Stichting Move organiseert een speeltjesmiddag voor kinderen in Kanaleneiland. Dat is een voorbeeld van community service.

Strategisch Plan: Studenten belonen voor community service

Body: 

De student beter voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt door een brede opleiding, met méér aandacht voor persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid. Dat is de komende jaren een belangrijke doelstelling van de UU.

De student beter voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt door een brede opleiding, met méér aandacht voor persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid. Dat is de komende jaren een belangrijke universitaire doelstelling, blijkt uit de conceptversie van het Strategisch Plan 2016-2020.

Het opleiden van studenten die een leidersrol op zich nemen en actief meedenken over de oplossingen van maatschappelijke problemen. Dat ziet de UU in het deze week openbaar gemaakte concept van het Strategisch Plan als belangrijk doel van het onderwijs.

Om flexibel op nieuwe ontwikkelingen in de wereld te kunnen inspelen, hebben afgestudeerden meer nodig dan alleen vakkennis, denkt de universiteit. Opleidingen zullen daarom meer aandacht moeten gaan besteden aan het vaardighedenonderwijs, zo is in het plan te lezen.

De UU kiest voor een brede vorming met veel keuzemogelijkheden voor de studenten, meer ruimte voor persoonlijke vorming, in alle opleidingen aandacht voor duurzaamheid, het aanmoedigen van (sociaal) ondernemerschap en het actief stimuleren en waarderen van community service. Je als student inzetten voor de maatschappij gaat dus wat opleveren. Nog onbekend is hoe de universiteit dit soort activiteiten wil belonen. Over selectie aan de poort staat in dit Strategisch Plan geen informatie.

Dit alles moet dan plaatsvinden in een internationale, multiculturele omgeving. Niet alleen gaat de UU op zoek naar meer internationale studenten en docenten, ook moet de studenten- en docentenpopulatie een betere afspiegeling van de maatschappij zijn. De universiteit afficheert zich in de concepttekst als 'global' universiteit.

De universiteit gaat door met de ingezette koers van kleinschalig en intensief onderwijs. Er komt meer aandacht voor digitalisering, honoursonderwijs en ook na de studie kunnen alumni terugkomen voor na- of bijscholing. Er komt een Centre for Academic Teaching waarbij docenten zich blijvend kunnen scholen. Ook zal het aantal onderwijshoogleraren fors worden uitgebreid.

De gedachte die centraal staat in het concept Strategisch Plan 2016-2020 met de titel Veranderende wereld, vaste koers is dat de maatschappij verandert en dat de universiteit daarop moet inspelen. De UU zegt expliciet te werken aan "een betere wereld". De nadruk op de persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid van studenten moet daarbij als voorbeeld dienen.

Ook binnen het onderzoek is het verbeteren van de wereld een belangrijk doel. Wetenschappers moeten in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan werken aan de oplossing van belangrijke problemen waar de samenleving mee worstelt. Genoemde voorbeelden zijn: klimaatverandering, vergrijzing en globalisering. Deze internationale teams kunnen samenkomen in zogenoemde ‘multi- en interdisciplinaire hubs’ binnen de campus.  

De huidige strategische thema’s blijven het uitgangspunt in het onderzoeksbeleid. Daarmee wil de UU haar positie aan de Europese onderzoekstop behouden. De universiteit gaat daarnaast (internationale) toptalenten aan zich binden, onder meer door tenuretrack-trajecten (waarbij een medewerker een vast contract krijgt wanneer hij of zij aan de vooraf opgestelde criteria voldoet) en het bieden van goede onderzoeksfaciliteiten.

De organisatie van de UU moet volgens het Strategisch Plan veel diverser en internationaler worden. Hiervoor wordt een Chief Diversity Officer aangesteld en een projectgroep ingesteld. Daarnaast belooft de universiteit minder regels en zowel studenten als medewerkers meer verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven. Steeds vaker zal gekozen worden voor functiecontracten, een contract waarbij een medewerker wordt afgerekend op resultaten en geen vaste werktijden of verlofuren heeft.

De ‘ruwe versie’ van het strategisch plan wordt nu besproken met de universiteitsraad en andere universitaire gremia, zoals het decanenoverleg, het managementoverleg, de universiteitshoogleraren en directeuren van onderwijs en onderzoek. Daarnaast komen er kleinschalige lunchbijeenkomsten met studenten en sleutelfiguren in de organisatie om de gekozen strategie te toetsen en om input te krijgen voor wat betreft de uitvoering ervan. In juni moet er een definitieve versie van het plan liggen.

De conceptversie van het strategisch plan is voor medewerkers en studenten van de UU in te zien via de medezeggenschapssite.

Facebook Twitter Whatsapp Mail