'Techniekpact werpt vruchten af'

Er is steeds meer animo voor bèta en techniek in Nederland, menen de ondertekenaars van het Techniekpact. Ze benadrukken de voortgang die ze hebben geboekt, één jaar na de lancering van hun plannen.

Ze hebben allemaal meegewerkt aan de tussentijdse rapportage: werkgevers, werknemers, onderwijs, topsectoren, overheid en gemeenten die samenwerken binnen het Techniekpact. In dat pact staan talloze plannen en ideeën om jongeren te interesseren voor bèta en techniek en bovendien technici voor het vak te behouden.

“Het Techniekpact heeft een goede start gemaakt”, schrijven ze in een rapport. “Dat blijkt concreet uit het feit dat de belangstelling van studenten voor technische opleidingen toeneemt.”

Die belangstelling neemt inderdaad enigszins toe. Aan de universiteiten steeg het aantal eerstejaars van technische opleidingen dit jaar met twaalf procent. Maar de winst is iets minder groot als je de groei van het totale aantal studenten in ogenschouw neemt (zeven procent).

Aan de hogescholen is er dit studiejaar helemaal geen sprake van toegenomen belangstelling. Het aantal eerstejaars steeg weliswaar met acht procent, maar het totale aantal eerstejaars nam al net zo snel toe.

Het Platform Bèta/Techniek verzorgt voor deze gelegenheid een document met facts & figures. Ook daarin wordt onderstreept dat er zo veel bèta- en techniekstudenten bij komen, onder wie steeds meer vrouwen.

Maar er staat ook dat ze naar verhouding minder vaak afstuderen. Ten opzichte van 2002 daalde het aandeel bètatechnici onder de hbo-gediplomeerden van negentien naar zeventien procent. In het wetenschappelijk onderwijs ging het van 23 naar 22 procent.

Ook in absolute aantallen liet het hbo een achteruitgang zien: van 11.851 bètatechnische diploma’s in 2002 naar 10.719 diploma’s in het afgelopen jaar. Aan de universiteiten studeerden er daarentegen wel meer bèta’s en technici af: van 5.745 in 2002 naar 8.111 in 2013.

Het Techniekpact moet op termijn jaarlijks 45.000 extra arbeidskrachten in de bètatechniek opleveren, op alle niveaus. Techniek zou al op de basisschool meer aandacht moeten krijgen en op de middelbare school worden leerlingen aangemoedigd een exact examenprofiel te kiezen. Bedrijven betalen studiebeurzen voor sommige masterstudenten en de overheid wil de studieschuld van bètatechniekstudenten in tekortvakken deels kwijtschelden. Daarnaast komt er een nieuwe wervingscampagne voor buitenlandse bètatechnici.

Advertentie