UITlopers en hun mentoren tijdens een debat op Janskerkhof in augustus 2015, foto Gwenda Knobel

DUB stelt diversiteitsagenda samen met hulp van hele UU

Body: 

Bij de Universiteit Utrecht werken en studeren te veel hetzelfde type mensen. Daar moet verandering in komen, vinden veel UU’ers. DUB brengt de discussie de komende weken in kaart en wil weten wat er moet veranderen om de universiteit diverser te maken.

Het witte bolwerk aan de UU gevarieerder maken, is een onderwerp dat om de zoveel jaar weer eens de kop op steekt. Ook nu staat het thema weer prominent op de agenda. In november vorig jaar was er een demonstratieve mars van onder meer de University of Colour om aandacht te vragen voor de té eurocentrische leerboeken. Tijdens de debatten in het kader van het nieuwe Strategisch Plan van de UU in december werd aandacht aan het onderwerp gegeven in de discussiegroep Menselijk Kapitaal en de Universiteitsraad wil een ‘inclusieve’ UU.

Meer kleur in de collegebanken en de wetenschap en meer vrouwen in de bestuurlijke en wetenschappelijke top zijn items waar de UU in het verleden al eens actieplannen voor heeft bedacht. Sommige van die plannen boekten tot nog toe onvoldoende resultaten.

Nu wordt de discussie veel breder gevoerd en vaak gekoppeld aan het debat over internationalisering. Studenten en medewerkers van de UU moeten eens een tijdje over de grens kijken en buitenlanders moeten vaker naar Utrecht komen. Diversiteit gaat daarnaast ook over homoseksuelen, genderfluïde mensen, gehandicapten, studenten die als eerste in de familie gaan studeren en studenten van verschillende religies.

Op dit moment wordt de discussie over een grotere diversiteit op verschillende plekken in verschillende mate gevoerd. Zo is de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie bezig met de afronding van een diversiteitsrapport om onder meer te kijken naar haar wervingstactiek onder scholieren. Afdelingen van Human Resources maken plannen om meer gehandicapten in dienst te nemen of om vrouwen de kans te bieden hun wetenschap ten volle uit te blijven oefenen terwijl ze er even uit moeten om een kind te baren. Ook heeft de UU sinds het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw het Vrouwennetwerk dat de belangen van vrouwen binnen de universiteit bewaakt.

Een officer voor diversiteit
De Universiteit Utrecht kijkt in het kader van deze discussie ook met belangstelling naar wat er op de andere Randstaduniversiteiten gebeurt. De Vrije Universiteit en de universiteiten van Leiden en Rotterdam timmeren al langer aan de weg. Deze drie hebben een diversity office of officer. Ook werken de drie samen in de Future for Diversity Taskforce.

Het type functionaris is de UU overigens niet vreemd. De eerste diversiteitscoördinator startte in 2004 en had onder meer als opdracht meer allochtone studenten en medewerkers geïnteresseerd te krijgen voor de UU. De derde die een overkoepelde functie had en bijvoorbeeld ook keek hoe meer vrouwen een hogere positie kunnen krijgen in de wetenschap, bekleedde deze plek tot 2009. Daarna werd de functie opgesplitst naar verschillende afdelingen binnen de universiteit, waar nog steeds gewerkt wordt aan diversiteitsvraagstukken.

In 2010 kreeg de UU een rijkssubsidie uit het G5-programma waarmee Utrecht het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten kon bestuderen en verbeteren. Het doel was, zo verwoordde toenmalig vice-decaan Berteke Waaldijk van Geesteswetenschappen, ‘de kloof te dichten tussen de studenten die zich als een vis in het water en zij die zich een kat in een vreemd pakhuis voelen bij de UU’. Tastbaar resultaat was een onderzoek naar het studiesucces van eerste generatie studenten. Daarna leek een universiteitbrede discussie over diversiteit minder urgent.

Nu is de tijd blijkbaar weer rijp om te praten over kleur, afkomst, nationaliteit, religie, handicap en seksuele voorkeuren. Niet omdat het moet van de overheid of om politiek correct te zijn. Maar om de wereld de Utrechtse universiteit binnen te halen om zo een betere afspiegeling van de samenleving te worden en te overleven door met die diverse groeperingen een kwaliteitsslag te maken: mensen die van elkaar verschillen vliegen vraagstukken op een andere manier aan - zo is het algemene idee. Hierdoor ontstaat een grotere creativiteit en bredere en vaak diepere discussie op weg naar een oplossing. Vandaar ook de wens om meer internationale kwaliteit naar Utrecht te halen.

Want hoe werkt het op dit moment veelal binnen de universiteit? In college wordt gediscussieerd over de multiculturele samenleving met overwegend blanke studenten uit voornamelijk witte Nederlandse wijken. Het onderzoek wordt gedaan door overwegend westerse, blanke wetenschappers. We bestuderen de wetenschap uit boeken die voornamelijk zijn geschreven door West-Europese mannen.

Diversiteitsblog: een universiteit voor iedereen
DUB start vandaag de discussie over diversiteit aan de UU. Dat doen we met blogs en achtergrondverhalen. Wat kan de universiteit doen om bijvoorbeeld meer allochtone studenten te trekken en meer gehandicapte werknemers? Hoe krijgt de UU meer vrouwen aan de top en hoe kan de UU jongens helpen om hun bacheloropleiding met beter gevolg te halen?

Wij vragen medewerkers en studenten van de UU naar hun diversiteitsagenda: Zou  de universiteit volgens hen wel of niet diverser moeten worden? En zo ja, met welke concrete maatregelen kan de  UU dat bereiken? En waar zitten de valkuilen en hobbels op weg naar een diverse universiteit? Volg de discussie en praat mee op DUB.

Diversiteitsblog
Te wit, te Nederlands, te westers, te mannelijk, te elitair, kortom: te ‘ons soort mensen’. Hoe kan de universiteit dat veranderen? Klik hier voor meer verhalen over internationalisering, emancipatie, inclusie en politieke correctheid.
Facebook Twitter Whatsapp Mail