Voorlopig geen UU-onderzoek naar anoniem tentamineren

Foto: Wikkimedia Commons / Jack de Nijs - Anefo

Rector Kummeling zegde afgelopen juni toe te onderzoeken wanneer het binnen de Universiteit Utrecht nuttig is om anoniem te toetsen en wanneer niet. De aanleiding daarvoor was een nota van de studentengeleding in de U-raad.

De studentraadsleden vonden dat de universiteit alles moest doen om te voorkomen dat studenten bij de beoordeling van hun tentamens benadeeld werden vanwege hun sexe, hun etnische groep, of hun sociaal-economische klasse. De universiteitsbrede invoering van anoniem tentamineren zou daar volgens hen een bijdrage aan kunnen leveren. Daarbij werd verwezen naar een eerdere pilot bij de faculteit Geesteswetenschappen.

Twijfels
Kummeling erkende tijdens de raadsvergadering in juni dat vooroordelen een rol kunnen spelen bij de beoordeling van studenten. Maar hij had ook zijn twijfels.

De vraag is volgens hem of anoniem tentamineren in alle gevallen past bij het uitgangspunt van het Utrechts onderwijsmodel. Dat gaat uit van kleinschalig onderwijs en persoonlijk contact tussen studenten en docenten. In sommige gevallen kan het dan bij de beoordeling van studenten juist een voordeel zijn als de docent de student wél kent.

De rector stelde daarom voor om onderzoek te laten verrichten naar de vraag wanneer anoniem tentamineren in de Utrechtse context wenselijk is en wanneer niet. Maar dat voornemen trekt het UU-bestuur nu in.

Lastig te bewijzen
Volgens het CvB maakt de invoering van de AVG - de wet op de privacy - het moeilijk om conclusies te trekken uit een eventuele proef met anoniem tentamineren. Wellicht dat bepaalde groepen worden benadeeld door de huidige toetswijze, maar het wordt lastig dat te bewijzen als persoonlijke gegevens van studenten niet mogen worden verzameld.

Daarnaast is het UU-bestuur bang dat een onderzoek naar verschillen in beoordelingen binnen grote groepen studenten zeer tijdrovend en arbeidsintensief wordt. Dat is onwenselijk gezien de extra werkdruk die docenten door de coronamaatregelen al hebben.

Als alternatief stelt het CvB nu voor om docenten meer informatie te verstrekken over de verschillende mogelijkheden die er zijn om anoniem te tentamineren. Zo biedt het digitale toetsprogramma Remindo die optie.

Advertentie