Druk, druk, werkdruk!

Met al haar ambities haalt de UU zich heel wat extra werk op de hals. Hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers roept op tot een debat over werkdruk.

“Ik moet weer snel verder; er liggen nog stapels tentamens op mijn bureau” of “ik mail je nog wel, heb nu geen tijd, want die aanvraag moet vanmiddag de deur uit en ik moet nog tien matchinggesprekken voeren”.

De Universiteit Utrecht heeft enorme ambities, die door de meeste collega’s worden gedeeld en waarvoor de UU ook extern wordt geprezen. Maar het zijn uiteindelijk mensen die er met elkaar voor moeten zorgen dat we die ambities ook waar weten te maken. Steeds meer van die mensen, zowel met een wetenschappelijke als met een ondersteunende functie, ervaren een toenemende werkdruk: in dezelfde hoeveelheid tijd moeten steeds meer taken worden verricht.

Net als in de rest van de collectieve sector is de productiviteit in het wetenschappelijk onderwijs de afgelopen decennia enorm gestegen, althans als je die productiviteit meet in aantallen gepubliceerde artikelen per fte of het aantal studenten dat door een docent wordt ‘bediend’.

Daarnaast zijn er in de loop der tijd allerlei taken bijgekomen. We ontwikkelen voorstellen voor samenwerking met Europese partners. We onderhouden contacten met middelbare scholen waar we potentiële studenten ontmoeten en met alumni, die een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs, misschien wel een stageplaats beschikbaar hebben of een onderzoeksopdracht en - op termijn - eventueel een legaat.

We moeten meer geld van buiten halen en vaker en beter laten zien wat we allemaal voor waardevolle en nuttige kennis in huis hebben. Hoewel regelmatig discussie plaatsvindt over hoe al deze taken moeten worden uitgevoerd, klinkt zelden een pleidooi een deel van deze taken maar te laten zitten.

Met de prestatieafspraken heeft de Universiteit Utrecht zich nog flink wat extra werk op de hals gehaald: matchinggesprekken, meer contacturen en nieuwe initiatieven op het terrein van de strategische onderzoekspeerpunten zijn vermoedelijk de meest in het oog springende extra activiteiten. Menigeen - inclusief collega’s die het inhoudelijk helemaal eens zijn met het achterliggende streven de kwaliteit van onderwijs en onderzoek (nog verder) te verbeteren - verzucht: “moet dat er nu ook allemaal nog bij?”

Nu is er gelukkig ook geld beschikbaar voor deze extra taken. De vraag is echter of dat genoeg is en of we er als organisatie in slagen dat geld ook daar aan te wenden waar de werkdruk het grootst is. Daaraan vooraf gaat natuurlijk de vraag in welke mate werkdruk een probleem is. Hoe lang gaat de kruik te water voor deze barst? En is het voorkomen van barsten eigenlijk wel primair een zaak van meer geld of zijn er andere mogelijkheden om barsten te voorkomen?

Omdat dit vragen zijn die de hele universitaire gemeenschap raken, vindt de universiteitsraad het van belang over dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. We hebben dan ook een debat georganiseerd rond het thema werkdruk. Naast onze rector Bert van der Zwaan en USBO-professor Paul Boselie (hoogleraar Strategisch Human Resources Management) heeft ook Agnes Jongerius (werkzaam bij het IOS) haar medewerking aan het debat toegezegd.

Kom luisteren/praat mee op maandag 14 januari a.s. om 16.00 uur. Het debat vindt plaats in het Universiteitsmuseum. Voor nadere info: mail j.j.schippers@uu.nl.

Advertentie