Tijdelijke opschorting UU doorspelen gegevens Culturele Barometer aan CBS

Foto Shutterstock

De personeelsleden van de Universiteitsraad trokken begin deze week aan de bel omdat ze zich zorgen maken over de manier waarop de universiteit is omgegaan met het project Culturele Barometer. In dit project worden gegevens van personeelsleden (geboortedatum, geslacht, functie, schaal, vast/tijdelijk contract en faculteit) doorgegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS koppelt die informatie aan zijn bestanden en geeft de universiteit geanonimiseerd terug hoeveel mensen met westerse, niet-westerse en Nederlandse afkomst er werken.

De universiteit vindt deze informatie belangrijk om in beeld te krijgen hoe divers het personeelsbestand is en om een beter beleid voor gelijke kansen te kunnen voeren. Om die reden was gekozen voor een opzet waarbij gegevens van alle werknemers worden doorgespeeld, met uitzondering van de mensen die zelf bezwaar zouden maken.  Zij konden dat tot 9 april doen. In totaal hebben hebben 430 medewerkers (7,9 procent) dit gedaan.

Procedure
Eerder meldde DUB al dat er bij medewerkers zorgen bestaan over het doorspelen van hun persoonlijke gegevens. Zo hadden mensen angst dat hun privacy in het geding zou zijn. Bovendien waren er klachten over de te summiere informatie die over het project werd gecommuniceerd.

De personeelsleden van de Universiteitsraad deelden die zorgen en maakten dit tijdens de commissievergadering met het bestuur kenbaar. Dit leidde woensdag tot een vervolggesprek waar vertegenwoordigers van de raad, het bestuur de functionaris persoonsgegevens  het programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI) aanwezig waren.

“Er zijn door de raad verschillende bezwaren naar voren gebracht”, vertelt Wim de Smidt, voorzitter van de personeelsgeleding van de U-Raad. “Zo zijn er grote zorgen over de gevolgde procedure. Er is bijvoorbeeld geen advies gevraagd aan de functionaris persoonsgegevens en ook de medezeggenschap had beter vooraf betrokken kunnen worden bij het project. Daarnaast was de informatievoorziening aan de medewerkers niet goed.” De Smidt noemt als voorbeeld de mail die mensen kregen als ze zich afgemeld hadden: “In die mail stond dat hun verzoek was binnengekomen en dat hun gegevens niet meegestuurd zouden worden. Het bericht was ondertekend door Janneke Plantenga, de Diversity Dean. Dat gaf onrust omdat mensen vreesden op een soort lijst te komen dat ze tegen diversiteit zouden zijn.” Volgens de universiteit was dat helemaal niet het geval. De afzender werd automatisch weergegeven en Plantenga had geen inzage in de afmeldingen. De mailwisseling zal ook gewist worden.

Privacy
Een ander bezwaar was de angst dat de privacy van de medewerkers geschaad zou worden. De Smidt: “Uit het gesprek bleek dat dit risico relatief laag is. Maar daar zouden we nog meer informatie over krijgen.”

Tenslotte waren er bezwaren tegen de inhoud van het project. De Smidt: “Er zijn mensen die zich afvragen of deze manier van onderscheid maken wel houdbaar is en wat deze cijfers zeggen over diversiteit.” Lieke Schrijvers van de Universiteitsraad verwoordt dat in een artikel in NRC alsvolgt: “Mensen hebben een keur aan achtergronden. Het lijkt me daarom niet goed mensen in te delen in westers of niet-westers. Daarmee bevestig je bepaalde hokjes en hou je een discutabel onderscheid in stand, wat de inclusiviteit niet ten goede komt.”

Wel doorgaan
Het College van Bestuur heeft naar aanleiding van het gesprek besloten om te wachten met het doorgeven van de persoonsgegevens aan het CBS. Eerst zullen de vragen van de Universiteitsraad nog beantwoord worden en kunenn raadsleden hierna nog reageren. “Maar dat betekent niet dat we het project stoppen”, laat het CvB op intranet weten. “We willen met meer informatie de zorgen zoveel mogelijk wegnemen.”

Wim de Smidt zegt de informatie van het College van Bestuur af te wachten. “Wij hebben over dit project geen instemmingsrecht. We kunnen het bestuur wel een advies geven.”

Advertentie