Faculteitsraad wil geen positief advies geven over Bètaplannen

De faculteitsraad van Bètawetenschappen heeft maandag laten weten geen positief advies te kunnen afgeven over de facultaire bezuinigingsplannen. Het faculteitsbestuur hanteert volgens de raad wettelijke regelingen niet op de juiste wijze. Daarmee is de rechtspositie van medewerkers in gevaar en loopt de faculteit het risico op juridische en financiële claims. Daarnaast vraagt de raad zich af of er wel geld is om een mogelijke reorganisatie te betalen.

In een brief aan decaan Van Meer stelt de faculteitsraad dat in het Voorlopig Profiel Bèta 2015 voorstellen voor een verandering van de strategische koers en aanzetten tot een reorganisatie of de uitvoering daarvan door elkaar heen lopen. Van Meer zet een koers uit voor het wetenschappelijke onderzoek maar kondigt bijvoorbeeld ook een vrijwillig vertrekregeling aan.

Volgens de raad worden hiermee niet de wettelijke regels rondom reorganisaties gehanteerd. De raadsleden zijn bang dat de arbeidsrechtelijke positie van medewerkers niet gegarandeerd is en dat tegelijkertijd de faculteit zich mogelijk claims op de hals haalt. De raad wil daarom niet, zoals de decaan graag had gezien, positief adviseren.

De faculteitsraad blijft bovendien bij het eerder verwoorde standpunt dat er sprake zou moeten zijn van instemmingsrecht omdat de plannen van van Meer een nieuwe facultaire strategie behelsen. De raad schrikt echter terug om dat recht op te eisen. Een geschil met de decaan en college van bestuur zou tot kostbaar tijdverlies lijden. Bovendien vindt de raad de gekozen inhoudelijke richting en de keuze om enkele groepen af te stoten weliswaar aanvechtbaar, maar ook verdedigbaar. Op de onderwijsplannen is volgens de raad bovendien weinig aan te merken.

Een voorstel van het bestuur om in het raadsoordeel een splitsing aan te brengen in profileringsaspecten en financiële aspecten wijst de raad echter af. De profilering diende nu juist tot stand te komen vanwege de financiële tekorten, zo betoogt de raad. De raad vraagt zich bovendien af of er wel geld is voor het mogelijke gevolg van de profilering: een reorganisatie met gedwongen ontslagen. Tot nu toe is het duister of het college van bestuur daar gelden voor heeft toegezegd. De decaan krijgt het advies extra middelen vrij te maken om te voorkomen dat dure reorganisaties op termijn nieuwe ingrepen noodzakelijk maken. 

Decaan Van Meer zegt in een reactie de financiële zorgen van de faculteitsraad zeer serieus te nemen. Hij neemt het advies om additionele financiële middelen te zoeken over. Van Meer zegt van de juridische afdeling van de UU de verzekering te hebben gekregen dat alles correct verloopt. Op grond daarvan betwist hij de raadsopvattingen over de rechten van de medezeggenschap en over de gewenste gang van zaken rondom de herinrichting van de faculteit. De decaan benadrukt dat hij in de vervolgprocedure de wettelijke regelingen zo nauw mogelijk in acht zal nemen om de rechten van de medewerkers te waarborgen. De adviezen van de faculteitsraad zullen volgens Van Meer in het profileringsdocument worden verwerkt.

Advertentie