UU’ers gaan Engels gratis en onder werktijd bijspijkeren

Body: 

De Engelse taalvaardigheid binnen de UU wordt de komende jaren flink opgevijzeld. Alle medewerkers moeten voor 2020 een niveau hebben bereikt dat past bij de werkzaamheden die ze verrichten.

Read in English

Al het wetenschappelijk personeel zou over drie jaar moeten beschikken over een C1-niveau, het een na hoogste in het Europees referentiekader (pdf). Dat is het streven van het universiteitsbestuur in een nota die donderdag in een commissie van de U-raad wordt besproken. Daarbij gaat het CvB ervan uit dat alle docenten in 2020 in meer of mindere mate te maken hebben met Engelstalig onderwijs.

De universiteit wil daarom dat de ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheid van docenten en onderzoekers tijdens functioneringsgesprekken aan de orde wordt vastgesteld. Er zijn testen beschikbaar. Als het Engels onder de maat blijkt, kunnen wetenschappers deelnemen aan gratis universitaire cursussen. Behaalde certificaten worden opgenomen in het personeelsdossier.

Het aanbod voor kostenloze bijscholing naar C1-niveau staat ook open voor docenten met een tijdelijke aanstelling van langer dan twee jaar. Als andere docenten zonder vast contract hun Engels willen of moeten ontwikkelen zijn de kosten daarvan voor de betreffende faculteit of dienst. Hetzelfde geldt voor promovendi en postdocs.

Voor specifieke didactische training voor docenten die vaak in het Engels doceren aan studenten met verschillende achtergronden, komt er ook meer aandacht. Maar dat gebeurt binnen het individuele traject dat leidt naar een basis- of senior onderwijskwalificatie (bko/sko).  

Een internationale werkomgeving
Voor het ondersteunende personeel wordt er een gedifferentieerde aanpak voorgesteld. Het taalniveau waarover een medewerker dient te beschikken, is afhankelijk van de salarisschaal en van de mate waarin iemand in een internationale werkomgeving verkeert. Voor een faculteitsdirecteur gaan derhalve andere eisen gelden dan voor een onderhoudsmonteur.

Ook medewerkers in de ondersteuning kunnen zich laten testen en in samenspraak met de leidinggevende een ontwikkeltraject uitstippelen. Bij de Rotterdamse Erasmusuniversiteit zijn volgens het universiteitsbestuur al goede ervaringen opgedaan met deze werkwijze.

Nieuwe UU’ers, wetenschappelijk of ondersteunend, zullen eveneens aan de taaleisen moeten voldoen. Het gewenste niveau wordt vanaf dit najaar opgenomen in vacatureteksten. Wie in dienst treedt van de universiteit, moet met certificaten of via een test aantonen inderdaad over de gevraagde vaardigheden te beschikken. Zo nodig, kan er dan ook nog een beroep worden gedaan op het universitaire scholingsaanbod.

Geen hogere werkdruk
De testen en de trainingen worden vanaf november 2017 aangeboden. Volgens het universiteitsbestuur zijn er voor komende drie jaar ‘in principe’ voldoende middelen beschikbaar om de kosten te dekken. Met de vakbonden is afgesproken dat de zogenaamde arbeidsvoorwaardengelden hiervoor worden aangewend.

Om hoeveel geld het precies zal gaan, is afhankelijk van de vraag. Een gemiddelde cursus kost volgens het universiteitsbestuur 500 euro per persoon. Na 2020 moeten de cursussen door de faculteiten en diensten zelf wordt betaald.

De universiteit benadrukt dat medewerkers ook daadwerkelijk de tijd moeten krijgen om hun Engels te verbeteren. De nieuwe eisen mogen niet leiden tot een verdere verhoging van de werkdruk. Cursussen zullen tijdens werktijd gevolgd mogen worden, zelfstudie moet in de eigen tijd plaatsvinden.

Buitenlanders die Nederlands willen leren
De nota is een vervolg op het rapport Utrecht University Language Policy dat begin dit jaar verscheen. Met het oog op de toenemende internationalisering en de vele discussies rondom 'verengelsing' van de universiteit, was een commissie onder leiding van inmiddels emeritus hoogleraar Rob van der Vaart gevraagd om advies. Meer aandacht voor de Engelse taalvaardigheid van UU-medewerkers was één van de aanbevelingen.

De universiteit wil in de komende maanden meer duidelijkheid geven over de verdere aanpak. Zo worden de scholings- en testmogelijkheden voor studenten tegen het licht gehouden. Ook wordt gekeken hoe buitenlandse studenten en medewerkers hun Nederlands kunnen ontwikkelen, gedacht wordt nu aan een digitale cursus.

Begin volgend jaar moet er bovendien een nieuwe tekst liggen voor de universitaire gedragscode Taal waarin de UU de uitgangspunten vastlegt voor het taalgebruik binnen de instelling. De huidige code (pdf) dateert uit 2004. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail