U-raad vindt verzwaring matchingsprocedure ongewenst

Resultaten van matchingstoetsen mogen niet gebruikt worden om vrijstellingen te geven in het eerste studiejaar, vindt een meerderheid van de Universiteitsraad.

De U-raad is kritisch op een door het universiteitsbestuur geopperd idee om toetsingsresultaten tijdens de matching mee te laten tellen in het eerste collegejaar van studenten. De raadsleden vinden dat matching een oriënterend karakter moet behouden.

Aanleiding is één zinnetje in een evaluatierapport over matching (pdf) dat in oktober naar de U-raad is gestuurd. In dat rapport kondigt het College van Bestuur de start aan van "pilots met het verplicht stellen van huiswerk voor deelname aan de matchingsactiviteiten en pilots met vrijstelling van deeltoetsen in het eerste jaar op basis van de behaalde toetsresultaten tijdens de matching".

Met het experiment wil het CvB een scherper onderscheid creëren tussen matchings- en voorlichtingsdagen. Matchingsdagen, zo zegt het universiteitsbestuur, zijn bedoeld om aspirant-studenten echt te laten zien wat het betekent om aan de universiteit te studeren. Met een toets die meetelt, bereiden scholieren zich beter voor op matchingsdagen, is het idee.

"Matching is niet vrijblijvend", zei rector Bert van der Zwaan vorige week in een toelichting in de U-raad. "We zoeken dus naar manieren om de mate van vrijblijvendheid te verminderen en de mate van participatie te verhogen." 

Een meerderheid van de U-raad ging niet mee in die gedachtegang: het idee zou afbreuk doen aan het oriënterende karakter van matching. Is zo'n matchingstoets bovendien niet wat veel gevraagd voor aankomende studenten, zeker omdat de meeste matchingsdagen vlak na de eindexamens plaatsvinden?

Op verzoek van de U-raad gaat het toetsidee weer terug in de koelkast. Mocht het experiment ooit van stal worden gehaald, dan gaat dit eerst langs de U-raad, beloofde het CvB. dat op dit moment nog geen concrete plannen had om het toetsexperiment uit te voeren.

Advertentie