Faculteit stopt met tenure tracks

Vaste baan lonkt voor circa 65 bèta-onderzoekers

Buys Ballotgebouw
Het Buys Ballotgebouw van de Bètafaculteit. Foto: DUB

Binnen de tenure track-constructie maakte de faculteit met jonge, talentvolle onderzoekers formele afspraken over een traject dat binnen drie of vijf jaar tot een vaste aanstelling zou leiden, mits er sprake was van een goede beoordeling. Deze werkwijze werd in 2017 geïntroduceerd.

Volgens het faculteitsbestuur zijn er verschillende redenen om deze aanstellingen met vrijwel onmiddellijke ingang om te zetten naar vaste contracten. Zo wijst de praktijk uit dat vrijwel alle docent-onderzoekers die op tenure track-basis worden aangesteld, uiteindelijk ook in dienst komen.

Bovendien is er een tendens in de wetenschappelijke wereld om medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun toekomstperspectief, zo staat in een nota aan de faculteitsraad. Niets voor niets is er in de huidige cao-onderhandelingen veel discussie over de vraag of tenure track-constructies sowieso nog wel mogelijk moeten blijven.

Hogere functie
Een niet onbelangrijke overweging is óók dat de afgesloten contracten vaak niet in overeenstemming zijn met de cao-tekst. Daarin staat dat een medewerker een hogere functie moet krijgen als hij in vaste dienst komt.

In de praktijk komt dit binnen de Utrechtse bètafaculteit – maar ook in andere universiteiten – er meestal op neer dat een tenure tracker als universitair docent niveau 2 begint en als universitair docent niveau 1 in vaste dienst treedt, meldt de nota. Maar zo was het niet bedoeld in de cao.

Volgens de cao moet een tenure tracker die begint als universitair docent als universitair hoofddocent in dienst worden genomen. Het moet immers gaan om een hogere functie, niet een hoger niveau binnen een functie. De huidige praktijk zou op dit moment nog worden gedoogd.

Voor 55 tenure trackers betekent het facultaire besluit dat zij – als zij een positieve tussenevaluatie hebben gehad – per 1 april in vaste dienst kunnen komen van de faculteit. Voor 10 geldt dat zij nog te kort geleden zijn begonnen met hun track, maar ook zij krijgen op termijn een vast contract aangeboden als hun beoordeling gunstig uitvalt.

Ontwikkeltraject
De faculteit Bètawetenschappen denkt nog steeds dat een ontwikkeltraject voor talentvolle wetenschappers een grote aantrekkingskracht kan hebben. Daarom komt er in plaats van een tenure track een development track.

Universitair docenten zullen voortaan worden aangenomen volgens het cao-uitgangspunt dat na achttien maanden een vast contact volgt. Nieuwe ud’s kunnen dan drie jaar ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk worden geacht voor een wetenschappelijke carrière. Zij mogen een tiende van hun aanstellingsomvang besteden aan hun professionele ontwikkeling.

De ontwikkelafspraken die eerder zijn gemaakt met de circa 65 tenure trackers die nu in vaste dienst kunnen komen, zullen worden omgezet naar de nieuwe Development Track.

Advertentie