De studentassessor: de stem van de student in universitaire besturen

Studentassessoren Melissa, Wessel en Simone. Foto's: Mila Bertens

Wessel van Wijngaarden (24), doet de bachelor Taal- & Cultuurstudies, studentassessor faculteit Geesteswetenschappen 2020-2021.

Waarom heb je er destijds voor gekozen om te solliciteren voor deze functie?
"Nadat ik tijdens een bestuursjaar bij studievereniging Alias kennis had gemaakt met de faculteit, wilde ik heel graag meer leren over de wijze waarop een faculteit wordt bestuurd. Ik stelde me verkiesbaar voor de faculteitsraad, werd gekozen en was een jaar actief in de raad. Daarna solliciteerde ik voor de functie van assessor in het faculteitsbestuur omdat ik toch graag meer aan de zeggenschap- dan de medezeggenschapkant wilde zitten. Niet enkel bekritiseren, maar ook direct bestuurlijk meedenken, dingen verbeteren en op die manier proberen zo goed mogelijk de stem van onze zesduizend studenten te laten horen."

Hoe beviel het afgelopen jaar als studentassessor?
"Het was een heel leuk, interessant en leerzaam jaar. Ik heb meer dan ooit gezien hoe verschillende mensen, functies en afdelingen in een professionele organisatie samenwerken. Vanwege corona heb ik van dichtbij meegemaakt hoe op hoog tempo ingewikkelde beslissingen worden genomen. Ik heb het idee dat ik hier behoorlijk mijn steentje aan heb kunnen bijdragen en aandacht voor het studentenperspectief heb kunnen garanderen.

“Mindere punten aan de functie waren het vele thuiswerken en de bureaucratie die op de universiteit heerst. Als je een nieuw plan hebt dan moet dat eerst langs allerlei verschillende mensen waarna er heel lang over wordt vergaderd en er soms uiteindelijk niks mee gebeurt.”

Wat heb je binnen jouw functie kunnen bereiken?
“Ik heb onder andere een beleid opgesteld waaraan nieuwe studentenorganisaties moeten voldoen om door de faculteit erkend te worden. En ik heb de CarrièreNacht - die voor het eerst volledig online was - georganiseerd.

“Het meest trots ben ik op mijn werk rondom de professionalisering van studentencommunicatie. Soms lijkt de universiteit te vergeten dat ze met een jongere generatie communiceert en stuurt ze studenten e-mails met enorme hoeveelheden onoverzichtelijke informatie. De faculteit stond erg open voor mijn kritische geluiden. Samen met Nicoline Fokkema van de afdeling Onderwijs- & Studentenzaken heb ik vervolgens een visueel aantrekkelijke nieuwsbrief ontworpen en zijn we continue bezig de websites van de faculteit te verbeteren.”

Mocht je als studentassessor alle overleggen van het faculteitsbestuur bijwonen?
"In het begin mocht ik de vertrouwelijke werkoverleggen niet bijwonen, maar samen met mijn voorganger heb ik het verzoek gedaan om dat toch te mogen. Tijdens deze overleggen worden vaak gevoelige onderwerpen zoals personeelszaken, benoemingen en grote projecten besproken. Ik snap wel dat ze niet willen dat deze informatie jaarlijks bij een nieuwe student komt te liggen, maar ik ben blij  dat ik daardoor wekelijks een extra contactmoment had met het bestuur."

Heb je een tip voor de studentassessor van het College van Bestuur?
“Eerlijk gezegd ben ik niet zo heel erg fan van deze nieuwe positie. In mijn ervaring zit er al best veel afstand tussen het CvB en de faculteiten. In plaats van een extra persoon er tussen te zetten, zou het misschien beter zijn om de faculteitsassessoren vaker met het CvB te laten overleggen. Als tip zou ik dan ook mee willen geven dat er een mooi doel te behalen valt in het bij elkaar brengen van de assessoren en de kloof tussen hen, het CvB en de Universiteitsraad te dichten.”


Simone Arnold (22) doet de bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap en Rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College, studentassessor faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Rebo)

Waarom heb je destijds gesolliciteerd naar deze functie?
"Eigenlijk wist ik helemaal niet dat er zoiets bestond als een studentassessor in het faculteitsbestuur. Ik was van plan om een semester in Nieuw-Zeeland te gaan studeren, maar door corona kon dat helaas niet doorgaan. Toen ik daarna een vacature voor de functie langs zag komen op social media, sprak die mij direct aan. De universiteit is een heel grote organisatie en als student bij een opleiding krijg je daarvan maar een klein stukje mee. Je merkt niet of nauwelijks wat er allemaal achter de schermen gebeurt – daar was ik nieuwsgierig naar. Daarnaast leek het mij een waardevolle ervaring om met ervaren bestuurders samen te werken."

Zijn deze verwachtingen ook uitgekomen?
"De universiteit is ontzettend complex en bestuurlijk interessant, dat heeft me wel verrast. Allerlei commissies, raden en besturen werken nauw samen als radertjes in het geheel om het universitair onderwijs te realiseren. Daar had ik mij voor ik begon nog niet echt een voorstelling van gemaakt en dat was erg leerzaam om te zien.

“Wat ik natuurlijk jammer vond, was dat vergaderingen het hele jaar grotendeels digitaal hebben plaatsgevonden. Aan het begin had ik de hoop dat ik de meeste collega’s nog wel ‘in het echt’ zou ontmoeten, maar in veel gevallen is dat er niet van gekomen. Ik had het leuker gevonden om elkaar in 3D te zien en te spreken.”

Had je hierdoor nog wel de mogelijkheid om impact te hebben als studentassessor?
"Jazeker. Juist in een jaar waarin al het onderwijs online is, was het denk ik heel belangrijk om de stem van de student te laten horen. Het digitaal onderwijs was in het begin soms nog zoeken en feedback kregen docenten niet meer van studenten in de wandelgangen. Ik heb binnen de facultaire organisatie aangegeven hoe studenten de coronatijd en het online onderwijs hebben ervaren en daar werd ook naar geluisterd. Het was fijn om op die manier iets voor studenten te kunnen doen.”

Welke projecten of activiteiten waar je aan hebt meegeholpen afgelopen jaar ben je het meest trots?
"Dat zijn er eigenlijk een paar. Aan het begin van het jaar heb ik mij hard gemaakt voor het beschikbaar stellen van meer studieplekken voor studenten en een goed werkend reserveringssysteem. Die zijn er toen allebei ook gekomen. Rond de kerstperiode hebben we binnen de Rebo-faculteit een kerstdiner georganiseerd voor internationale studenten die door corona niet naar huis konden. En in het voorjaar heb ik in samenwerking met studentenorganisaties Vidius en Frisse Gedachtes het platform UU Walks opgezet, waarbij studenten die graag nieuwe contacten op wilden doen aan elkaar werden gekoppeld voor een wandeling."


Melissa Alberts (28) doet de master Clinical Child & Adolescent Psychology, Studentassessor faculteit Sociale Wetenschappen.

Waarom wilde je destijds graag studentassessor worden?
“Ik wilde mij graag inzetten voor de toegankelijkheid voor alle studenten en in het bijzonder de studenten met een beperking en handicap. Ik weet dat studenten met een beperking of chronische ziekte veel moeite hebben met bijvoorbeeld de strikte regels omtrent het ziekmelden voor tentamens. Voor het gros van de studenten zijn deze regels een goede stimulans om de stof bij te houden, maar studenten met een beperking hebben op dit vlak baat bij meer maatwerk.”

Is dit ook gelukt?
“Helaas niet. Vanwege de coronacrisismanagement en een vol takenpakket ben ik niet toegekomen aan de eigen projecten die ik graag op wilde zetten. Maar gelukkig kan ik alsnog tevreden op het jaar terugkijken.”

Wat vond je het leukste aan het jaar meebesturen?
"Ik denk toch wel het mogen mee vergaderen met het faculteitsbestuur. Ondanks dat de vergaderingen volledig online waren, is het heel tof de kans te hebben gehad om me op faculteitsniveau te mogen bemoeien met dingen waar de meeste studenten geen weet van hebben. Daarnaast werd ik serieus genomen als ik met feedback kwam en werd er goed geluisterd naar wat mijn inbreng was."

Op welk project ben je het meest trots op?
"Dat is denk ik mijn werk rondom de oude faculteitsvereniging SGS - Studenten Groep Sociale wetenschappen. Omdat het ledenaantal al jaren terugliep had het vorige bestuur besloten om deze vereniging op te heffen en dat moest in goede banen geleid worden. Ik was pas net in functie toen ik dit op mijn bordje kreeg maar uiteindelijk heb ik samen met de studieverenigingen een mooi plan gemaakt hoe de verenigingen de taken en financiën van de oude vereniging op kunnenpakken. Het heeft bijna het hele collegejaar geduurd voordat alles helemaal rond was maar daarom ben ik nu juist extra blij en trots dat het goed is afgelopen."

Hoe verhoudt jouw functie zich met de faculteitsraad?
"Het voelt soms alsof je een gekke dubbelrol hebt. Aan de ene kant vertegenwoordig je de stem van de student, die ook in de raad vertegenwoordigt wordt, maar aan de andere kant ben je lid van het faculteitsbestuur en die twee partijen kunnen nogal eens haaks op elkaar staan. 

“Neem bijvoorbeeld de recente discussies rondom de roostering. Als gevolg van de coronamaatregelen was het in elkaar zetten van het rooster een veel grotere puzzel dan normaal gesproken. Veel studenten vonden het te langzaam gaan en wilden hun rooster graag eerder hebben. Als student zijnde vind ik het ook fijn om snel mijn rooster te krijgen, maar door mijn functie heb ik meegekregen hoe hard de roostermakers aan het werk waren en wat voor tijd en energie er in het maken van roosters gaat zitten. Dankzij die dubbelrol snap ik beide perspectieven heel goed, en dat maakt de functie erg leuk om te doen.”

Heb je een tip voor de studentassessor van het College van Bestuur?
“Ik vind deze nieuwe functie een hele goede zaak. Laat ook in het CvB de studenten maar lekker vertegenwoordigd worden. Daarnaast is het makkelijker voor het universiteitsbestuur om snel te checken hoe iets bij studenten ligt als ze ook zelf een student in zijn midden hebben.”

Advertentie