Universiteit denkt serieus aan windmolens op Utrecht Science Park

Foto: 123rf

Windenergie werd al langer genoemd als één van de opties van de UU om zelf duurzame elektriciteit op te wekken. In een nota aan de Uraad schrijft het universiteitsbestuur nu serieus te willen verkennen of het plaatsen van windmolens een mogelijkheid is of niet.

Daarbij heeft een locatie in “de oksel” van de A27 /A28 in het noordwesten van De Uithof de voorkeur. Uit een eerdere inventarisatie van de mogelijkheden voor windenergie bleek dat daar eventueel twee grote windmolens geplaatst kunnen worden.

Een vervolgonderzoek moet nu uitwijzen wat de gevolgen zouden zijn van windmolens in het gebied. Daarbij wordt gekeken naar veiligheid, financiële haalbaarheid, impact van trillingen en geluid en draagvlak voor de windmolens in de omgeving. Omwonenden van het Utrecht Science Park en wetenschappers in nabijgelegen universitaire gebouwen moeten daarbij worden betrokken.   
CO2-neutraal
Het terrein van de boerderij van de faculteit Diergeneeskunde, de Tolakker, werd in de eerdere inventarisatie ook genoemd als potentiële locatie voor twee windmolens. De Universiteit Utrecht heeft echter besloten deze plek voorlopig niet verder te onderzoeken, onder andere vanwege de tijdelijke studentenhuisvesting die daar vlak bij wordt gebouwd en de nabijheid van park Amelisweerd en van de bebouwde kom van Bunnik.

Met vier molens (twee in het noordwesten van het science park en twee op het Diergeneeskunde-terrein) had de UU maximaal 35-40 GWh per jaar kunnen produceren, zo was aanvankelijk de inschatting. Dat is zo’n driekwart van de huidige elektriciteitsbehoefte. Twee molens leveren vanzelfsprekend een stuk minder energie, maar kunnen toch in grote mate bijdragen aan de universitaire ambitie om in 2030 CO2-neutraal te worden.

Besparen en opwekken
Het energieverbruik van de universiteit is voor twee derde verantwoordelijk voor haar CO2-footprint, zo staat in de nota. De universiteit heeft zich daarom ten doel gesteld het verbruik te verlagen en daarnaast zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. Op beide vlakken blijft de UU vooralsnog achter op de planning.

In de komende jaren moeten vooral sloop en herontwikkeling van energieslurpende gebouwen de besparingsambities dichterbij brengen. Het opwekken van energie wil de UU zoveel mogelijk op eigen terrein doen, om op die manier aan te tonen dat de instelling haar verantwoordelijkheid neemt en ook een voorbeeldrol wil vervullen. Daarbij lijkt de hoop vooral gevestigd op de verdere ontwikkeling van de zogenoemde warmte/koude-opslag, op meer zonnepanelen en dus ook op de introductie van windenergie.

Omgevingsvisie
Het plaatsen van windmolens ligt maatschappelijk vaak gevoelig, ook in Utrecht. Zo is er veel weerstand tegen plannen voor windenergie in de Rijnenburgpolder aan de zuidzijde van de stad. Toch wil de UU gezien de eigen duurzaamheidsheidsambities graag kijken naar de mogelijkheden.

Vorig jaar sprak de universiteit samen met andere instellingen en bedrijven in een ambitiedocument de wens uit om het Utrecht Science Park groener en CO2-neutraal te maken. Op dit moment werkt de gemeente aan een omgevingsvisie voor het gebied. In de gesprekken met bewoners en omwonenden daarover komt windenergie volgens de universiteit ook aan bod.  

Reacties:

De UU heeft de afgelopen week omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over de plannen om windenergie in De Uithof te onderzoeken. 

De Utrechtse woonwijk die het dichtst bij de mogelijke locatie voor de windmolens ligt, is Rijnsweerd. Voorzitter Gregoor Koenders van de bewonersvereniging Rijnsweerd laat weten het bericht te hebben ontvangen, maar nog geen aanleiding te zien om in actie te komen. De bewonersvereniging lijdt bovendien al langere tijd een kwijnend bestaan. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.  Koenders: "De mensen hier in de wijk maken zich op dit moment vooral zorgen over de verplaatsing van een fietsroute van de stad naar De Uithof dwars door de wijk. Als bewonersvereniging hebben we het protest daartegen nog wel financieel gesteund."

Florieke Moonen van het woonbestuur van studentencomplex Casa Confetti in De Uithof durft nog niet te zeggen of en op welke manier de mogelijke plaatsing van windmolens leeft onder bewoners. Haar eigen indruk is dat de meeste bewoners positief staan tegen het opwekken van duurzame energie. Maar zij ziet ook een keerzijde: “Het Utrecht Science Park is wel een kleine postzegel waar we heel veel ambities gerealiseerd willen zien. Een windmolen kost veel ruimte, en daar kunnen bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd.” Moonen hoopt dat de gemeentelijke omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park straks meer duidelijkheid geeft over de keuzes die er zijn.

De studentenfracties in de U-raad kregen de nota eerder al onder ogen. Vincent de Haes van VUUR reageert positief. “Wij staan hier helemaal achter, zeker als Utrechtse wetenschappers het project kunnen gebruiken om onderzoek te doen. De universiteit zal hiervoor initiële investeringen moeten doen, maar de bijdrage aan het vergroten van het bewustzijn van duurzaamheid onder studenten en medewerkers is groot. En je draagt bij aan een CO2-neutrale wereld. Het mooiste zou zijn als studenten die in De Uithof wonen straks mee kunnen praten over de plaats waar de molens komen en misschien ook financieel kunnen participeren.”

Job van den Broek van de Vrije Student zegt: "Onderzoek doen is natuurlijk altijd goed." Wel vindt hij dat de UU verder moet kijken dan alleen naar windenergie. "Zonnepanelen op daken van universiteitsgebouwen en systemen die gebruik maken van aardwarmte kunnen volgens hem alternatieven zijn die mogelijk minder overlast veroorzaken. Ook moet er volgens Van den Broek goed naar de kosten gekeken worden: "Als windmolens een duidelijke kostenbesparing met zich meebrengen, is het natuurlijk niet meer dan logisch dat we daarin meegaan. Maar het moet geen geld gaan kosten, dan wordt het toch vooral dure symboolpolitiek waarbij middelen die eigenlijk aangewend zouden moeten worden voor het onderwijs gebruikt worden voor een andere agenda."
Tags: duurzaam | milieu

Advertentie