volgen.

Daarnaast zouden bachelor- en masterstudenten vooral te spreken zijn over de inhoud van hun vakken en over hun docenten. Als het gaat om zaken die niet direct met hun studie te maken hebben, is de waardering minder. Doorgevoerde vernieuwingen worden bovendien niet altijd herkend door de studenten.

Loopbaanbegeleiding
Met name de voorbereiding op de beroepsloopbaan scoort niet significant beter dan vorig jaar. Gemiddeld genomen is de beoordeling met 0,01 punt gestegen. Dit is opvallend voor wie weet dat studenten sinds 2015 terechtkunnen bij Career Services voor hulp bij hun arbeidsmarktoriëntatie. Studenten die gebruik maken van de diensten geven in de evaluaties van Career Services aan tevreden te zijn.

In het rapport wordt de conclusie getrokken, dat de studenten deze dienst niet altijd herkennen als een ‘voorbereiding op een beroepsloopbaan’, waardoor de score in de NSE een vertekend beeld geeft. Beginnende studenten zouden zich sowieso niet zo bekommeren om wat er na hun studie gebeurt.

Stages
Studenten geven de UU ook al een aantal jaar een relatief lage score voor het thema Stage en Opleiding. Over de stage zelf zijn studenten wel tevreden. Studenten vinden vooral dat de voorbereiding op een stage vanuit de UU beter kan. Hoe zij dat precies voor zich zien en wat zij verwachten, wordt niet duidelijk uit de resultaten. Wel zeggen studenten dat ze graag meer begeleiding willen bij het vinden van een stageplaats. In het rapport wordt opgemerkt dat relatief weinig bachelorstudenten stage lopen, een aspect dat misschien meer aandacht moet krijgen binnen de universiteit.

Studieplekken
Verder daalt de waardering voor de beschikbaarheid van studieplekken dit jaar weer nadat de tevredenheid vorig jaar juist was toegenomen. De afgelopen jaren is er door de UU flink ingezet op het uitbreiden van het aantal plekken, op ruimere openingstijden en op het makkelijker vindbaar maken van een plek met Studyspot. 

Er lijkt nu iets van gewenning plaats te vinden, denken de opstellers van het rapport. Bij de oplevering van het Koningsbergergebouw werd er bijvoorbeeld positief gereageerd op het aantal nieuwe studieplekken in dit gebouw. De nieuwbouw is nu echter de norm geworden en de gestegen tevredenheid is niet meer terug te zien in het oordeel van de studenten.

In een debat dat de Universiteitsraad organiseerde naar aanleiding van de enquête bleek dat de vindbaarheid van studieplekken beter kan. In het debat werd bovendien aangegeven dat een meerderheid van de aanwezige studenten geen gebruik maakt van Studyspot om een werkplek te vinden.

Roosters
Tenslotte vinden de Utrechtse NSE-respondenten ook dat roosters eerder bekend gemaakt moeten worden. De tevredenheid hierover is lager dan in de twee vorige jaren. Met name de late informatie over de roosters voor het komende blok wekken irritatie. 

Ondanks het lanceren van de MyUU-app, worden roosters nog op verschillende platformen gepubliceerd. De synchronisatie is dan niet altijd optimaal. Dit kan tot verwarring leiden. Over het tijdig doorgeven van wijzigingen in het huidige rooster zijn de studenten over het algemeen wel iets meer te spreken dan in voorgaande jaren.

Tevredenheid

De ranglijst Beste brede universiteiten, gepubliceerd in Elsevier, is gebaseerd op één vraag uit de Nationale Studenten Enquête: hoe tevreden ben je over je opleiding in het algemeen?. De studenten kunnen een cijfer tussen de 1 (zeer ontevreden) en de 5 (zeer tevreden) geven. Dit resulteerde voor de Universiteit Utrecht in elf opleidingen met een bovengemiddelde beoordeling en vier met een waardering onder het gemiddelde.

Bovengemiddeld beoordeeld:

Aardwetenschappen
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Biomedische Wetenschappen
Diergeneeskunde
Engelse Taal & Cultuur
Franse Taal & Cultuur
Geneeskunde
Italiaanse Taal & Cultuur
Literatuurwetenschap
Religiewetenschappen
Wiskunde

Onder gemiddeld beoordeeld:

Communicatie- & Informatiewetenschappen
Economie & Bedrijfseconomie
Farmacie
Informatiekunde

Een uitgebreide toelichting is hier te vinden.

Advertentie