Reorganisatie Geesteswetenschappen: 15 medewerkers weg

Bij Geesteswetenschappen verliezen 15 personen hun baan als gevolg van de facultaire reorganisatie. Door natuurlijk verloop kan het aantal ontslagen in de ondersteunende diensten worden beperkt.

Uit het concept-reorganisatieplan (pdf), dat het Geesteswetenschappen-bestuur vorige week bekendmaakte, blijkt dat er in de ondersteunende diensten 4,5 fte minder verdwijnt dan eerder werd gedacht. Dit is volgens de faculteit te danken aan natuurlijk verloop.

Het aantal fte dat met ontslag is bedreigd kan hierdoor worden bijgesteld van 16 fte naar iets meer dan 12 fte (9,1 fte wetenschappelijk personeel en 3 fte ondersteunend personeel). In totaal gaat het nog om 15 personen.

De reorganisatie is noodzakelijk omdat de faculteit 3,7 miljoen euro moet bezuinigen en een nieuwe koers heeft vastgesteld. Vorig jaar werd al duidelijk dat Portugees en Theologie in Utrecht de deuren moeten sluiten. De studies zijn in de ogen van het faculteitsbestuur niet levensvatbaar. Ook het facultaire theater aan de Kromme Nieuwegracht en het Kennispunt, dat zich richt op opdrachtonderzoek vanuit organisaties en bedrijven, gaan dicht.

Hoewel hun baan niet op de tocht staat, breken er voor zo’n 30 obp-medewerkers spannende tijden aan. Hun functie vervalt omdat de faculteit met een andere organisatiestructuur slagvaardiger wil opereren en meer externe inkomsten wil genereren. Ook het financiële toezicht moet worden versterkt. Vier nieuw gevormde departementen hebben een centrale rol in de nieuwe werkwijze. De faculteit denkt echter dat voor alle 30 medewerkers een nieuwe plek gevonden kan worden.

Voor de reorganisatie en voor voorzieningen voor medewerkers die met ontslag bedreigd raken is 5,6 miljoen euro gereserveerd. De maatregelen moeten eraan bijdragen dat de personele lasten van de faculteit met zo’n 1,4 miljoen euro per jaar zullen afnemen. De faculteit mikt voor een gezonde financiële toekomst verder op een beperking van de huisvestingslasten, een betere controle op de kosten van tweede- en derdegeldstroomprojecten en het verhogen van de studierendementen.

De selectieve vacaturestop bij de faculteit blijft van kracht tot eind 2015. Dit is een hard gelag voor de huidige medewerkers waarvan velen aangeven gebukt te gaan onder een hoge werklast. Volgens het faculteitsbestuur zal de eenmalige universitaire bijdrage (pdf) van 3,5 miljoen euro voor nieuwe investeringen in onderwijs en onderzoek ingezet moeten worden om de werkdruk structureel te verlagen, zo zei decaan Van den Akker vrijdag tijdens een bijeenkomst van de faculteitsraad.

Advertentie